Wysokość zasiłku chorobowego i okres jego pobierania

Nasza ocena:

5
Pobrań: 7
Wyświetleń: 483
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wysokość zasiłku chorobowego i okres jego pobierania - strona 1 Wysokość zasiłku chorobowego i okres jego pobierania - strona 2

Fragment notatki:

Okres zasiłkowy ( okres tak długi, jak długo pobierany jest zasiłek chorobowy) to bardzo istotna konstrukcja. Okres zasiłkowy wyznacza ramy uzyskiwania zasiłku chorobowego. Art. 8. Zasiłek chorobowy przysługuje przez okres trwania niezdolności do pracy z powodu choroby lub niemożności wykonywania pracy z przyczyn określonych w art. 6 ust. 2 - nie dłużej jednak niż przez 182 dni, a jeżeli niezdolność do pracy spowodowana została gruźlicą - nie dłużej niż przez 270 dni. Art. 9. 1. Do okresu, o którym mowa w art. 8, zwanego dalej „okresem zasiłkowym”, wlicza się wszystkie okresy nieprzerwanej niezdolności do pracy, jak również okresy niemożności wykonywania pracy z przyczyn określonych w art. 6 ust. 2. 2. Do okresu zasiłkowego wlicza się okresy poprzedniej niezdolności do pracy, spowodowanej tą samą chorobą, jeżeli przerwa pomiędzy ustaniem poprzedniej a powstaniem ponownej niezdolności do pracy nie przekraczała 60 dni. 3. Do okresu zasiłkowego nie wlicza się okresu niezdolności do pracy przypadającego w okresach, o których mowa w art. 4 ust. 1. Do niedawna była to przerwa, która nie powinna być dłuższa niż 30 dni. Ta zmiana oznacza wprowadzenie surowszych reguł.
Wysokość zasiłku :
Jeżeli chodzi o wymiar zasiłku to można w systemie ubezpieczenia chorobowego wprowadzić jedną z dwóch metod:
świadczenie typu zaopatrzeniowego - powinno być jednakowe dla wszystkich bez względu na zarobki;
parametryczny ustalony wymiar zasiłku chorobowego w relacji do pobierania wynagrodzenia - ta parametryczność jest wyrażona procentowo;
Wymiar zasiłku chorobowego w obecnym systemie prawnym został ustalony na 80% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego za wszystkie niezdolności do pracy z wyjątkami: Art. 11. 1. Miesięczny zasiłek chorobowy, z zastrzeżeniem ust. 1a i 2, wynosi 80 % podstawy wymiaru zasiłku. 1a. Miesięczny zasiłek chorobowy, z zastrzeżeniem ust. 2, za okres pobytu w szpitalu wynosi 70 % podstawy wymiaru zasiłku. 2. Miesięczny zasiłek chorobowy wynosi 100 % podstawy wymiaru zasiłku, jeżeli niezdolność do pracy lub niemożność wykonywania pracy, o której mowa w art. 6 ust. 2: 1) przypada w okresie ciąży; 2) powstała wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów; 3) powstała wskutek wypadku w drodze do pracy lub z pracy. 3. (uchylony). 4. Zasiłek chorobowy przysługuje za każdy dzień niezdolności do pracy, nie wyłączając dni wolnych od pracy. 5. Ilekroć przy ustalaniu prawa do zasiłku chorobowego lub jego wysokości okres jest oznaczony w miesiącach, za miesiąc uważa się 30 dni. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz