Wykład z makroekonomii

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 679
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład z makroekonomii - strona 1 Wykład z makroekonomii - strona 2

Fragment notatki:

MAKROEKONOMIA - STAN OBECNY Treść : przedstawienie głównych, konkurujących ze sobą poglądów w makroekonomii oraz ich konsekwencji dla polityki gospodarczej
Główne zagadnienia : problemy, w przypadku, których różnice poglądów prowadzą do znacznie odbiegających od siebie wniosków, bez względu na szczegółową postać modelu, która cechuje dane podejście ogólne
Rozważania o podejściu do 4 problemów : szybkości, z jaką rynek osiąga równowagę; istnienia/nieistnienia 1 stanu równowagi; sposobu kształtowania się oczekiwań; względnego znaczenia zjawisk w krótkim i długim okresie
Przedstawienie 4 nurtów współczesnej myśli makroekonomicznej Cel : zdefiniowanie poglądów i wskazanie miejsca, jakie zajmują w nich poszczególni teoretycy mikroekonomii 32.1: Główne obszary rozbieżności Dlaczego ekonomiści różnią się w swych poglądach? różne sądy wartościujące, których nie można rozwiązać przez obserwację faktów (patrz rozdz. 1 - ekonomia pozytywna a normatywna); trudności w badaniach empirycznych ekonomii;
trudności z oceną rzeczywistego sposobu działania gospodarki (sądy mogą być formułowane tylko na podstawie uporządkowanych danych historycznych);
świat stale się zmienia (nie można dawnych wniosków i metod stosować do obecnych sytuacji);
niejednoznaczne wnioski wynikające z niektórych badań empirycznych.
Miejsca, gdzie występują rozbieżności między ekonomistami (małe rozbieżności, a wywierają ogromny wpływ na decyzje w polityce gospodarczej):
1. Równowaga rynkowa - gdy wielkość podaży, jaką pragną dostarczyć sprzedawcy, jest równa wielości popytu, jaki zgłaszają nabywcy
Różnice w poglądach o równowadze rynkowej :
Model klasyczny - założenie występowania równowagi na wszystkich rynkach (produkcja faktyczna jest równa potencjalnej; zwiększenie podaży pieniądza może wywołać wzrost cen, ale nigdy nie wywoła wzrostu produkcji; ekspansja fiskalna wypiera prywatną konsumpcję i inwestycję dopóki popyt globalny nie osiągnie poziomu właściwego dla stanu pełnego zatrudnienia)
Szkoła keynesowska - założenie, że rynki nie osiągają automatycznie stanu równowagi, dotyczy gł. rynku pracy (przy ograniczonej elastyczności płac zmniejszenie globalnego popytu na dobra i zapotrzebowanie na pracę prowadzi do spadku produkcji i zatrudnienia, ekspansywna polityka fiskalna i pieniężna może spowodować wzrost produkcji)
Czy rynki osiągają stan równowagi, czy nie ? Przed opublikowaniem „Ogólnej teorii” Keynesa uważano, że osiągają (tłumaczono tym okresowe występowanie bezrobocia). Po II WŚ uznawano, że nie (wyjaśniano problemy makroekonomiczne przez odwoływanie się do modelu keynesowskiego, czyli założenie o sztywności płac). W latach 70. - znowu odwrócenie (uważano, że brak jest podstaw mikroekonomicznych do przyjęcia w makroekonomii keynesowskiego założenia o sztywności płac). Dziś jest coraz mniej osób wierzących w zdolność rynków do automatycznego osiąganie stanu równowagi.


(…)

… w zdolność rynków do automatycznego osiąganie stanu równowagi.
Pogląd ważny dziś: zmiany poziomy produkcji potencjalnej mogą być znaczne, nawet w krótkim okresie.
2. Histereza - gdy ścieżka, po której w krótkim czasie porusza się gospodarka, wywiera wpływ na ostatecznie osiągany stan równowagi rynkowej (patrz rozdz. 27 - bezrobocie).
Sytuacja badana: przejściowy spadek popytu całkowitego (czyli recesja).
Skutki:
gdy początkowo część osób traci pracę, łączne zatrudnienie spada (gdy wraca wzrost popytu, mniej pracuje, więc wykorzystują walczą o podwyżki);
w okresie recesji część bezrobotnych trwale zniechęca się do poszukiwania pracy („kultura bezrobocia” powoduje stały i trwały spadek podaży pracy);
podczas recesji firmy mogą część majątku trwałego przeznaczyć na złom (nie będą dysponować zdolnościami…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz