Wykład - Zasady ustalania wyniku finansowego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1442
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Zasady ustalania wyniku finansowego - strona 1 Wykład - Zasady ustalania wyniku finansowego - strona 2 Wykład - Zasady ustalania wyniku finansowego - strona 3

Fragment notatki:

Podstawy rachunkowości
Prof. UE dr hab. Anna Kostur
Wykład 13
Zasady ustalania wyniku finansowego
Pojęcie oraz rodzaje wyników finansowych
Wynik finansowy jest obecny w gosp. Rynkowej podstawowym miernikiem oceny działalności przedsiębiorstwa
Z reguły oblicza się jako różnicę między osiągniętymi przychodami , a poniesionymi kosztami
PRZYCHODY - KOSZTY
Zysk występuje wówczas, gdy przychody są większe od kosztów wtedy wynik dodatni (na działalności gospodarczej)
Strata występuje wówczas , gdy przychody są mniejsze od kosztów wtedy wynik ujemny
Końcowy wynik finansowy składa się z szeregu wyników cząstkowych ,do których zaliczyć można: +dodatni wynik na sprzedaży , + wynik na operacjach finansowych , + wynik na operacjach nadzwyczajnych.
Wynik na sprzedaży
Rezultat operacyjnej działalności jednostki ,tj. co jest związane z podstawą działalności.
Na jego wysokość wpływają 2 wielkości
suma przychodów uzyskanych ze sprzedaży
suma kosztów poniesionych dla uzyskania tych przychodów
Na wielkość (sumę) przychodów ze sprzedaży składają się kwoty niezależne lub uzyskane za sprzedane produkty , towary i materiały stanowiące sumy iloczynu sprzedanej ilości jednostkowej ceny sprzedaży skorygowane o udzielone bonifikaty i zmniejszenie o należny od tej sprzedaży VAT
Np. faktura 200szt *100zł/szt = 20.000zł
100szt * 150zł/szt = 15.000zł
przychód 35.000zł
Do kosztów uzyskania przychodów zalicza się koszt wytworzenia sprzedawanych produktów , wartość w cenach zakupu (lub nabycia) sprzedanych towarów i materiałów , całość poniesionych w okresie sprawozdawczym kosztów sprzedaży oraz kosztów ogólnego zarządu.
Ewidencja przychodów ze sprzedaży
Wynik finansowy sprzedaż (przychody) rozrachunki d/o
10000 (1a) 10000
1000 2a 1000
9000 (3) 9000
rozr pub/prawne(vat)
2200 (1b) 2200
220 (2b) 220
Faktura za sprzedane produkty
sprzedaż netto 1000szt * 10zł/szt = 10.000 zł
należny vat (22%) = 2200zł
Reklamacja wyrobów przez odbiorcę
korekta przychodów (nett) 100szt *10zł
korekta VAT - 220zł


(…)

… bezpośrednio ze zwykłą działalnością jednostki. W rzeczywistości koszty i przychody spowodowane sprzedażą i likwidacją środków trwałych , odpisami należności i zobowiązań przedawnionych , umorzonych ; zapłatę i otrzymywaniem kar , odszkodowaniami ; otrzymywaniem i przekazywaniem darowizn.
4) Wynik na operacjach finansowych stanowi różnicę między przychodami , a kosztami finansowymi (np. przychody finansowe
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz