Wykład - Zasada wolności zrzeszania

Nasza ocena:

3
Pobrań: 126
Wyświetleń: 847
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Zasada wolności zrzeszania - strona 1 Wykład - Zasada wolności zrzeszania - strona 2 Wykład - Zasada wolności zrzeszania - strona 3

Fragment notatki:

Samorząd terytorialny prof. UE dr hab. Grażyna Szpor
Wykład 4
Zasada wolności zrzeszania
Już Konstytucja z 1921 r. przewidywała, że samorząd terytorialny, niezależnie od poziomu struktury terytorialnej, może łączyć się w związki (art. 65). Podobne regulacje zawierała w tej mierze Konstytucja z 1935 r. (art. 75). Z kolei Ustawa konstytucyjna z 1992 r. formułowała w art. 75 prawo jednostek samorządu terytorialnego do zrzeszania się, w pozostałym zakresie odsyłając do ustawy. W rezultacie kształt prawa do zrzeszania się jednostek samorządu terytorialnego był wówczas materią ustawową, a przytoczony art. 75 Ustawy konstytucyjnej z 1992 r. miał jedynie znaczenie odsyłające. Także obowiązująca Konstytucja gwarantuje jednostkom samorządu terytorialnego prawo zrzeszania się, z tym że nie tylko w organizacjach krajowych, ale wychodząc naprzeciw standardom europejskim (zob. art. 10 EKST), zapewnia możliwość przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych oraz współpracę ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.
Ustawodawca konstytucyjny, zapewniając jednostkom samorządu terytorialnego prawo do zrzeszania się, nie normuje tego prawa. To ustawodawca zwykły ma w rezultacie rozstrzygnąć o istocie i formach tego prawa i, co więcej, jest do tego de facto zobowiązany. Ma on bowiem obowiązek przyjęcia regulacji umożliwiających realizację prawa do zrzeszania się jednostek samorządu terytorialnego. Wprowadzając to prawo w drodze ustawy, nie może ustanawiać ograniczeń, które przekreślałyby swobodę zrzeszania się. Nie może np. ograniczać prawa zrzeszania się do jednostek samorządu terytorialnego jednego szczebla, np. tylko gmin czy tylko powiatów. Ustawodawca może natomiast ustanawiać obowiązek zrzeszania się, a w ślad za tym i finansowania wspólnych struktur wszędzie tam, gdzie jest to konieczne ze względu na realizację zadań publicznych przez samorząd. Prawo do zrzeszania się jest w takich sytuacjach jednocześnie obowiązkiem. Za konstytucyjne uznać należy te regulacje ustawowe, które nakładają na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek utworzenia związku komunalnego w celu wspólnej realizacji zadań publicznych. Za sprzeczną z Konstytucją uznać należałoby każdą inną, poza ustawą, drogę utworzenia związku komunalnego bez woli zainteresowanych samorządów, np. przez organ nadzoru.
Obowiązkiem utworzenia związku nie mogą być objęte sfery aktywności nie związane bezpośrednio z  realizacją zadań publicznych, np. wspólna reprezentacja samorządu wobec władz państwa, choć w innych państwach istnieją ku temu podstawy prawne. Brak takich podstaw w świetle przypisów Konstytucji powoduje, że w RP reprezentacje jednostek samorządu terytorialnego, w tym ogólnokrajowe, mogą powstawać jedynie dobrowolnie, uzyskując status stowarzyszeń w rozumieniu Prawa o stowarzyszeniach, mającego w tych sprawach odpowiednie zastosowanie.

(…)

… regulacji.
Ustawodawca nie może przekazywać innym jednostkom samorządu terytorialnego zadań w zakresie, który mógłby zagrozić tak ukształtowanej pozycji gminy. Referendum lokalne
Referendum lokalne jest elementem szerszej instytucji referendum regulowanej art. 62 Konstytucji Przepisy Konstytucji nie określają ani zasad, ani trybu przeprowadzania referendum. Kwestie te (inicjatywa referendalna, kworum, procedura referendum) pozostawia się regulacji ustawowej, jaką jest aktualnie ustawa z 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz.U. nr 88, poz. 986 z późn. zm.)
Ogólne zasady i tryb przeprowadzania referendum na poszczególnych szczeblach terytorialnej struktury samorządu regulują przepisy ustaw o samorządzie gminnym i powiatowym Ustawodawca przewiduje dwa rodzaje referendum: obligatoryjne…
… zaproponowanymi wariantami W referendum mają prawo brać udział osoby stale zamieszkujące na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego, posiadające czynne prawo wyborcze do organu stanowiącego tej jednostki.
Z inicjatywą przeprowadzenia referendum na wniosek mieszkańców jednostki samorządu terytorialnego wystąpić może:
l grupa co najmniej 15 obywateli, którym przysługuje prawo wybierania do organu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz