Referendum lokalne - pojęcie, jego cel

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1274
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Referendum lokalne - pojęcie, jego cel - strona 1

Fragment notatki:

Pojęcie i cel przeprowadzenia referendum lokalnego. 32. Pojecie i cel przeprowadzenia referendum lokalnego Jest instytucją za pośrednictwem , której mieszkańcy mogą podejmować rozstrzygnięcia w sposób bezpośredni, o charakterze władczym. Zgodnie z art. 2 ust.1 ustawy, W referendum lokalnym mieszkańcy jednostki samorządu terytorialnego jako członkowie wspólnoty samorządowej wyrażają w drodze głosowania swoją wolę co do sposobu rozstrzygania sprawy dotyczącej tej wspólnoty, mieszczącej się w zakresie zadań i kompetencji organów danej jednostki lub w sprawie odwołania organu stanowiącego tej jednostki w przypadku gminy także wójta ( burmistrza i prezydenta miasta )
Referendum lokalne polega na udzieleniu na urzędowej karcie do głosowania pozytywnej lub negatywnej odpowiedzi na postawione pytanie lub pytania albo na dokonaniu wyboru pomiędzy zaproponowanymi wariantami. Maja prawo brać w nim udział osoby stale zamieszkujące na obszarze danej jednostki samorządu, które posiadają czynne prawo wyborcze do organu stanowiącego danej jednostki Z tego przepisu jednoznacznie wynika, że zasadniczo ustawodawca dzieli referendum na 2 rodzaje.
1.referendum jakie przeprowadza się w celu ustalenia woli mieszkańców, co do sposobu rozstrzygania spraw danej wspólnoty
2.referendum w sprawie odwołania organu stanowiącego tej jednostki, a w przypadku gminy również wójta ( burmistrza i prezydenta miasta ). 37.Referendum obligatoryjne i fakultatywne. 33. Referendum obligatoryjne i fakultatywne.
Referendum obligatoryjne : to referendum przeprowadzone w sprawach , w których jest ono jedyną w danych warunkach prawną formą podjęcia rozstrzygnięcia.
Do grupy referendum obligatoryjnego zaliczamy: 1.referendum w sprawie odwołania organu stanowiącego jst przed upływem kadencji ( na każdym z trzech poziomów JST) 2.referendum w sprawie odwołania wójta, burmistrza i prezydenta miasta przed upływem kadencji ( tylko w gminie )
3. oraz referendum w sprawie samoopodatkowania się mieszkańców na cele publiczne mieszczące w zakresie zadań i kompetencji organów gminy ( tylko na poziomie gminy).
Referendum fakultatywne : to referendum przeprowadzane w sprawach, w których rozstrzygnięcia mogą być podejmowane również w innych formach np. w realizacji swoich kompetencji przez organy JST, ale z uwagi na szczególne okoliczności sprawy, zdecydowano się na podjecie rozstrzygnięcia w drodze referendum czyli formie demokracji bezpośredniej.
Referendum fakultatywne. : Referendum może być nie musi to znaczy fakultatywnie w każdej innej sprawie dotyczącej wspólnoty jeżeli mieści się ona w zakresie zadań i kompetencji jej organów. 38.Przedmiot referendum lokalnego (w jakiej sprawie może być przeprowadzone?).

(…)

… samoopodatkowania:
1.Samoopodatkowanie jest instytucją, która kreuje dodatkowe zobowiązania podatkowe
2.W trybie samoopodatkowania następuje wykreowanie szczególne ale nie posiadające wszystkich cech podatków - daniny publicznej.
Samoopodatkowanie na cele publiczne polega na ustanowieniu obowiązków podatkowych w stosunku do mieszkańców gminy ( w głosowaniu powinno się rozstrzygnąć o zasadach samoopodatkowania…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz