Wykłady z nauki administracji

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1323
Wyświetleń: 6167
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykłady z nauki administracji - strona 1 Wykłady z nauki administracji - strona 2 Wykłady z nauki administracji - strona 3

Fragment notatki:Ponadto zawiera tematy: projektowanie struktur organizacyjnych, ustalanie optymalnej rozpiętości kierowania, formalizacja instytucji, procesy decyzyjne, rodzaje decyzji, kontrola działalności administracji publicznej oraz nadzór.

Można przeczytać jaki wpływ na naukę administracji miały postaci: Max Weber, Adam Maslow, Douglas McGregor, Chatelier oraz Henri Fayol.

Notatka pozwoli przyswoić sobie wiedzę z zakresu administracji i przygotować się odpowiednio na zajęcia.

01.10.
Wykład 1 i 2
Pojęcie i cechy administracji publicznej.
Pojęcie administracji jest wieloznaczne. Pod tym poj. rozumiemy struktury (ludzi)- podmiotowe traktowanie administracji, a także w kontekście działań, czynnościowe ujęcie, związane z poj. administrowania. Definicje podmiotowe nie obejmują funkcjonowania prywatnych podmiotów, natomiast przedmiotowe wszystkie. Mamy dużo definicji mieszanych: kto i co robi.
Definicje z trójpodziałem władzy : prawotwórstwo, sądownictwo, ustawodawstwo.
Są definicje wielkiej reszty - def. negatywne, mówiące czym administracja nie jest.
Metodologia oparta jest na założeniu, że administrację lepiej opisać niż definiować. W każdej definicji bowiem są braki.
Podstawowe cechy administracji publicznej:
Kryteria wyróżniania cech:
Opozycja administracji publicznej i prywatna, dla podkreślenia cech jednej lub drugiej.
Wyróżnienie administracji od działalności innych organów państwa, np. administracja na przyszłość. Administracja podejmuje działania z urzędu, a nie na wniosek.
Cechy administracji publicznej:
Administracja publiczna działa w imieniu i na ratunek państwa, albo innego odrębnego od państwa podmiotu władzy publicznej. Wiąże się to zasad a decentralizacji. Do 1990 r. nie funkcjonowały inne niż państwo podm. władzy publicznej. Dziś nadrzędnym jej poj. administracji publicznej działającej w imieniu państwa i samorządów terytorialnych. Jest to wynik zdecentralizowania władzy państwowej.
Działa na podstawie i w granicach prawa (art. 7 Konstytucji). Każde działanie musi mieć podstawę prawną, zależną od treści działania.
Działa w formach władczych zabezpieczonych możliwością stosowania przymusu państwowego. Cecha ta wyraźnie odróżnia adm. publ. od niepublicznej. Formy władcze wiążą się z władztwem administracyjnym. Możliwość narzucania swojej woli i egzekwowania jej. Kształtuje sytuację prawną innego podmiotu (pozwolenia, zgody, koncesje, nakazy).
Polityczny charakter adm.. Podm. adm. publ. Realizują funkcje polityczne. Kreują politykę, ściśle wiążą się z funkcją rządzenia. W administracji funkcjonują struktury czysto polityczne, np. instytucja gabinetu politycznego. Adm. publ. Jest kontrolowana przy wykorzystaniu kryteriów politycznych. Wpisane jest to niekiedy w przepisy prawa, np. ministerstwa, politycznie obsadzone stanowiska.
Działa w interesie publicznym (dobro wspólne, interes społeczny) w przeciwieństwie do adm. prywatnej, która działa w interesie właściciela.
Adm. publ. Nie działa w celu osiągania zysku ale dla zaspokajania i ochrony prawnie określonych interesów. Nie nastawia się na maksymalizację zysku.
Adm. publ. Cechuje inicjatywa, aktywność oraz ukierunkowanie na przyszłość. Jest to cecha bardziej opisowa. Działa z własnej inicjatywy, a nie tylko na wniosek. Działa profilaktycznie, z urzędu, np. nadzór budowlany.


(…)

… organów jakie w samorządzie występują. Mamy swoisty monizm - kiedy organ wykonuje wszystkie zadania lub tak jak w Polsce mamy dualizm - czyli różne organy z podziałem na zadania.
Zasada zespolenia Zasada ta ma charakter organizacyjny i dotyczy kwestii organizacji wykonania czy wykonywania zadań administracji publicznej w terenie. Zespolenie jako przeciwieństwo resortowości polega na koncentracji sił i środków administracji publicznej zajmującej się różnymi sprawami, czyli realizującej różne zadania, w jedną całość na określonym terytorium, a zatem polega ona na ścisłej współpracy poszczególnych zespolonych elementów przez jeden podmiot zwierzchnika. Podmiot ten czyli zwierzchnik dysponuje określonymi uprawnieniami pozwalającymi wyróżnić 4 aspekty zespolenia :
kompetencyjny
osobowy, personalny…
… jako zdolność do rozkazywania swojej woli i jej egzekwowanie. Rozróżniał autorytet urzędowy i osobisty.
Zasada dyscypliny - Fayor pod poj. dyscypliny rozumiał posłuszeństwo, pilność, pracowitość oraz zewnętrzne przejawy szacunku, jakie powinny obowiązywać w relacjach między przełożonym a podwładnym. Zasada dyscypliny w sposób niewątpliwy pozostaje w związku z autorytetem
Zasada jedności rozkazodawstwa - polega…
… aspekcie (podział władzy) istnieje konieczność uszeregowania przełożonych od władzy najwyższego szczebla po kierowników szczebla najniższego. Wskutek takiego uszeregowania powstaje droga służbowa, tzn. droga, kanon który pokonują przechodząc przez wszystkie szczeble w hierarchii - polecenie i zapytanie. Taka konstrukcja pozwala na zachowanie zasady jedności rozkazodawstwa.
Zasada ładu - rozróżniał ład…
… ograniczenia kompetencyjnego wojewody. Powinny ograniczać się w kompetencji realizacji celu. Nie powinien ingerować w sam sposób wykonania, realizacji celu, bo to wymaga wiedzy fachowej. Dyrektywy jak dostają z góry od KUC. Dyrektywy z boku - od wojewody.
ORGANIZACJA
pojęcie organizacji z punktu widzenia prakseologii i teorii organizacji zarządzania cały system organów składających się na aparat organizacji…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz