Wymogi pism procesowych-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1288
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wymogi pism procesowych-opracowanie - strona 1 Wymogi pism procesowych-opracowanie - strona 2 Wymogi pism procesowych-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

WYMOGI PISM PROCESOWYCH
Trzy kategorie:
wymóg co do formy, np. formularze urzędowe
wymóg co do treści
podpis
Wymogi dotyczą wszystkich pism procesowych, art. 126, 1261 kpc.
Wymogi szczególne dla określonych rodzajów pism procesowych, art. 187 kpc - wymogi pozwu.
5 warunków ogólnych
1) oznaczenie sądu 2) identyfikacja stron 3) oznaczenie rodzaju pisma 4) osnowa pisma, podstawa, przyczyna sformułowania pisma
5) podpis strony, pełnomocnictwa, wymienienie załączników art. 130 kpc  jeżeli pismo zawiera wady -nie zostały dochowane warunki formalne to sędzia wzywa stronę do uzupełnienia, opłacenia pisma terminie tygodniowym, jeżeli strona tego nie uczyni to pismo podlega zwrotowi. Strony w post. Gosp. reprezentowane przez adwokata lub radcę prawnego art. 479 8a kpc pismo dotknięte wadami podlega zwrotowi.
Terminy Art. 165§1 kpc -do obliczania terminów stosujemy KC Terminy dla czynności sądu dzielimy na : ^ właściwe -np. terminy na wydanie wyroku art. 316 §1  sąd wydaje wyrok po zamknięciu rozprawy ^ instrukcyjne -termin, który służy wyłącznie sprawności postępowania np. 2 tygodniowy terminu na uzasadnienie orzeczenia. Przekroczenie tego terminu nie jest prawnie obojętne ale nie wywołuje wpływu na postępowanie w którym do przekroczenia terminu doszło. Jest za to podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziego czy odszkodowania za przewlekłość postępowania. Terminy dla czynności stron ^ ustawowe -gdy termin wynika wprost z ustawy np. wniesienie apelacji 2 tyg., zażalenie 1 tydzień, ^sądowe-termin dla czynności strony wyznaczonych przez sąd np. termin do uzupełnienia braków w zakresie zdolności sądowej lub procesowej
termin sądowy zawsze może zostać przedłużony, a nawet skrócony, wniosek o przedłużenie musi być złożony przed upływem tego terminu.
Terminy ustawowe zaś nie podlegają przedłużeniu ani skróceniu. Cecha ich wspólna: czynność dokonana po ich upływie jest bezskuteczna. Są to terminy prekluzyjne. Istnieje możliwość przywrócenia terminu ustawowego jak i sądowego. Art. 168§1 kpc  jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności nie ze4 swojej winy to może wnosić o przywrócenie terminu. (przyjmujemy miarę człowieka rozsądnego/należycie starannego). Drugim warunkiem jest jednoczesne dokonanie czynności procesowej, której nie dokonano w terminie. Wniosek o przywrócenie terminu można złożyć najpóźniej w ciągu tygodnia od ustania przyczyny uchybienia.

(…)

…, gdy oprócz ochrony interesu prywatnego zachodzi potrzeba ochrony interesu publicznego, np. ograniczenie władzy rodzicielskiej MOŻE Z URZĘDU TYLKO NIEPROCESOWE! -procesowego nie może Inicjatywa stron: -albo pozew -albo wniosek o wszczęcie postępowania nieprocesowego Wyjątkowo  art. 466 kpc Sprawy pracownicze i ubezpieczonego można ustnie zgłosić powództwo, które jest wpisane do protokołu Art.. 187 kpc…
… kpc  współuczestnictwo materialne konieczne aktywne zachowanie ze strony sądu
Oznaczenie osoby w taki sposób by wezwanie do sprawy było możliwe. W praktyce sąd zawiesza postępowanie, ale jest to współuczestnictwo konieczne więc w przypadku braku legitymacji procesowej łącznej sąd powinien oddalić powództwo. Art. 192 pkt. P jeden ze skutków doręczenia pozwu, nie można doprowadzić do zmiany (przepis…
…, ^ugoda mediacyjna -wywołuje skutki procesowe, po zatwierdzeniu jej przez sad tytułem egzekucyjnym (poza sądowy tytuł egzekucyjny). Postępowanie arbitrażowe Postępowanie przed sadem polubownym  o tym decyduje umowa arbitrażowa -o jego wszczęciu.. Prof. Pazdan -dla umowy arbitrażowej stosuje się przepisy prawa prywatnego międzynarodowego -wedle projektu nowej ustawy -gdy ustawa wejdzie w życie to wedle ustawodawcy to umowa arbitrażowa wejdzie pod władanie materialistów Postępowanie przed sadem polubownym jest zaliczane do postępowania pozasądowego. Może być zawarta: -umowa arbitrazowa (skutki takie jak umowa mediacyjna ) -jest tytułem egzekucyjnym po zatwierdzeniu przez sąd -arbitrzy mogą wydawać wyroki, czyli rozstrzygają spór między stronami tzw. quasi element władczy -rozstrzygają spór jak sąd cywilny…
…  treść pozwu (na egzamin znać na pamięć) Art.. 1871 kpc (tego na pamięć nie trzeba) -sad wszczyna postępowanie  dekretacja pozwu (przyjęcie pozwu ale odpowiednio do odpowiedniego wydziału), sprawa jest przydzielana określonemu sędziemu i nadawany jest jej numer
-skutki wszczęcia postępowania ^perpetuacio fori -ciągłość właściwości (art. 15 kpc) nie ma znaczenia późniejsza zmiana właściwości…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz