Wymiarowanie rysunków budowlanych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 217
Wyświetleń: 5264
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wymiarowanie rysunków budowlanych - strona 1 Wymiarowanie rysunków budowlanych - strona 2 Wymiarowanie rysunków budowlanych - strona 3

Fragment notatki:

Wymiarowanie rysunków budowlanych
Na rysunkach należy podawać tylko te wymiary, które są niezbędne do jednoznacznego i dokład­nego odwzorowania danego elementu. Liczba wymiarów zależy od rodzaju rysunku: na ry­sunkach schematycznych i zestawieniowych na­leży ograniczyć się do podania wymiarów pod­stawowych (wymiary osiowe, siatki słupów, za­sadnicze poziomy itd.), na rysunkach roboczych należy podać te wymiary, które są niezbędne do jednoznacznego i dokładnego odwzorowa­nia elementu.
Wysokość położenia elementu oznacza się przez podanie rzędnej jego dolnej powierzchni. Rzędna ta powinna być odniesiona do pozio­mu zerowego obiektu, który z kolei na rysunku zestawieniowym należy powiązać z rzędną bez­względną. Liczby wymiarowe nieodpowiadają-ce wymiarom rzeczywistym należy podkreślić. Sposób wymiarowania fragmentu ściany przed­stawiono na rys. 3.4. Przykład wymiarowania ściany budynku wg PN-B-01029:2000 „Rysunek budowlany. Zasady wymiarowania na rysunkach architektonicz­no-budowlanych" przedstawiono na rys. 3.5. W przypadku stosowania okien katalogowych na osi podaje się ich numer Na rysunkach należy stosować wymiary wyra­żone w mm1. Używanie innych jednostek, np. cm, m, wymaga wyraźnego i jednoznacznego zaznaczenia.
Wymiary kątowe należy podawać w stopniach, minutach i sekundach, np. 20°20'30". Zasady wymiarowania podano w PN-B--01029:2000 „Rysunek budowlany. Zasady wy­miarowania na rysunkach architektoniczno-bu­dowlanych". Wymiary otworów (okien, drzwi, wrót) podaje się w świetle ościeżnicy lub oście-ża, jeśli ościeżnica nie występuje. Przykład wymiarowania otworu okiennego po­dano na rys. 3.6. Na rzucie poziomym powyżej osi otworu okiennego podano szerokość okna, poniżej w nawiasie wysokość parapetu, a na­stępnie wysokość okna. W przypadkach stoso­wania okien lub drzwi występujących w katalo­gach firm zamiast ich wymiarów należy podać odpowiedni symbol katalogowy.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz