Wykład - źródła pierwszych informacji

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2002
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - źródła pierwszych informacji - strona 1 Wykład - źródła pierwszych informacji - strona 2

Fragment notatki:

WYMIEŃ I OMÓW Ź RÓDŁA PIERWSZYCH INFORMACJI. Źródłem takim jest sama informacja przez, którą rozumie się wszelkie dane o zewnętrznym świecie, uzyskane przez bezpośrednie poznanie zmysłowe lub przez podawany przez inną osobę opis jakiegoś stanu , rzeczy lub zjawiska. Źródła pierwszych informacji to: Osoba- chodzi, np. o treść jej wypowiedzi, zeznania, czy samooskarżenie , zawiadomienie o przestępstwie; Rzeczy - chodzi o jej cechy, sam fakt istnienia. Miejsce zdarzenia -np. pomieszczenie, przestrzeń na której dokonano przestępstwa. Ślady, które są następstwem pewnych zdarzeń, należy je ujawnić i dokładnie zbadać. Służą one identyfikacji osób i rzeczy. Są to wszelkie dające się ustalić w określonym wycinku rzeczywistości następstwa tych zmian, których zespół albo tworzy jakieś zdarzenie, albo jest a tym zdarzeniem ściśle powiązany. Na podstawie badania śladów można ustalić czy zostało popełnione przestępstwo. Musi tu istnieć związek przyczynowy między śladami a zdarzeniem. Dokumenty- wszelkie nośniki informacji, zapisy magnetofonowe, taśmy filmowe, Zwłoki ludzkie- ślady na nich, chodzi także o szczątki. Wyróżniamy dwie grupy źródeł: grupa źródeł ma charakter zewnętrzny- są to wszelkie informacje pochodzące od osób, które działają spontanicznie , a nie maja nic wspólnego z organami ścigania np. osoby pokrzywdzone przestępstwem; grupa to źródła wewnętrzne-są to własne źródła informacji organów ścigania. Treść pierwszych informacji musi mieć związek z zaistniałym przestępstwem, musi tu być odpowiedni czas i miejsce sprawca zdarzenia musi zostać zidentyfikowany. ŹRÓDŁA ZEWNĘTRZNE PIERWSZYCH INFORMACJI.
Są to takie informacje, które pochodzą od osób nie związanych i nie mających wcześniej związków z organami ścigania, działających spontanicznie lub w wyniku zobligowania ich przez różne przepisy prawa do odpowiedniego przekazu wiadomości. Do źródeł tych zaliczamy: Osoby pokrzywdzone przestępstwami, które przekazują o popełnionych na ich szkodę przestępstwach, np. kradzieży. Zawiadomienia mogą również pochodzić od instytucji społecznych, samorządowych, zakładu ubezpieczeń społecznych; Inne osoby, w tym realizujące różne obowiązki - prawne i społeczne. Mogą wynikać one z chęci pomocy pokrzywdzonym, albo są one realizacją obowiązku wynikającego z art. 240 k.k. czyli zawiadomienia organów ścigania o popełnionym przestępstwie , wynikającym z art.: 118, 127, 128, 130, 134, 140, 148, 163, 166, 252 k.k. Obowiązek ten spoczywa na każdym, kto ma wiarygodną wiadomość o popełnionym przestępstwie, ale także przygotowaniu, usiłowaniu. Zgodnie z art.. 304p. 1 k.k. społeczny obowiązek zawiadomienia o przestępstwie ciąży na każdym obywatelu. Doniesienia anonimowe o różnej treści, które mogą być przekazane bądź w formie pisemnej, bądź ustnej i mogą mieć różny charakter. Czasami wskazują również na możliwość uzyskania dowodów. Wymagają one dokładnego sprawdzenia i oceny ich przydatności. Publikacje telewizyjne, prasowe i radiowe.-chodzi tu o bieżące śledzenie ukazujących się publikacji, ich analizę i podjęcie czynności dochodzeniowo-śledczych, zgodnie z zasadą legalizmu. Protokoły i doraźne ustalenia kontroli instytucjonalnych i społecznych-chodzi tu o kontrole wewnątrzjednostkowe, zarówno instytucji terenowych jak i centralnych. Przeprowadza je min. NIK. Ich rezultaty często stanowią bodziec do wszczęcia postępowania karnego. Osoby, które dopuściły się różnych przestępstw-są to samooskarżenia, które wynikają: z rzeczywistej skruchy sprawcy, niewytrzymanie napięcia nerwowego, z uzasadnionego przekonania sprawcy, że ujawnienie popełnienia przestępstw lub podjęcie starań w celu jego zapobieżenia doprowadzi do niekaralności lub nadzwyczajnego złagodzenia kary, chęć uniknięcia odpowiedzialności za poważniejsze przestępstwo. Zamiar osłonięcia innej osoby przed konsekwencjami. Wypaczony stosunek do popełnionego czynu ze względu na anomalie i zaburzenia psychiczne.


(…)

… towarzyskich, melin. Związane z analizą różnych postępowań przygotowawczych, będących w toku czy też umorzonych, a także materiałów archiwalnych. Dotyczące złożonych czynności o charakterze poufnym, tajnym wykonywanych w ramach działań operacyjno-rozpoznawczych, na podstawie szczególnych przepisów; chodzi tu również o współpracę z organami ścigania osób zaufanych, konfidentów, agentów, informatorów. Należy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz