Wykład - Zakup kontrolowany

Nasza ocena:

3
Pobrań: 525
Wyświetleń: 2366
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Zakup kontrolowany - strona 1 Wykład - Zakup kontrolowany - strona 2 Wykład - Zakup kontrolowany - strona 3

Fragment notatki:

Zakup kontrolowany, przesyłka kontrolowana
Zakup kontrolowany to nowa forma czynności operacyjno-rozpoznawczych wprowadzona przez ustawę o Policji. Zakup kontrolowany wprowadza przepis art. 19a wymienio­nej ustawy. Przepis ten stanowi:
W sprawach o przestępstwa umyślne:
przeciwko życiu, spowodowania ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia oraz pozbawienia człowieka wolno­ści w celu wymuszenia okupu lub zachowania określonego w art. 211 Kodeksu karnego,
przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu, a także przygotowania do przestępstw określonych w tych przepisach, nielegalnego wytwarzania, posiadania lub obrotu bronią, amunicją, materiałami wybuchowymi, środkami odurzającymi lub psychotropowymi oraz materiałami jądrowymi i promieniotwórczymi, gospodarcze, powodujące znaczną szkodę majątkową, prze­ciwko mieniu znacznej wartości lub skarbowe, polegające na uszczup­leniu podatku lub innej należności Skarbu Państwa w znacznej war­tości, przyjmowania lub wręczania korzyści majątkowej w wiel­kich rozmiarach w związku z pełnioną funkcją publiczną lub zwią­zaną ze szczególną odpowiedzialnością, podrabiania, przerabiania pieniędzy i papierów wartościo­wych oraz puszczania ich w obieg, określone w art. 276 Kodeksu karnego czynności operacyjno-rozpoznawcze zmierzające do sprawdzenia uzyskanych wcześ­niej, wiarygodnych informacji o przestępstwie oraz wykrycia spraw­ców i uzyskania dowodów mogą polegać na dokonaniu w sposób niejawny nabycia lub przejęcia przedmiotów pochodzących z prze­stępstwa, ulegających przepadkowi, albo których wytwarzanie, po­siadanie, przewożenie lub którymi obrót jest zabroniony, a także przy­jęciu lub wręczeniu korzyści majątkowej.
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zarządza, na czas określony, czynności wymienione w ust. l, po uzyskaniu zgody Prokuratora Generalnego oraz bieżąco informuje Prokuratora Generalnego o przeprowadzonych czynnościach oraz o ich wyniku.
W czasie wykonywania czynności, o których mowa w ust. l, mogą być stosowane kontrola korespondencji i środki techniczne na zasadach określonych w art. 19.
Czynności określone w ust. l nie mogą polegać na kierowa­niu działaniami wyczerpującymi znamiona czynu zabronionego usta­wą. W odniesieniu do czynów dotyczących przyjęcia lub wręczenia korzyści majątkowej nie mogą również polegać na nakłanianiu do udzielenia lub przyjęcia takiej korzyści. Przepisy art. 19 ust. 2 - 6 stosuje się odpowiednio.
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, w porozu­mieniu z Ministrem Sprawiedliwości, określi sposób przeprowadza­nia i dokonywania czynności, o których mowa w ust. l.
Przepis art. 19a ustawy wprowadza zatem instytucję tzw. „zakupu kontrolowanego” nazywaną też niekiedy (niesłusznie) „prowokacją policyjną”. Instytucja ta stanowi ustawowy kontratyp w relacji do art. 235 Kodeksu karnego, który to przepis uznaje za czyn bezprawny podstępne zabiegi kierujące przeciwko określonej osobie ściganie o przestępstwo, wykroczenie lub przewinienie dys­cyplinarne. Nie ulega zaś wątpliwości, że np. dokonanie w sposób niejawny nabycia przedmiotów pochodzących z przestępstwa ma na celu skierowanie przeciwko określonej osobie ścigania o prze­stępstwo i poprzez niejawność sposobu działania jest podstępnym zabiegiem. Jednakże na skutek zezwolenia zawartego w art. 19a oma­wianej ustawy, czyn taki w warunkach określonych tym przepisem nie stanowi przestępstwa, albowiem cokolwiek jest w jakiejkolwiek ustawie dozwolone lub nakazane, to tym samym nie jest zakazane pod groźbą kary przez ustawę; wynika to z subsydiarnego charak­teru ustawy karnej . ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz