Wyrobiska skalne - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 819
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wyrobiska skalne - wykład - strona 1 Wyrobiska skalne - wykład - strona 2 Wyrobiska skalne - wykład - strona 3

Fragment notatki:

1. WPROWADZENIE
Górnictwo jest najstarszą formą działalności technicznej człowieka. Rozwój ludzkości i postęp techniczny przez wieki wyznaczany był przez postęp nauki i techniki górniczej. Obiektywne fakty świadczą o tym, że geologia i górnictwo są gałęziami wiedzy nadal o dużej przyszłości i perspektywach zarówno w Polsce jak i na świecie. W celu przekonania Państwa o tym przytoczmy kilka faktów. Jeśli ktoś sądzi inaczej, wynika to wyłącznie z braku rzetelnej informacji na powyższy temat. Z działalnością górniczą nierozerwalnie związana jest działalność geologiczna.
Do szczególnie ważnych zadań geologów można obecnie zaliczyć:
Prowadzenie prac poszukiwawczych i rozpoznawczych złóż kopalin użytecznych. Należy tu mieć na uwadze m.in.:
Surowce energetyczne (węgiel, ropa naftowa, gaz ziemny i rudy uranu).
Rudy metali.
Sole potasowe i kamienne.
Zapewnienie dostępu do wody: pitnej, mineralnej, przemysłowej i leczniczej.
Surowce skalne, potrzebne dla celów budownictwa ogólnego, przemysłowego i hydrotechnicznego, a także budowy dróg i autostrad, koniecznych Polsce w związku z integracją europejską. Celem tych prac jest podjęcie racjonalnej decyzji o możliwości ich eksploatacji, w oparciu o wielkość zasobów i jakość kopalin. Eksploatacja kopalin wymaga udziału geologów, którzy zapewniają właściwą gospodarkę zasobami i prowadzą rozpoznawanie zagrożeń naturalnych w górnictwie.
2. Prowadzenie badań dla potrzeb różnych gałęzi przemysłu. Prowadzenie inwestycji budownictwa: ogólnego, przemysłowego i hydrotechnicznego wymaga wykonywania szczegółowych badań skał i gruntów, a także stosunków wodnych w rejonie posadowienia projektowanych obiektów. Przystępując do wszelkiego rodzaju prac projektowych, inżynierowie budownictwa muszą bowiem poznać własności fizyczne skał i gruntów (np. parametry wytrzymałościowe), które określają geolodzy i geotechnicy. 3. W ostatnich latach rozwinęła się tzw. geologia środowiska, zajmująca się m.in. zanieczyszczonymi przez przemysł glebami i wodami gruntowymi, a także zwałami (hałdami), tj. odpadami energetycznymi, górniczymi i hutniczymi. Badane są także zagrożenia osuwiskami i innymi ruchami mas skalnych w terenie.
Oto niektóre ważniejsze zadania geologa, pracującego dla nowoczesnej gospodarki, w tym także górnictwa. Nowoczesna gospodarka nie może zatem obyć się bez dobrze przygotowanych geologów. Jak widać, geologowi nie może zabraknąć pracy, tak w kraju, jak i poza jego granicami. Geolodzy są poszukiwanymi specjalistami na rynkach pracy Europy, Ameryki Północnej (Kanada, USA), Ameryki Południowej (Argentyna, Chile, Kolumbia), Afryki (RPA), Azji (Chiny, Indie, Wietnam).

(…)

…. Jeśli ktoś sądzi inaczej, wynika to wyłącznie z braku rzetelnej informacji na powyższy temat. Z działalnością górniczą nierozerwalnie związana jest działalność geologiczna.
Do szczególnie ważnych zadań geologów można obecnie zaliczyć:
Prowadzenie prac poszukiwawczych i rozpoznawczych złóż kopalin użytecznych. Należy tu mieć na uwadze m.in.:
Surowce energetyczne (węgiel, ropa naftowa, gaz ziemny i rudy uranu…
… przedstawia powyższy rysunek zaczerpnięty z pracy [2]. Ze względu na stosowane technologie wydobywcze wyróżnia się górnictwo:
Podziemne, które w Polsce wydobywa: węgiel kamienny, sól kamienną i potasową, rudy metali.
Odkrywkowe, wydobywające: węgiel brunatny, surowce skalne (kamień budowlany i drogowy, żwir, piasek) i chemiczne.
Otworowe, wydobywające: ropę naftową, gaz ziemny, sól kamienną i siarkę…
… są bardzo optymistyczne dla polskiego i światowego górnictwa węgla kamiennego i innych kopalin.
W górnictwie podziemnym, wyrobiska górnicze pod względem ich przeznaczenia można podzielić na:
Poszukiwawcze, których zadaniem jest rozpoznanie warunków zalegania złoża. Do wyrobiska tych zaliczyć można: rowy poszukiwawcze, szybiki, przecznice.
Udostępniające, których zadaniem jest połączenie złoża kopaliny użytecznej…
…, sanitarna, warsztatów, itp.
Rys. 3.12. Model węglowy.
Rys. 3.13. Model kamienny.
. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Wyrobiska przygotowawcze zaliczane są do wyrobisk korytarzowych, podobnie jak omówione wcześniej wyrobiska udostępniające. Wszystkie wyrobiska przygotowawcze drążone są w zasadzie w złożu. Wyrobiska korytarzowe można podzielić na pewne grupy stosując bardzo różne kryteria podziału. W poprzednim…
… niebezpieczeństwo wystąpienia pożarów endogenicznych z uwagi na to, że powietrze doprowadzane do wyrobisk eksploatacyjnych nie przenika do starych zrobów
ponosi się mniejsze koszty utrzymując wyrobiska w caliźnie niż w sąsiedztwie zrobów, wyrobiska likwidowane są na bieżąco, a zatem utrzymywane są wtedy przez krótszy czas. Nie ma ponadto konieczności pozostawiania filarów w sąsiedztwie wyrobisk, co jest korzystne…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz