Wykłady z mikroekonomii

Nasza ocena:

3
Pobrań: 476
Wyświetleń: 3080
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykłady z mikroekonomii - strona 1

Fragment notatki:

Dokument ma 18 stron i porusza zagadnienia takie jak: kształtowanie się poglądów ekonomicznych, państwo idealne Platona, prawo Greshame/Kopernika, przedstawiciele szkół ekonomicznych, szkoła klasyczna, ekonomia neoklasyczna, ekonomia marksistowska, kierunek subiektywistyczny, szkoła keynesowska, system ekonomiczny, system administrowany przez państwo, system dualny, system wolnorynkowy, przyczyny niepowodzeń w PRL, motywy i warunki prowadzenia działalności, rodzaje potrzeb, rodzaje dób materialnych. Notatka porusza również zagadnienia takie jak: warunki prowadzenia działalności, wolność ekonomiczna, niezbędne czynniki wytwórcze, problem rzadkości, koszt alternatywny, krzywa możliwości produkcyjnych, dobra publiczne i prywatne, indeks wolności ekonomicznych, działalność nieformalna, szara strefa, wady, zalety, najczęstsze przestępstwa, zasięg drugiego obiegu w gospodarce, teoria firmy, firma, cechy firmy, otoczenie firmy, gospodarka narodowa. Notatka zawiera także informacje dotyczące zagadnień takich jak: sektor publiczny, sektor prywatny, przedsiębiorca, przedsiębiorczość, cechy przedsiębiorcy, małe przedsiębiorstwo, rynek finansowy, zadania rynku finansowego, funkcje pieniądza, formy pieniądza, rynek pieniężno-kredytowy, motywy preferowania gotówki, operacje wtórne na rynku pieniężno-kredytowym, stabilizacja. Notatka porusza również zagadnienia takie jak; destabilizacja na rynku pieniężno-kredytowym, czynniki kształtujące podaż pieniądza, czynniki kształtujące popyt na pieniądz, podmioty rynku kapitałowego, instrumenty podstawowe, akcje, obligacje, obligacja, klasyfikacja obligacji, akcje, klasyfikacja akcji, ceny, cena nominalna, cena emisyjna, wartość skumulowana, cena wykupu, cena rynkowa, segmenty rynku papierów wartościowych, rynek pierwotny, rynek wtórny, rynek podstawowy, rynek zorganizowany, rynek niezorganizowany.


Ponadto, w notatce pojawiają się nazwiska takie jak: Smith, Arystoteles, David Ricardo, Sei, Maltus.

M I K R O E K O N O M I A 
 
 
I. Ogólna charakterystyka ekonomii 
Notatki z wykładów dr Janusza Grabowskiego 
 
 Etymologia nazwy 
 
 Oikonomicos – (oikos = dom, nomos = prawo) zasady postępowania w gospodarstwie domowym. 
Opracowanie: Michał Wełna 
 
 
 
Ekonomia polityczna – wywodzi się z XVII wieku, okresu powstawania teorii merkantylistycznej. 
 
Oznacza zasady zarządzania gospodarką państwa. 
 
 
 
Ekonomika – dotyczy pewnego określonego działu gospodarki oraz relacji między działami. Jest częścią ekonomii, np. ekonomika transportu. 
 
 
 
 
 
EKONOMIA 
 
 
 
MIKROEKONOMIA 
   MAKROEKONOMIA 
 
 
 
 
 Kształtowanie się poglądów ekonomicznych 
 
 
 
Ekonomia stała się dziedziną nauki dopiero w XVIII / XIX wieku. W starożytności występowała 
 
ewentualnie w rozważaniach teologicznych, filozoficznych czy na temat prawa (np. u Platona czy 
 
Ksenofonda). 
 
 
 
Państwo idealne Platona: 
 
- rządzi najmądrzejszy; 
 
- społeczny podział pracy 
 
 
 
Arystoteles – zajmował się problemami wartości pieniądza. Zauważył, że badając gospodarkę 
 
musimy odczytywać co się w niej dzieje i odpowiadać na pytanie „dlaczego tak się stało?” 
 
Tomasz z Akwinu – zajmował się ekonomią i stosunkami społecznymi na gruncie stosunków 
 
własnościowych. Zauważył, że płaca jest ważna dla gospodarki. Badał procent obrotu pieniądza, 
 
czyli tzw. „zysk kupiecki”. 
 
 
 
 
 
1Epoka odrodzenia (XIV – XVI wiek) – gwałtowna rewolucja w zakresie metod wytwarzania. Kształtowanie się poglądów ekonomicznych ciąg dalszy 
Intensyfikacja podzia

(…)

… przez pośrednika na
rachunek i ryzyko emitenta.

submisja prywatna – pośrednik organizuje dystrybucję na własne ryzyko.
Rynek wtórny - kluczowe kryteria dopuszczeniowe:
są one dopuszczone do publicznego obrotu lub KPWiG (Komisja Papierów
Wartościowych i Giełd) wydała zezwolenie na ich obrót na rynku.
ich zbywalność nie jest ograniczona;
w stosunku do emitenta nie jest prowadzone postępowanie upadłościowe…
… (przekształcenie przedsiębiorstwa w 1-osobową
spółkę skarbu państwa) oraz p. właściwą (majątek zostaje sprzedany w postaci aukcji);
Społeczna gospodarka rynkowa – wymyślona w Niemczech po II Wojnie Światowej, przez A.
Muller-Armack’a, choć praktycznie wprowadzona przez kogoś innego. Dominuje własność
prywatna, ale dopuszcza się także własności lokalne, państwowe, komunalne. Kryterium wyboru
jest kryterium…
…, do
których jest zmuszany by powstała dana wartość (by wytworzyć wartość musi zrezygnować z
konsumpcji zaś skumulowane środki przeznaczyć na wykonanie).
Drugim przedstawicielem szkoły klasycznej był David Ricardo. Ma on swój udział w teorii renty
gruntowej. Ponadto zauważył, że jeśli jest jakaś własność dzielona, to wraz ze wzrostem bogactwa
każdy zyskuje.
[teoria renty gruntowej - jeśli występują działki o różnym…
… (dopuszczalne pułapy kredytów – rezerwy obowiązkowe, oddziaływanie
na stopę procentową). Operacje otwartego rynku (reverse repo, repo);
[reverse repo - polegają na tym, że bank centralny sprzedaje papiery wartościowe
bankom komercyjnym, zobowiązując je do ich odsprzedaży po określonej cenie i w
określonym terminie.]
[repo – operacje repo (repurchase agreement) są to operacje warunkowego zakupu,
które polegają…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz