Wykłady z marketingu

Nasza ocena:

5
Pobrań: 336
Wyświetleń: 3682
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykłady z marketingu - strona 1 Wykłady z marketingu - strona 2 Wykłady z marketingu - strona 3

Fragment notatki:

Główne zagadnienia poruszane w tych notatkach to: definicje marketingu, przedmiot marketingu międzynarodowego, fazy internacjonalizacji, rozpoznanie zagranicznego otoczenia, koncepcja opakowania, wybór kanałów dystrybucji, wybór sposobów komunikowania się, aktualne trendy wśród konsumentów na świecie, strategie wejścia przedsiębiorstwa na rynki zagraniczne, przyczyny wejść firm na rynki obce, analiza SWOT eksportu pośredniego i bezpośredniego, eksport pośredni i bezpośredni, sprzedaż licencji, franchising, joint venture, filia, oddział, strategie przedsiębiorstw na rynkach, strategia koncentracji, strategie w układzie produkt - rynek, źródła przewagi nad konkurencją, strategia niskich cen, role firm na rynku, etnocentryzm, policentryzm, regiocentryzm, geocentryzm, strategia kaskady, strategia prysznica, cechy rynku międzynarodowego, elementy kultury, kontekst w kulturze narodowej, otoczenie kulturowe, hierarchia potrzeb, teoria Maslowa, znaczenie liczb, znaczenie koloroów. dywergencja kulturowa, poziomy kultury, Geert Hofstede, Fons Trompenaars, Hall, kultura nowoczesna, miejsce kobiet w społeczeństwie, charakterystyka konsumentów, typy badań marketingowych, analiza sytuacyjna, etapy procesu międzynarodowego badania publicznego, dane wtórne, dane pierwotne, metody i techniki, wielkość próby, forma ankiety, skale pomiarowe

Wykład 1, 9.10.2007

marketing - działania/sztuka związana z dostarczaniem określonej osobie odpowiedniej rzeczy w odpowiednim czasie i miejscu, po odpowiedniej cenie (najważniejszy klient)

markting mix = produkt + cena + promocja + dystrybucja

(4xP - product, price, promotion, providing/purchase)

marketing międzynarodowy - skoordynowane działania podejmowane przez przedsiębiorstwa międzynarodowe lub krajowe na rynku międzynarodowym, które zmierzają do zaspokojenia potrzeb nabywców poprzez proces wymiany odbywający się pomiędzy systemami społecznymi

Systemy społeczne (dlaczego nie państwa?):

handel w UE - handel wewnątrzwspólnotowy

Polska - członek Europejskiego Obszaru Gospodarczego

najniższą formą integracji Europejskiej jest przynależność do WTO (wg Balaso)

Definicja marketingu:

zrozumienie - przekonanie, że najważniejszym elementem w biznesie jest klient

funkcja - proces zarządzania odpowiedzialny za identyfikowanie, uprzedzenie i zaspokajanie potrzeb klienta w sposób przynoszący zysk

gama technik - badanie rynku, kształtowanie produktu, ustalanie ceny, prezentacja, promocja (w tym reklama), sprzedaż

Przedmiot marketingu międzynarodowego:

rozpoznanie potrzeb i oczekiwań nabywców

W różnych krajach ludzie mają inne potrzeby. Nie zawsze to, co dobrze sprzedaje się u nas, będzie sprzedawało się w innym kraju - mechanizm kalki (najczęstszy błąd).

np.: majonez Helmans nie sprawdził się w Polsce (nie ten smak), więc stworzono majonez Babuni dostosowany do potrzeb Polskich smaków

różnice kulturowe

inna moda przyzwyczajenia

inne rozmiary ubrań

Fazy internacjonalizacji (działań firmy na obcych rynkach)

prowadzenie importu/eksportu

pełne wejście na rynek obcy (otwarcie filii/oddziału/zakładu produkcyjnego za granicą) - lepsze dostosowanie do wymogów rynku, bo działa się w jego otoczeniu; często poszukuje się rynku bliskie kulturowo

globalizacja - oferowanie produktów na rynku globalnym; produkt oferowany jest bardzo podobny/taki sam na wszystkich rynkach, np. McDonalds, komputery; forsowanie określonych wzorców konsumpcyjnych

rozpoznanie zagranicznego otoczenia

etnocentryzm konsumencki - przywiązanie do produktów rodzimych

o

(…)

… dochodu

Skale pomiarowe

nominalna

alternatywna (tylko jedna odpowiedź: TAK/NIE)

niealternatywna ( wiele odpowiedzi, np.: o zakupie proszku do prania decyduje: 1......., 2......., 3......., 4.........)

porządkowa

stopniowa jednobiegunowa

stopniowa dwubiegunowa

przedziałowa

np. w którym roku planuje Pan/Pani zakup samochodu?

<2007-2009>, <2009-2011>, <2011-2013>, <2013-2015>, <2015-2017>

stosunkowa

np…

… nakładów i szybkość osiągania celu

co przedsiębiorstwo chce oferować

określenie strategii wobec konkurentów

- lider rynkowy

- naśladowca rynkowy

- specjalista rynkowy

wypracowanie strategii konkurencyjnej

- niska cena

- jakość

- specjalny segment klienta

Przyczyny wejścia firm na rynki obce:

PUSH (przyczyna reaktywna) - „wypchnięcie" z rynku krajowego, z powodu:

niespodziewanej, znacząco silniejszej…

działanie segmentach rynku o dużej liczebności

duża masa sprzedaży

Role firm na rynku:

lider rynkowy: firma o największym udziale sprzedaży na rynku; ma wpływ na rynek (wprowadza nowe produkty, pierwszy zmienia cenę, ma największy kanał dystrybucji i najbardziej zauważalną promocję)

pretendent (rzucający wyzwanie): firma ubiegająca się o większy udział w rynku; siedzi na plecach liderowi

naśladowca: firma…

… jest atak

Poszerzanie udziału w rynku

Strategie pretendentów: (zwiększenie udziału w rynku)

Atak na lidera rynkowego

Atak na firmy o podobnej pozycji

Atak na małe lokalne przedsiębiorstwa

Atak frontalny (obniżanie ceny)

Atak ze skrzydła (atakowanie słabszych cech konkurenta)

Atak przez okrążenie

Atak partyzancki (częściowe odbieranie przewagi)

Strategie naśladowców: (zachowanie pozycji)

Klon

Imitator…

… wartości

bardzo dużą wagę przywiązuje się do jakości życia

wysoko cieni się produkty o dużej wartości emocjonalnej i zindywidualizowane usługi (można je dostosować do swoich potrzeb)

Wykład 5, 13.11.2007

GEERT HOFSTEDE (socjolog holenderski)

Dystans do władzy

mały (np. USA)

duży (np. kraje azjatyckie)

indywidualizm - stawianie na jednostkę (np. USA)

kolektywizm - wszystkie decyzje podejmowane…

uniwersalizm - zasady

partykularyzm - cele

jednostka a grupa

indywidualizm

kolektywizm

zakres okazywania uczuć

powściągliwość (np. Skandynawia)

emocjonalność (np. Włochy)

sposób widzenia świata

wycinkowość

całościowość

sposób zdobywania pozycji

osiąganie statusu - poprzez samorealizację

przypisanie statusu - poprzez bogactwo, urodzenie, itp.

Stosunek do czasu

orientacja na przeszłość/teraźniejszość/przyszłość…

… i organizacje międzynarodowe pogłębiają tendencję do konwergencji

Poziomy kultury:

kultury funkcjonujące niezależnie od granic

np. młodzieżowa, Yuppies, międzynarodowa elita biznesu

kultura narodowa, funkcjonująca w ramach/ niezależnie od granic państwa

np. Kurdowie, Baskowie

subkultury

np. dzieci kwiaty, dresiarze

kultura organizacji/ korporacji

rząd i polityka

konkurencja

rzeczywista

potencjalna

czynniki…

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz