Wymogi sanitarne dotyczące sieci wodociągowych-opracowanie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 595
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wymogi sanitarne dotyczące sieci wodociągowych-opracowanie - strona 1 Wymogi sanitarne dotyczące sieci wodociągowych-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Wymogi sanitarne dotyczące sieci wodociągowych
Wszystkie materiały instalacyjne stykające się bezpośrednio z wodą powinny mieć świadectwo Państwowego Zakładu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z wodą do picia. Elementy instalacji, urządzenia, wyposażenie wbudowywane w instalację powinny odpowiadać normom przedmiotowym lub mieć świadectwo o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie. Jeżeli z układu zasilania wynika, że fragment instalacji pracuje przy ciśnieniu roboczym wyższym od 0,6 MPa, to elementy tworzące ten fragment instalacji powinny odpowiadać temu ciśnieniu. Instalacja ciepłej wody powinna być wykonana z materiałów przystosowanych do pracy w zakresach temperatur odpowiadających zakresom temperatur wody.
Armatura i urządzenia wbudowane w instalację nie powinny wywoływać uderzeń wodnych, powodujących chwilowy wzrost ciśnienia przekraczającego ciśnienie próbne instalacji.
Rozwiązanie instalacji wodociągowej oraz zastosowane urządzenia i elementy powinny zapewnić w każdym punkcie czerpalnym wodę o jakości odpowiadającej jakości wody do picia i nie dopuścić do przedostania się do sieci wody o gorszej jakości.
Bezpośrednie połączenie instalacji wodociągowej z instalacjami prowadzącymi inne ciecze, pary lub gazy jest niedopuszczalne.
Instalacja wodociągowa powinna być tak zaprojektowana, aby w każdym odcinku przewodu zapewniony był ruch wody.
Przewody instalacji wodociągowej nie mogą być prowadzone przez studzienki kanalizacyjne i inne urządzenia kanalizacyjne, w których mogłyby być zalewane ściekami.
Armatura czerpalna z zakończeniem w postaci węża elastycznego powinna być wyposażona w przerywacz przepływu wody. Zaleca się stosowanie zaworów napowietrzająco-odpowietrzających na zakończeniach pionów.
Stosowanie pomp strumieniowych w instalacjach wodociągowych jest niedopuszczalne.
Bezpośrednie połączenie przewodów ciepłej i zimnej wody jest niedopuszczalne.
Fragmenty instalacji, w otoczeniu których temperatura może spadać poniżej 0°C powinny być rozwiązane w sposób umożliwiający opróżnienie z wody. Zawory odcinające i spustowe muszą być umieszczone w miejscu, w którym temperatura nie spada poniżej +5°C. Przewody prowadzone w gruncie na zewnątrz obiektu budowlanego powinny być ułożone 0,4 m poniżej głębokości przemarzania gruntu.
Przewody ciepłej wody (rozdzielcze, piony oraz cyrkulacyjne) powinny być izolowane dla ograniczenia strat ciepła.
Stosowane dla ochrony przed korozją instalacji wodociągowej środki i metody nie mogą powodować pogorszenia jakości wody. Powłoki antykorozyjne stykające się z wodą i inhibitory powinny mieć świadectwa o dopuszczeniu do kontaktu z wodą do picia. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz