Wykład - wzorce umów (II sem)

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 1001
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - wzorce umów (II sem) - strona 1

Fragment notatki:

Wzorce umów: Występują w praktyce, często z nich korzystają przedsiębiorcy
Nazwy: ogólne warunki umów, wzory umów, regulaminy, taryfy, formularze umów, umowy typowe
Zaletą: przyśpieszanie zawierania umów, obniżenie kosztów zawiązanych z przygotowaniem umów, ujednolicanie treści stosunków prawnych;
Wada: zagrażają interesom konsumenta (korzystne dla przedsiębiorcy rozwiązania) Wzorcami umownymi są wszystkie jednostronne , przygotowane z góry przed zawarciem umowy gotowe klauzule umów przeznaczone do wielokrotnego użytku. Wzorce umowne to kwalifikowane oświadczenia woli, które mają szczególny reżim prawny, przy spełnieniu przesłanek reżimu kształtują treść stosunków prawnych, ale po za tym co jest w umowie. Wzorzec umowny nie jest częścią umowy i nie wymaga zgody kontrahenta. Nie samo w sobie wzorzec kształtuje treść stosunków prawnych, tylko po spełnieniu wszystkich przesłanek. Przesłanki:
Nie wymagają opublikowania, ale jedna strona musi poinformować drugą stronę o tym, że ten wzorzec istnienie  poinformowanie jest przesłanką ważności. Wzorzec umowny wiąże strony,, jeśli został jej doręczony przed zawarciem umowy. Jeśli przepis szczególny nie mówi inaczej, to wzorzec powinien być dostarczony w całości. Jeśli drugą stroną jest konsument to wzorce powinny być dostarczane. Wyjątki: W razie gdy posługiwanie się wzorcem jest w stosunkach danego rodzaju zwyczajowo przyjęte, wiąże on także wtedy, gdy druga strona mogła się z łatwością dowiedzieć o jego treści. Nie dotyczy to jednak umów zawieranych z udziałem konsumentów, z wyjątkiem umów powszechnie zawieranych w drobnych, bieżących sprawach życia codziennego. Wzorzec umowny powinien być sformułowany jednoznacznie i w sposób zrozumiały  język zrozumiały dla przeciętnego odbiorcy, odpowiednią czcionką. Postanowienia niejednoznaczne tłumaczy się na korzyść konsumenta. Gdy jest konflikt między wzorcem a umową, to ważniejsza jest umowa, ma ona pierwszeństwo zastosowanie, gdy jest między nimi sprzeczność. Wydawanie wzorca w trakcie trwania stosunku o charakterze ciągłym  jest możliwość wydawania nowych wzorców w trakcie trwania umowy, to powinien być dostarczony konsumentowi drugiej strony. Jeśli klient wyrzuci regulamin to wiąże go on, można też zakończyć ten stosunek w najbliższym terminie wypowiedzenia. Jeśli nie wypowie umowy, to jest związana z nowym wzorcem umownym. Nowy wzorzec można wydać tylko wtedy, gdy we wzorcu była zapisana klauzula modyfikacyjna, przy czym nowe warunki nie mogą naruszyć zasadnicze warunki wzorce. Klauzula nie może zawierać klauzuli blankietowej, musi konkretnie zawrzeć kiedy nowy wzorzec można wydawać. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz