WYKONANIE BUDŻETU

Nasza ocena:

5
Pobrań: 21
Wyświetleń: 728
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
WYKONANIE BUDŻETU - strona 1 WYKONANIE BUDŻETU - strona 2

Fragment notatki:

WYKONANIE BUDŻETU, ZMIANY W BUD. BLOKADA WYDATKÓW Z BUDŻETU
Budżet JST wykonuje jej zarząd.
- Zarząd jednostki samorządu terytorialnego
sprawuje ogólny nadzór nad realizacjà, określonych
uchwałą budżetowà, dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budżetu JST.
- Zarząd JST określi szczegółowe zasady, sposób i tryb przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy dokonywaniu wydatków z budżetu JST oraz innych samorządowych jednostek
organizacyjnych i osób prawnych, a także zasady
rozliczania płatności dokonywanych przy ich wykorzystaniu, z uwzględnieniem konieczności zapewnienia prawidłowości i gospodarności dokonywania wydatków. WYKONANIE POLEGA NA:
W terminie 7 dni od dnia przekazania projektu uchwały budżetowej organowi stanowiącemu
JST zarząd jednostki samorządu terytorialnego przekazuje podległym jednostkom informacje niezbędne do opracowania projektów ich planów finansowych.
- Jednostki, opracowują projekty planów finansowych w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji
nie później jednak niż do dnia 22 grudnia.
W toku wykonywania budżetu jednostki ST obowiązują następujące zasady gospodarki finansowej:
1) ustalanie, pobieranie i odprowadzanie dochodów
budżetu jednostki ST następuje na zasadach i w terminach wynikających z obowiązujących przepisów;
2) pełna realizacja zadań następuje w terminach
określonych w przepisach i harmonogramie.
3) dokonywanie wydatków następuje w granicach
kwot określonych w planie finansowym,
z uwzględnieniem prawidłowo dokonanych przeniesień i zgodnie z planowanym przeznaczeniem,
w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady
uzyskiwania najlepszych efektów z danych
nakładów;
4) zlecanie zadań powinno następować na zasadzie
wyboru najkorzystniejszej oferty, z uwzględnieniem
przepisów o zamówieniach publicznych.
ZMIANY W BUDŻECIE JST
W toku wykonywania budżetu zarząd
może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków
budżetu jednostki ST polegających na zmianach planu:
1) dochodów i wydatków związanych ze zmianà
kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych
z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek
ST oraz innych jednostek sektora finansów publicznych;
2) dochodów jednostki ST, wynikających ze zmian kwot subwencji w wyniku podziału rezerw subwencji ogólnej;
3) wydatków jednostki ST w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz