Wyklady-prawo

Nasza ocena:

5
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1253
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wyklady-prawo - strona 1 Wyklady-prawo - strona 2 Wyklady-prawo - strona 3

Fragment notatki:

Prawo Cywilne  1.  Stosunkiem prawnym  jest stosunek społeczny uregulowany przez prawo, podmioty  tego  stosunku  maja  wobec  siebie  prawa  i  obowiązki  gwarantowane  możliwością  użycia przymusu państwowego.  stosunek cywilnoprawny  to stosunek prawny uregulowany przez prawo cywilne  Elementy stosunku cywilnoprawnego  każdy stosunek cywilnoprawny składa się z trzech elementów podmiot, przedmiot, treść.  Podmiotami stosunków  cywilnoprawnych mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, podmiotami mogą być tez  jednostki organizacyjne, którym ustawa  przyznała zdolność prawną.  Stosunki cywilnoprawne są stosunkami dwustronnymi, w najprostszej konstrukcji jednej ze  stron przysługują prawa a drugiej  obowiązki, często jednak jedna ze stron jest jednocześnie uprawniona i zobowiązana. Poza  tym w najprostszej konstrukcji po  każdej stronie stosunku istnieje tylko jeden podmiot, istnieje jednak wielopodmiotowość  istniejąca na wielu zasadach:  1. 1. wspólność w częściach ułamkowych – mamy do czynienia z jednym prawem  przysługującym wielu podmiotom, przy  czym każdy z tych podmiotów ma udział w tym prawie w częściach ułamkowych.  2. 2. wspólność łączna – prawo przysługuje więcej niż jednej stronie, lecz, żadna ze stron nie  ma w nim określonego  udziału. Ponadto wspólność łączna pozostaje definitywnie związana innym stosunkiem  prawnym , z którym jest związana.  3. 3. zobowiązania solidarne  4. a. solidarność bierna(dłużników) – wielość dłużników i jeden wierzyciel wykonanie prawa  przez jednego dłużnika  powoduje wykonanie stosunku  5. b. solidarność czynna(wierzycieli) – wielość wierzycieli jeden dłużnik, wykonanie prawa na  rzecz jednego wierzyciela  powoduje wykonanie prawa    Wyróżniamy dwa stosunki cywilnoprawne – proste i złożone. Proste oznaczają, że jedna  strona zobowiązuje się do wykonania czynności, a druga jest do niej uprawniona,  szczególnym przykładem jest darowizna. Złożone oznaczają sytuację, gdy obie strony są  zarówno zobowiązane, jak i uprawnione, dotyczy to np. sprzedaży samochodu za  pomocą umowy.     2.   Podmiotami w stosunkach cywilnoprawnych są przede wszystkim osoby  fizyczne oraz osoby prawne (jednostki organizacyjne posiadające  osobowość prawną). Wyróżniamy także tzw. ułomne osoby prawne, są to  jedn. organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, ale mające  zarówno zdolność prawną do nabywania praw podmiotowych rzeczowych i  zobowiązaniowych oraz zdolność sądową i procesową (spółki handlowe,  kapitałowe).    Osoby fizyczne 

(…)

…, mogą się na nią powoływać te
osoby, które maja w tym interes prawny, ponadto jest ona uwzględniana z urzędu. Uznanie
nieważności czynności prawnej następuje poprzez orzeczenie sądowe, które ma charakter
deklaratoryjny, a więc jedynie potwierdza pewien stan rzeczy. Zgodnie z art. 58 KC możliwa jest także
nieważność tylko części czynności prawnej, wówczas czynność pozostaje w mocy co do pozostałych
części, chyba…
… mówić wówczas, gdy istnieją
następujące wady oświadczenia woli:
podstęp (art. 86 KC)
błąd (art. 88 KC)
groźba (art. 88 KC)
wyzysk (art. 388 KC)
Czynność prawna obarczona taką wadą może zostać unieważniona w drodze innej czynności prawnej
lub poprzez orzeczenie sądu. Jednak sąd nie może uwzględnić tej sankcji z urzędu, a mandat do
powoływania się na ten rodzaj nieważność czynności prawnej posiada…
…. Są to działania legalne, jeśli czynności te są dozwolone lub
nakazane przez przepisy prawa (np. przeszukanie czy wylegitymowanie).
2) Miejsce zamieszkania
Miejsce zamieszkania ma istotny wpływ la osoby fizycznej w sferze
stosunków prawnych np. małżeństwo jest zawarte w Urzędzie Stanu
Cywilnego miejsc zamieszkania jednego z przyszłych małżonków,
właściwym miejscowo sądem w sprawach cywilnych jest sąd…

czynności prawnej pociąga za sobą formę pełnomocnictwa udzielanego do
dokonania tej czynności. Jeśli wiec np. pełnomocnictwo ma być udzielone
do przeniesienia własności nieruchomości, to musi być dokonane w formie
aktu notarialnego. Ponadto, dla określonych pełnomocnictw, przepis
szczególny może wymagać konkretnej formy, np. pełnomocnictwo ogólne
wymaga zwykłej formy pisemnej. Działanie bez umocowania…
… państwowych
-czyny wyrządzające szkody moralne
-wyrządzenie szkody przez rzeczy i zwierzęta
-wyrządzenie szkody przez siłę wyższą
D) bezpodstawne wzbogacenie - polega na uzyskaniu korzyści majątkowej
kosztem innej osoby, bez podstawy prawnej. Skutkiem bezpodstawnego
wzbogacenia jest powstanie stosunku zobowiązaniowego między zubożonym a
wzbogaconym.
Czyny niedozwolone - jest to zawinione działanie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz