Produkty gotowe - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1463
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Produkty gotowe - omówienie - strona 1 Produkty gotowe - omówienie - strona 2 Produkty gotowe - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

PRODUKTY GOTOWE Ewidencja produktów gotowych może być prowadzona przez daną jednostkę według:
Rzeczywistego kosztu ich wytworzenia
Planowanego kosztu wytworzenia
Ceny sprzedaży netto (bez podatku vat)
Rzeczywisty koszt wytworzenia produktu obejmuje:
Koszty bezpośrednie Uzasadniony koszty pośrednie wytwarzania (koszty wydziałowe)
Koszty wytworzenia nie obejmują:
Kosztów ogólnego zarządu
Części kosztów wydziałowych (nieuzasadnionych), czyli takich kosztów, które są rezultatem niewykorzystania zdolności produkcyjnych i strat produkcyjnych
Kosztów magazynowania produktów
Kosztów sprzedaży produktów
Wycena w rzeczywistym koszcie wytworzenia oznacza, iż wyroby gotowe przyj­mowane są do magazynu w wysokości kosztu faktycznie poniesionego na ich wy­tworzenie. W tym przypadku wycena rozchodu wyrobów gotowych przebiega w oparciu o jed­ną z metod: Według kosztów przeciętnych, czyli według średniego ważonego kosztu dane­go rodzaju wyrobów znajdujących się w magazynie, Według metody FIFO, która oznacza, iż do wyceny rozchodu brane są najpierw ceny wyrobów z najwcześniejszych przychodów, Według metody LIFO, w której wycena odbywa się w oparciu o koszty wytwo­rzenia najpóźniej przyjętych do magazynu wyrobów, W drodze szczegółowej identyfikacji kosztu wytworzenia poszczególnych roz­chodowanych wyrobów gotowych ( znajduje zastosowanie np. W sytuacji, gdy wyrób produkowany jest na konkretne zamówienie odbiorcy). Schemat 10: Ewidencja przychodu produktów gotowych Produkcja Rozliczenie Produkty gotowe podstawowa kosztów Koszt wytworzenia działalności sprzedanych
(2) (1) produktów
(4)
Odchylenia od cen ewidencyjnych
produktów
(3a)
(5a)
(3b)
(5b)
Objaśnienia do schematu 10:
Przyjęcie produktów gotowych do magazynu wg stałych cen ewidencyjnych
Rzeczywisty koszt wytworzenia produktów gotowych
Odchylenia od cen ewidencyjnych produktów
Odchylenia Dt
Odchylenia Ct
Wydanie sprzedanych produktów gotowych z magazynu
Odchylenia od cen ewidencyjnych przypadające na sprzedane produkty gotowe
Narzut odchyleń Dt
Narzut odchyleń Ct
Schemat 11 Ewidencja sprzedaży produktów gotowych

(…)

… koszty według rodzaju skorygować o tzw. zmianę stanu produktów.
Zamian stanu produktów ustalana jest jako różnica stanów końcowych i początkowych produktów gotowych, produkcji niezakończonej oraz rozliczeń międzyokresowych kosztów (czynnych i biernych).
Jeżeli Sk > Sp występuje wówczas zwiększenie stanu produktów (oznacza to, że koszt własny sprzedaży jest mniejszy od kosztów rodzajowych).
Jeżeli Sk…
… w okresie:
Odchylenia Dt, gdy rzeczywisty koszt wytworzenia jest większy od ceny ewidencyjnej,
Odchylenia Ct, gdy rzeczywisty koszt wytworzenia jest mniejszy od ceny ewidencyjnej.
Odchylenia od cen ewidencyjnych przypadające na sprzedane produkty gotowe:
Odchylenia Dt (dodatnie),
Odchylenia Ct (ujemne).
Półfabrykaty to własne produkty pracy, [podlegające ewidencji ilościowo-wartościowej produkty, które przeszły określone zamknięte fazy produkcji i z reguły przeznaczone są do dalszego własnego przerobu lub montażu.
Półfabrykaty:
Posiadają postać półfabrykatów wchodzących w skład wyrobu gotowego i są przeznaczone do dalszego przerobu w kolejnych fazach procesu technologicznego
Są składowane w międzyfazowych magazynach półfabrykatów
Produkcja w toku jest tą częścią produkcji niezakończonej, na którą…
… na wartość po rzeczywistym koszcie wytworzenia
18.000
6) Otrzymano fakturę za transport sprzedanych wyrobów gotowych wartość usługi podatek VAT
1.070
1.000
70
7) Ustalono wartość produkcji w toku
...........
Polecenie: Należy zaksięgować podane operacje gospodarcze a następnie ustalić wynik na sprzedaży wyrobów gotowych metodą porównawczą i kalkulacyjną.
Przykład nr 6
W przedsiębiorstwie Kancik ewidencja…

Odchylenia od cen ewidencyjnych przypadające na sprzedane produkty
Narzut odchyleń Dt
Narzut odchyleń Ct
Faktura VAT za sprzedane produkty
Wartość sprzedanych produktów w cenie sprzedaży netto
Podatek VAT należny od sprzedaży
Razem do zapłaty
Naliczenie podatku akcyzowego od sprzedaży produktów
Ujęcie podatku akcyzowego, jako kosztu rodzajowego
Ujęcie podatku akcyzowego w układzie kalkulacyjnym.
Schemat 1…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz