Wyłączenia kar - omówienie (II sem)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 518
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wyłączenia kar - omówienie (II sem) - strona 1 Wyłączenia kar - omówienie (II sem) - strona 2

Fragment notatki:

WYŁĄCZENIE I REDUKAJCA REKAKCJI KARNEJ Abolicja - (zniesienie, umorzenie), ustawowy zakaz wszczynania lub dalszego prowadzenia postępowania (przez umorzenie), czyli zakaz ścigania jeszcze przed skazaniem za dany czyn (ustawy abolicyjne, amnestyjne). Może dotyczyć sprawców przestępstw określonego lub jednego typu przestępstw, jako akty łaski generalnej (a nie indywidualnej jak ułaskawienie), rehabilitacja. Negatywna przesłanek procesowa, charakter materialny (czyny nadal pozostają przestępstwami). Dekret z 12 grudnia 1981 Amnestia - akt ustawowy o charakterze generalnym, łagodzący lub darujący karę, znoszący prawne skutki prawomocnego skazania, dotyczący określonej kategorii sprawców, pewnych typów przestępstw. Decydują o niej względy polityczno-kryminalne lub przepełnienie zakładów, często dla upamiętnienia jakiegoś wydarzenia, „puszcza się w niepamięć i przebacza”, (abolicja) „daruje się” (amnestia). Nie uchyla karalności, nie zmienia zagrożeń. Jest zbiorowym aktem laski. Przeciwnik - Makarewicz. Może być warunkowa lub bezwarunkowa, po wojnie łącznie 15, ostatni 7 grudnia 1989 Ułaskawienie - atrybut głowy państwa, ale zaprzeczenie niezawisłości sędziowskiej i prawomocności wyroku, darowanie kary jednemu, indywidualnie określonemu podmiotowi, może dotyczyć całej kary (agratiatio) lub jego części (mitigatio poenae ex capite gratiae), zwolennicy: Monteskiusz, Bidon, Puffendorf, Grocjusz, przeciwnicy: Rousseua, Beccaria, Konstytucja 3 maja przyznawała ius aggratiandi, w PRL Rada Państwa, obecnie ma prezydent na podstawie art. 139 Konstytucji, nie można stosować do osób skazanych przez Trybunał Stanu (jedyne ograniczenie formalne), prośbę o ułaskawienie może wnieść: skazany, obrońca, prokurator, krewni w lini prostej, przysposabiający lub przysposobiony, rodzeństwo, małżonek lub konkubent, prośbę może cofnąć tylko ta osoba, która wniosła. Prośbę przedstawia się sądowi, który wydał wyrok w pierwszej instancji (wydają opinie w sprawie ułaskawienia, jeżeli choć jedna pozytywna, przesyła się PG, a on swój wniosek do P), Prokuratorowi Generalnemu (może sam, albo z urzędu na polecenie P), Prezydentowi. Przedmiotem łaski mogą być kary lub środki karne, może polegać na złagodzeniu kary, środka lub na złagodzeniu prawnych skutków skazania, bezwarunkowe, ale czasem naprawienie szkody, celem jest korekta prawomocnego wyroku, P powinien się kierować względami humanitarnymi, społecznymi, a potem prawnymi Przedawnienie - negatywna przesłanka procesowa, znana już w starożytnym Rzymie (seksualne do 5 lat), ograniczenie lub ograniczenie reakcji karnej z powodu upływu czasu, uzasadnienie iż z upływem czasu słabnie i zanika celowość reakcji, pamięć, cele prewencji (oportunizm społeczny). W doktrynie przedawnienie ścigania, wyrokowania i wykonania kary. KK 1932 trzy formy, KK 1969, 1997 - przedawnienie karalności (101, 102 kk) i przedawnienie wykonania kary (103 kk), bieg liczony od dnia popełnienia lub wystąpienia skutku, (ustawa z

(…)

… i wznowienia postępowania
Zatarcie skazania - art. 106, wpis usuwa się z rejestru, uważa się je za niebyłe, z urzędu, bez wniosku, Krajowy Rejestr Karny od 2001, wcześniej Centralny Rejestr Skazanych, znosi wszelkie prawne skutki skazania, zdejmuje odium, rodzaj fikcji prawnej - status osoby niekaranej, nie może być podstawą przyjęcia popełnienia czynu w warunkach recydywy, nawet brak usunięcia…
… z warunkowym zawieszeniem
zatarcie na wniosek 5 lat (a pw nie przekraczała 3 lat), 3 lata od grzywny lub ograniczenia
Zatarcie skazania nie może nastąpić przed wykonaniem, darowaniem albo przedawnieniem wykonania środka karnego
Nowela z 27 lipca 2005 nie podlega zatarciu skazania przeciwko wolności seksualnej gdy pokrzywdzonym jest osoba poniżej 15
Za wykroczenie po upływie 2 lat

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz