Wykład - źródła i systemy finansowania ochrony zdrowia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 728
Wyświetleń: 2597
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - źródła i systemy finansowania ochrony zdrowia - strona 1 Wykład - źródła i systemy finansowania ochrony zdrowia - strona 2 Wykład - źródła i systemy finansowania ochrony zdrowia - strona 3

Fragment notatki:

Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia dr Grzegorz Głód
Wykład 1
ŹRÓDŁA I SYSTEMY FINANSOWANIA OCHRONY ZDROWIA
Usługi zdrowotne - zamiennie stosowane są określenia:
usługi medyczne
świadczenia zdrowotne
Należą do najważniejszych gałęzi usług, ponieważ służą zaspokojeniu jednej z podstawowych potrzeb człowieka -bycia zdrowym. W poszczególnych krajach występują rozmaite rozwiązania w zakresie organizacji systemu ochrony zdrowia i zasad jego finansowania. Źródła finansowania
Finansowanie ochrony zdrowia może być dokonywane w oparciu o trzy podstawowe zasady -analogiczne, jak zasady stosowane w przypadku systemu zaopatrzenia społecznego, a są to : zasada zaopatrzeniowa; zasada pomocowa (opiekuńcza); zasada ubezpieczeniowa. W przypadku, gdy finansowanie ochrony zdrowia dokonywane jest w oparciu o zasadę zaopatrzeniową, oznacza to, że źródłem finansowania są fundusze budżetowe, czyli de facto - podatki. W sytuacji, gdy finansowanie ochrony zdrowia odbywa się w oparciu o zasadę pomocową, środki na finansowanie usług zdrowotnych pochodzą z funduszy charytatywnych -darowizn. Wówczas, kiedy finansowanie ochrony zdrowia dokonywane jest w oparciu o zasadę ubezpieczeniową, źródło finansowania stanowią fundusze ubezpieczeniowe, czyli obligatoryjne lub fakultatywne - składki. Systemy ochrony zdrowia oparte na powszechnych ubezpieczeniach zdrowotnych w poszczególnych krajach wykazują znaczne różnice pod wieloma względami, takie, jak: zakres świadczeniobiorców i świadczeniodawców, zakres świadczeń zdrowotnych w ramach puz, konstrukcja składki na puz; różnice występują także pod względem rodzajów podmiotów uczestniczących w systemie oraz stopnia centralizacji lub decentralizacji systemu, itd. Istniejące obecnie na świecie systemy ochrony zdrowia tworzone były w oparciu o rozmaite idee i zasady. Następstwem tego są różnice dotyczące -ogólnie rzecz biorąc organizacji systemów ochrony zdrowia. W praktyce do wyjątków należą kraje, w których. istnieją "czyste", jednoznaczne w charakterze systemy ochrony zdrowia (jednolite systemy oparte na zasadzie zaopatrzeniowej - tzw. model Siemaszki - istniały przykładowo w krajach realnego socjalizmu w Europie Środkowo -Wschodniej); z reguły systemy ochrony zdrowia mają charakter mieszany, z przewagą rozwiązania opartego na jednej z wymienionych powyżej zasad finansowania ochrony zdrowia. Nie stworzono, jak dotąd, systemu, który spełniałby warunki konieczne do określenia go mianem systemu optymalnego, tzn. efektywnego, wydajnego, sprawiedliwego, dlatego wszystkie istniejące systemy podlegają modyfikacjom i reformom.

(…)

… zalążek grupowych ubezpieczeń zdrowotnych. System publicznych ubezpieczeń zdrowotnych powstał na bazie ubezpieczeń gospodarczych, a jego początki wiążą się z wprowadzeniem w Niemczech w 1883 r. obowiązkowych ubezpieczeń zdrowotnych opartych na zasadzie odpowiedzialności państwa za zdrowie i bezpieczeństwo socjalne obywateli. W ramach tych systemów finansowania należy wyróżnić dwa podsystemy…
… - powstanie pierwszego państwa socjalistycznego - ZSRR, zaś po drugiej wojnie światowej - kolejnych takich państw w Europie Środkowo-Wschodniej. W krajach socjalistycznych władze zapewniały nieodpłatny dostęp do świadczeń zdrowotnych wszystkim obywatelom, a środki na ten cel pochodziły z budżetu państwa Na rozwój tej formy ubezpieczeń w krajach Europy Zachodniej już w latach dwudziestych -trzydziestych XX wieku istotnie wpłynął jeszcze jeden czynnik, nieuwzględniany w polskiej literaturze przedmiotu, a mianowicie skutki I wojny światowej W państwach tych poza milionami zabitych i traumatycznymi przeżyciami ocalałej ludności, pokłosiem wojny były również miliony kalekich i chorych byłych żołnierzy, niejednokrotnie niezdolnych do pracy, pozbawionych środków do życia. Stąd pojawiały się naciski na wprowadzenie i rozszerzenie osłony socjalnej, co dotyczyło także wydatków ponoszonych na świadczenia zdrowotne. Pierwszym krajem, w którym wprowadzone zostały ubezpieczenia zdrowotne o charakterze ogólnonarodowym, były Niemcy w 1893 r., a inicjatorem tego rozwiązania był twórca nowoczesnego państwa pruskiego - Otto von Bismarck. Stworzył on cały system zabezpieczeń socjalnych, świadczeń emerytalnych…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz