Wykład - Zasada demokracji przedstawicielskiej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 560
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Zasada demokracji przedstawicielskiej - strona 1 Wykład - Zasada demokracji przedstawicielskiej - strona 2 Wykład - Zasada demokracji przedstawicielskiej - strona 3

Fragment notatki:

Samorząd terytorialny prof. UE dr hab. Grażyna Szpor
Wykład 3
Zasada demokracji przedstawicielskiej
Ustanowiona przepisem art. 169 ust. 1 Konstytucji zasada demokracji pośredniej w realizacji zadań samorządu terytorialnego jest koniecznością we współczesnych warunkach. Skomplikowane zjawiska stanowiące przedmiot rozstrzygnięć, przeobrażenia demograficzne, ograniczony czas wolny współczesnego obywatela stanowią barierę uniemożliwiającą funkcjonowanie demokracji bezpośredniej w rozmiarach sprzed lat. Demokracja bezpośrednia natrafia nadto na istotne bariery psychologiczne. Komplikowanie się zjawisk życia społecznego połączone ze świadomością niekompetencji rodzi podstawy niewiary w skuteczną możliwość wpływu na podejmowane rozstrzygnięcia i w rezultacie powstrzymywanie się od głosowania.
Utrzymując instytucje demokracji bezpośredniej, trzeba mieć na uwadze wynikające z konkretnych warunków proporcje między bezpośrednim a przedstawicielskim sposobem wykonywania władzy. Nadmierna rozbudowa instytucji demokracji bezpośredniej powoduje ich dewaluację, a w konsekwencji obraca się przeciw samej idei bezpośredniego wykonywania władzy przez społeczeństwo. Stwarza niebezpieczeństwo manipulowania tymi instytucjami w celu realizacji spraw wygodnych z punktu widzenia interesów władzy. Polski ustawodawca nie traktuje referendum jako podstawowej formy podejmowania rozstrzygnięć w sprawach publicznych, choć konstytucyjnie tworzy możliwość i obowiązek wprowadzenia go do praktyki życia politycznego. Z woli ustawodawcy konstytucyjnego referendum ma mieć charakter rozstrzygający, a tym samym jego wynik ma być wiążący, o ile zostanie przeprowadzone na zasadach i w trybie określonym ustawą. Określanie zasad i trybu przeprowadzania referendum pozostawia się regulacji ustawowej.
Ustawa nie może ograniczać zakresu przedmiotowego referendum, bowiem ograniczenia takiego nie zawiera Konstytucja. Redakcja art. 170 jednoznacznie wskazuje, że członkowie wspólnoty samorządowej mogą decydować we wszystkich sprawach dotyczących tej wspólnoty Referendum
referendum jest instytucją uniwersalną, funkcjonującą na każdym szczeblu struktury władz publicznych RP. Zadaniem ustawodawcy zwykłego jest określenie — stosownie do brzmienia przepisu art. 170 Konstytucji — zasad i trybu przeprowadzenia referendum na szczeblu gminy, powiatu i województwa.
Ogólne zasady i tryb przeprowadzania referendum na poszczególnych szczeblach terytorialnej struktury samorządu regulują przepisy ustaw samorządowych oraz przepisy ustawy z 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz.U. nr 88, poz. 985 z późn. zm.), odsyłając nadto do postanowień Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw z 16 lipca 1998 r. (Dz.U. nr 95, poz. 602 z późn. zm.).

(…)

…, znajdujących zakotwiczenie w ogólnej klauzuli demokratycznego państwa prawnego, oczywiście z uwzględnieniem odrębności lokalnego prawa wyborczego.
Konstytucyjnie deklarowana powszechność wyborów organów stanowiących samorządu terytorialnego zobowiązuje ustawodawcę zwykłego do przyznania wszystkim dorosłym obywatelom RP zamieszkałym na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego pełni praw cywilnych…
… biernego i czynnego prawa wyborczego, a w przypadku radnego wygaśnięcie mandatu Równość wyborów zobowiązuje do tego, aby każdy wyborca miał jeden głos, a siła głosu każdego wyborcy była równa. W tym kierunku muszą iść rozwiązania ustawowe. Równość wyboru organu nie oznacza i nie może oznaczać braku możliwości różnicowania systemu wyborczego w różnych jednostkach samorządu terytorialnego…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz