Wymiary systemu politycznego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1183
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wymiary systemu politycznego - strona 1 Wymiary systemu politycznego - strona 2

Fragment notatki:

Charakterystyka instytucjonalnego wymiaru systemu politycznego.
W wymiarze instytucjonalnym sprowadza się system polityczny do całokształtu instytucji politycznych oraz relacji zachodzących między nimi, a także zasad działania i systemów normatywnych, na których podstawie działają. System w tym wymiarze obejmuje ogół osób, grup i organizacji, w ich wzajemnych powiązaniach i współdziałaniu, podmiotów posiadających dominujący wpływ na wypracowanie, wprowadzanie w życie i interpretację norm reglamentujących życie wewnętrzne danego społeczeństwa. Obejmuje różnorodne struktury organizacyjne, do najważniejszych należą:
- aparat państwowy
- partie polityczne
- zinstytucjonalizowane grupy interesów
Podsystem ten spełnia rolę inicjującą w stosunku do pozostałych systemów i całego systemu politycznego, zapełniając sobą całą strukturę systemu politycznego, w rozstrzygającym stopniu określa jego treść, podstawowe kierunki działalności, charakter obowiązujących norm
Charakterystyka funkcjonalnego wymiaru systemu politycznego.
W wymiarze funkcjonalnym traktuje się system polityczny jako proces polityczny dokonujący się w ramach poszczególnych wspólnot, takich jak państwo, związki zawodowe, zrzeszenia przedsiębiorstw itd. PODSYSTEM FUNKCJONALNY - składa się z ogółu funkcji i ról wypełnianych przez poszczególne elementy podsystemu instytucjonalnego oraz przez system polityczny w całości; funkcje, jakie system polityczny pełni wobec otoczenia
FUNKCJA - każde działanie, które przyczynia się do zachowania systemu, w długotrwałym okresie, tzn. zmierzające do podtrzymania istniejącego stanu, jak i dalszego jego rozwoju.
OTOCZENIE SYSTEMU POLITYCZNEGO
- WEWNĘTRZNE (to, co nie jest polityką, a jest wewnątrz państwa)
społeczeństwo (struktura socjalna)
gospodarka (typ własności środków produkcji, charakter gospodarowania)
kultura
- ZEWNĘTRZNE (na zewnątrz państwa)
inne państwa
organizacje międzynarodowe
+ coś pomiędzy: środowisko naturalne
Otoczenie z jednej strony zasila system polityczny, z drugiej strony pozostaje pod silnym jego wpływem. Pośrodku otoczenia jest środowisko naturalne (bo jest zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne).
FUNKCJE pełnione wobec otoczenia (wszystkie naraz)
ADAPTACYJNA - przystosowywanie się systemu politycznego do zmian zachodzących w otoczeniu (bo jest ono niestałe np. Irak), np. usprawnienie działania instytucji REGULACYJNA- kreowanie zmian w otoczeniu, kierunku zmian według reguł przyjętych w danym systemie politycznym (bo system polityczny ma ambicje nie tylko się przystosowywać do zmian, ale i je kreować np. Polska uznała niepodległość Ukrainy)

(…)

… nowych reguł i mechanizmów działania (np. wprowadzenie do Konstytucji RP konstruktywnego wotum zaufania - wskazanie nowego premiera przed rozwiązaniem rządu).
Charakterystyka normatywnego wymiaru systemu politycznego.
PODSYSTEM NORMATYWNY (REGULACYJNY) - ogół norm, za pośrednictwem których regulowane są stosunki społeczno-polityczne; obejmuje: - Normy prawne mieszczące się w konstytucji, ustawach, aktach organów wykonawczych i orzeczeniach sadowych. - Normy pozaprawne (autonomiczne występują w aktach (statutach, regulaminach, zarządzeniach) przyjmowanych przez organizacje niepaństwowe, np. partyjne, grupy interesu. - Reguły nienormatywne to m.in. narodowe i polityczne tradycje, kultura polityczna, świadomość społeczna, idee prawne itp. Charakterystyka racjonalnego wymiaru systemu politycznego.
PODSYSTEM KOMUNIKACYJNY (RELACYJNY, RELECJONALNY, dot. relacji) - obejmuje ogół związków i stosunków istniejących między różnymi strukturalnymi elementami podsystemu instytucjonalnego; relacje między instytucjami, oparte na normach
- parlament - rząd (wotum nieufności)
- prezydent - parlament (rozwiązanie parlamentu przez prezydenta, zawetowanie ustawy)
- koalicja
- opozycja
RELACJE dzielimy…
… z głównych płaszczyzn teorii polityki. Funkcje systemu politycznego: regulacyjne, mediacyjne, adaptacyjne, innowacyjne.

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz