Instalacje wodociągowe zimnej i ciepłej wody

Nasza ocena:

5
Pobrań: 28
Wyświetleń: 588
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Instalacje wodociągowe zimnej i ciepłej wody - strona 1 Instalacje wodociągowe zimnej i ciepłej wody - strona 2

Fragment notatki:

Instalacje wodociągowe zimnej i ciepłej wody
§113. Instalacja wodociągowa powinna być za­projektowana i wykonana w sposób zapewniają­cy zaopatrzenie w wodę budynku zgodnie z je­go przeznaczeniem oraz spełniać wymagania określone w Polskiej Normie, dotyczącej pro­jektowania instalacji wodociągowych. §114. Ciśnienie wody w instalacji wodociągo­wej w budynku, poza hydrantami przeciwpoża­rowymi/powinno wynosić przed każdym punk­tem czerpalnym nie mniej niż 0,05 MPa (0,5 ba­ra) i nie więcej niż 0,6 MPa (6 barów). Jeżeli minimalne ciśnienie, określone powyżej, nie może być uzyskane ze względu na występu­jące stale lub okresowo niedostateczne ciśnienie wody w zewnętrznej sieci wodociągowej, na­leży zastosować odpowiednie urządzenia tech­niczne, zapewniające wymaganą jego wielkość w instalacji wodociągowej w budynku. §115.1. Na połączeniu wewnętrznej instalacji wodociągowej zimnej wody w budynku lub ze­wnętrznej na terenie działki budowlanej z siecią wodociągową powinien być zainstalowany ze­staw wodomierza głównego, zgodnie z wyma­ganiami Polskich Norm dotyczących zabudowy zestawów wodomierzowych w instalacjach wo­dociągowych oraz wymagań instalacyjnych dla wodomierzy.
2. Za każdym zestawem wodomierza głównego od strony instalacji należy zainstalować zabez­pieczenie, o którym mowa w §113.
3. W przypadku połączenia wewnętrznej in­stalacji wodociągowej zimnej wody w budyn­ku lub zewnętrznej na terenie działki budowla­nej z siecią wodociągową w więcej niż jednym miejscu należy na każdym z tych połączeń za­instalować zestaw wodomierza głównego i za­bezpieczenie, o których mowa w ust. 1 i 2. §116. Zestaw wodomierza głównego, na po­łączeniu z siecią wodociągową, powinien być umieszczony w piwnicy budynku lub na parte­rze, w wydzielonym, łatwo dostępnym miejscu, zabezpieczonym przed zalaniem wodą lub za­marzaniem oraz dostępem osób niepowołanych. Dopuszcza się umieszczenie zestawu wodomie­rza głównego w studzience poza budynkiem, je­żeli jest on niepodpiwniczony i nie ma możli­wości wydzielenia na parterze budynku miej­sca, o którym mowa powyżej.
Instalację wodociągową, wykonaną z materia­łów przewodzących prąd elektryczny, należy przed i za wodomierzem połączyć przewodem metalowym, zgodnie z Polską Normą dotyczącą uziemień i przewodów ochronnych. §117. Pomieszczenie lub studzienka, w której jest zainstalowany zestaw wodomierza główne­go, powinny mieć:
1) w przypadku umieszczenia wodomierza w piwnicy budynku - wpust do kanalizacji, za­bezpieczony zamknięciem przeciwzalewowym, jeżeli warunki lokalne tego wymagają, a także wentylację,
2) w przypadku umieszczenia wodomierza w studzience wodomierzowej poza budynkiem - zabezpieczenie przed napływem wód gruntowych i opadowych, zagłębienie do wyczerpy­wania wody oraz wentylację. Studzienka wodomierzowa powinna być wyko­nana z materiału trwałego, mieć stopnie lub klamry do schodzenia oraz otwór włazowy o średnicy co najmniej 0,6 m w świetle, zaopa­trzony w dwie pokrywy, z których wierzchnia powinna być dostosowana do przewidywanego obciążenia ruchem pieszym lub kołowym. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz