Wytrzymałość materiałów - pytania

Nasza ocena:

5
Pobrań: 63
Wyświetleń: 833
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wytrzymałość materiałów - pytania - strona 1 Wytrzymałość materiałów - pytania - strona 2

Fragment notatki:

Wytrzymałość Materiałów wykład - pytania
Wytrzymałość Materiałów
wykład - pytania
1. Czym zajmuje się wytrzymałość materiałów?
2. Omówić istotę metody przecięć. Wyjaśnić pojęcie sił zewnętrznych i wewnętrznych.
3. Co to jest wysiłek przekroju? Zdefiniować elementy wysiłku przekroju.
4. Podać definicję naprę enia wypadkowego, normalnego i stycznego.
5. Wyjaśnić pojęcie wydłu enia bezwzględnego i względnego.
6. Omówić prawo Hooke'a dla prostego rozciągania.
7. Co to jest moduł Younga i współczynnik Poissona?
8. Co to jest sztywność na rozciąganie?
9. Jak obliczamy naprę enia w przypadku rozciągania pręta?
10. Na czym polega pełna analiza wytrzymałościowa rozciąganego pręta?
11. Wyjaśnić pojęcie współczynnika bezpieczeństwa.
12. Kiedy nie mo na przyjmować, e rozkład naprę eń w rozciąganym pręcie jest
jednorodny?
13. Co mówi zasada de Saint-Venanta?
14. Na czym polega zasada superpozycji? Podać przykład.
15. Co to jest stan czystego ścinania?
16. Omówić prawo Hooke'a dla ścinania.
17. Co to jest moduł sztywności postaciowej?
18. Omówić zało enia przyjmowane w teorii skręcania prętów kołowych.
19. Jak obliczamy naprę enia styczne przy skręcaniu pręta kołowego?
20. Co to jest wskaźnik wytrzymałości na skręcanie?
21. Jak oblicza się maksymalne naprę enia styczne przy skręcaniu prętów niekołowych?
22. Co to jest jednostkowy kąt skręcenia i sztywność na skręcanie?
23. Omówić rozkład naprę eń stycznych w przekroju skręcanego pręta kołowego.
24. Czego dotyczy i na czym polega analogia hydrodynamiczna?
25. Wyjaśnić pojęcie momentu bezwładności względem osi.
26. Wyjaśnić pojęcie odśrodkowego momentu bezwładności.
27. Na wybranym przykładzie zilustrować twierdzenie Steinera.
28. Co to są główne centralne osie bezwładności i w jaki sposób się je znajduje?
29. Jakie własności posiadają momenty bezwładności w układzie osi głównych?
30. Jakie zastosowanie ma koło Mohra dla momentów bezwładności?
31. Narysować poło enie głównych centralnych osi bezwładności dla równoramiennego
trójkąta prostokątnego.
32. Jakie elementy wysiłku przekroju występują przy zginaniu pręta?
33. Na przykładowo obcią onej belce wykonać wykres momentów gnących i sił tnących.
34. Co to jest czyste zginanie, co to jest zginanie poprzeczne?
35. Jakie zało enia przyjmuje się przy analizie odkształceń belki przy czystym zginaniu?
36. Jakie naprę enia występują przy czystym zginaniu pręta i jaki jest ich rozkład w
przekroju?
37. Jakie naprę enia występują w przekroju belki przy zginaniu poprzecznym?
38. Co to jest oś obojętna przy zginaniu?
39. Omówić wzór na naprę enia przy czystym zginaniu pręta?
40. Co to jest sztywność na zginanie?
41. Omówić związek między momentem gnącym, promieniem krzywizny belki i
sztywnością na zginanie.
42. Co to jest zginanie proste, co to jest zginanie ukośne? Jak oblicza się naprę enia przy
zginaniu ukośnym?
- 1/2 -
Wytrzymałość Materiałów wykład - pytania
43. Na czym polega zjawisko wyboczenia pręta? Co to jest siła krytyczna?
44. Omówić wzór Eulera na siłę

(…)

… na obliczyć reakcję statycznie niewyznaczalną w trójpodporowej
belce?
62. Jaką ma postać i czego dotyczy układ równań Maxwella-Mohra?
63. Podać przykład zastosowania równań Maxwella-Mohra przy obliczaniu reakcji
statycznie niewyznaczalnych.
- 2/2 -

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz