Wymogi proceduralne związane ze stanowieniem aktów prawa miejscowego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1568
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wymogi proceduralne związane ze stanowieniem aktów prawa miejscowego - strona 1 Wymogi proceduralne związane ze stanowieniem aktów prawa miejscowego - strona 2 Wymogi proceduralne związane ze stanowieniem aktów prawa miejscowego - strona 3

Fragment notatki:


Wymogi proceduralne związane ze stanowieniem aktów prawa miejscowego. Prawo określa zarówno warunki ważności czynności konwencjonalnej, czyli aktu stanowienia, jak też warunki formalne wytworu tego aktu stanowienia, którym jest akt prawa miejscowego. Jednym słowem każdy akt prawa miejscowego musi mieć prawidłową treść, odpowiednią formę, musi być ujęty w określonej prawem procedurze. Innymi słowy respektowanie wymogów proceduralnych jest jednym z warunków ważności samego prawa miejscowego . Jak też warunkiem ważności czynności, która kształtuje ten akt. Nie może ona bowiem zmieniać ani czynności prawodawczych, ani zdarzeń które regulują czynności prawodawcze. Począwszy od powzięcia zamiaru czyli inicjatywy faktycznej, aż do wejścia w życie aktu. Znowu trzeba stwierdzić, że ani konstytucja, ani ustawy ustrojowe nie zawierają wyczerpującego, pełnego unormowania procedury stanowienia aktów prawa miejscowego. Ani też formalnych wymogów, które te akty muszą spełnić. Zatem w porównaniu do decyzji administracyjnych to jest sytuacja diametralnie różna, bo przecież art. 107 KPA ustanawia wymogi formalne jakie musi spełnić każda decyzja administracyjna. Ustawowa regulacja zasad, procedury stanowienia aktów prawa miejscowego ma charakter fragmentaryczny. W ustawach ustrojowych zawarte są nieliczne przepisy. Ich przykładem jest art. 18 ustawy o administracji rządowej wprowadzający wymóg uzgadniania wszelkich aktów prawa miejscowego organów administracji niezespolonej z wojewodą. Czy art. 43 ustawy o samorządzie powiatowym oraz odpowiedni w ustawie o samorządzie województwa czyli art. 89, który wobec aktów prawa miejscowego wprowadza poprzedzający ogłoszenie wymóg ich podpisania przez przewodniczącego radę powiatu i przewodniczącego sejmiku województwa. W niektórych przypadkach ta luka jest wypełniana ustawami szczegółowymi materialnymi zawierającymi upoważnienie do stanowienia prawa miejscowego, które to ustawy formułują wymóg zaopiniowania, uzgodnienia ze wskazanymi podmiotami zewnętrznymi. Przykładem jest ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, gdzie ustawodawca w szczegółowy sposób wskazuje jaka powinna być treść miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, czyli innymi słowy jakie postanowienia musi zawierać uchwała. Poza tym jak powinna wyglądać procedura uchwałodawcza ze wskazaniem kto i w jaki sposób opracowuje projekt uchwały, jakie są wymogi poprzedzające uchwalenie np. wyłożenie projektu do publicznego wglądu, kto ma opiniować projekt, z kim należy uzgodnić projekt uchwały. Innym przykładem jest ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii, która przewiduje wymóg porozumienia z ministrem wł. ds. zdrowia , min. wł. ds. rolnictwa przy wydawaniu przez wojewodę rozporządzenia o ustalaniu ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawę maku. Takich przykładów jest dużo więcej. Z tego rozporządzenia wynikają określone skutki prawne wynikające z tego, ze jeżeli ktoś przekroczył granice ustawowe to ponosi karę administracyjną. Akty niszczenia tych zasiewów muszą mieć podstawę prawną. To nie są akty przemocy państwowej tylko akty legalnego przymusu. To prawo lokalne dalece kształtuje nasze prawa i obowiązku na terenie na którym mieszkamy- począwszy od wysokości opłat za tramwaje, za metr ścieków, które płacimy. To są wszystko akty prawa lokalnego, tylko że żadna z nas się tymi aktami nie interesuje. Bałagan jest na poziomie prawodawstwa, bo te ustawy nie wskazują dokładnie wymogów ani materialnych ani proceduralnych. Doktryna stara się

(…)

… projekt stosownie do jego zakresu z enumeratywnie wyznaczonymi organami tzn. Po pierwsze: właściwym wojewódzkim konserwatorem zabytków, wł. zarządcą dróg, wł. organami wojskowymi, wł. organami ochrony granic oraz bezpieczeństwa państwa, wł. dyrektorem urzędu morskiego, wł. dyrektorem nadzoru górniczego, wł. organem administracji geologicznej, min. ds. zdrowia, a zatem uzgodnienia są formą optymalizowania…
… projektów ze standardami technicznymi, ekonomicznymi, aktualnym stanem wiedzy. Ustawy materialne szczególnie wprowadzają wymóg zaopiniowania np. przez organy inspekcji sanitarnej aktów prawa miejscowego, właściwe władzy wojskowe, dyrektor parku narodowego, kuratora oświaty, a także związki zawodowe. Przykładem jest art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, który wprowadza obowiązek…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz