Wykład - zasób publicznych środków pieniężnych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 469
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład -  zasób publicznych środków pieniężnych - strona 1 Wykład -  zasób publicznych środków pieniężnych - strona 2 Wykład -  zasób publicznych środków pieniężnych - strona 3

Fragment notatki:

FINANSE PUBLICZNE I RYNKI FINANSOWE dr. Bożena Ciupek Wykład 10
Budżet; zasób publicznych środków pieniężnych, roczny plan dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów uchwalony w formie ustawy budżetowej.
Aspekty dofinansowania budżetu państwa:
Aspekt polityczny
Akt zaufania publicznego
Aspekt ekonomiczny
Pieniężny zasób publiczny
Aspekt proceduralny
Sporządzany w formie planu
Aspekt prawny
Ranga ustawy
Zasadnicze cechy budżetu:
Fundusz scentralizowany
Procesy związane z gromadzeniem i wydatkowaniem pieniędzy, implikuje zasady ustrojowe
Wszystkie procesy gromadzenia i wydatkowania mają charakter ekonomiczny, społeczny, polityczny
Jest rozumiany jako plan dochodów i wydatków z góry określonym czasie
Ma charakter strumieniowy (gromadzenie i wydatkowanie dzieje się non stop)
Funkcje budżetu:
Ekonomiczne
Redystrybucyjna
Stabilizacyjna
Polityczne
Ustrojowa
demokratyczna
Kontrolna
Kredytowa
Zasady budżetowe (filary, postulaty):
Zupełności (powszechności)
Jedności Jedność formalna; postuluje Any budżet był powołany jednym aktem prawnym
Jedność materialna; budżet powinien być tworzony jako jedna pula środków
Przejrzystości (szczegółowości); budżet musi być przejrzysty
Uprzedniości; budżet powinien być uchwalony przed kolejnym rokiem budżetowym (gdy nie uchwalono uchwały budżetowej opieramy się na prowizorium)
Jawności; wydatki muszą znaleźć pokrycie w dochodach
Procedura budżetowa; oparta jest na czterech kolejnych etapach:
Przygotowanie projektu budżetu państwa
Nie ma ustalonej daty prac nad budżetem
Inicjatorem podjęcia prac nad projektem jest Minister Finansów
Minister wydaje rozporządzenie- nota budżetowa- określa tryb i zasady tworzenia budżetu na dany rok
Projekt budżetu musi być zaakceptowany przez Radę Ministrów, która przyjmuje uchwałę dotyczącą projektu budżetu państwa
Uchwalenie budżetu państwa
Projekt przekładany jest na ręce marszałka sejmu (najpóźniej do 30 września roku wcześniejszego), który to oddaje go parlamentowi
I czytanie- ekspoze ministra- minister finansów wygłasza przemówienie na temat projektu, zgłaszane są poprawki
II czytanie- debata budżetowa- zgłaszane są poprawki, aż do skutku


(…)

… i praw
Spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej
Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych
Z budżetu Unii Europejskiej
Środki przedakcesyjne
Fundusze Strukturalne
Fundusz Spójności
Europejski Fundusz Rybołówstwa
Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnych (Sekcja Gwarancji)
Niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowski Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu…
… środków publicznych:
Wydatki publiczne
Dotacje i subwencje
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Wydatki bieżące jednostek budżetowych
Wydatki majątkowe
Wydatki na obsługę Skarbu Państwa
Wpłaty środków własnych UE
Rozchody publiczne
Spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów
Wykup papierów wartościowych
Udzielenie pożyczki
Płatności wynikające z odrębnych ustawa, których źródłem finansowania są przychody…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz