Wykład - wycena aktywów

Nasza ocena:

3
Pobrań: 189
Wyświetleń: 770
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - wycena aktywów - strona 1 Wykład - wycena aktywów - strona 2 Wykład - wycena aktywów - strona 3

Fragment notatki:

Sprawozdawczość finansowa
Dr Iwona Kumor
Wykład 3
WYCENA AKTYWÓW Składniki aktywów prezentowane są na lewej stronie bilansu wg ściśle określonej kolejności, a mianowicie od aktywów niepłynnych poczynając, rzeczowy majątek trwały, grunty, budynki, budowle a na aktywach o najwyższym stopniu płynności (gotówce) kończąc.
AKTYWA Majątek trwały rzeczowy niematerialny finansowy należności długoterminowe Majątek obrotowy zapasy należności papiery wartościowe gotówka i pozycje równorzędne AKTYWA FINANSOWE I NIEFINANSOWE Specyfikacja aktywów nazywanych finansowymi polega na tym, że są one roszczeniami o zapłatę (np. należności z tytułu dostaw). W przypadku aktywów nie finansowych (np. posiadany budynek) nie występuje roszczenie do kogokolwiek o zapłatę.
Bilans wg dopasowania stopnia płynności (aktywów) i okresu zapadalności (pasywów).
Złota reguła bilansowa:
Majątek trwały = kapitały własne + zobowiązania długoterminowe Aktywa niepłynne
Pasywa o odległej dacie zapadalności
Majątek trwały i aktywa długoterminowe
Kapitały własne i zobowiązania długoterminowe
Aktywa płynne
Pasywa o bliskiej zapadalności
Majątek obrotowy(aktywa bieżące) Zobowiązania krótkoterminowe (bieżące)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (RACHUNEK WYNIKÓW)
Ma on dwoisty wymiar: służy celom finansowo-księgowym(Uzyskane przychody - poniesione koszty ), oraz posiada aspekt fiskalny. Zawsze sporządza się za okres od ... do. Dzień bilansowy = dzień, na który sporządza się bilans.
Zamknięcie ksiąg rachunkowych na dzień kończący rok obrotowy następuje nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia tego zdarzenia. Rachunek zysków i strat ukazuje jakie przychody i jakie koszty, a więc i jaki zysk albo stratę należy przypisać okresowi, za który sporządza się rachunek. Rachunek wyników obejmuje przychody oraz koszty związane z tymi przychodami niezależnie od terminu ich zapłaty czyli ujmuje pozycje przychodów i kosztów memoriałowo a nie kasowo. Pozycje jakie musi zawierać rachunek wyników i sposób ich prezentacji określa ustawa o rachunkowości. Rachunek wyników może być sporządzany stosownie do potrzeb dla dowolnego okresu (dzień, miesiąc, kwartał, rok). Rachunek zysków i strat może być wg uznania sporządzającego przedstawiany w postaci porównawczej lub kalkulacyjnej. Różnią się one sposobem ujęcia kosztów. W wariancie porównawczym

(…)

… PORÓWNAWCZYM przychody netto +/- zmiana stanu produktów - koszty uzyskania przychodów = zysk/strata na sprzedaży + pozostałe przychody operacyjne - pozostałe koszty operacyjne = zysk/strata operacyjna + przychody finansowe - koszty finansowe = zysk netto na działalności gosp. + zyski nadzwyczajne - straty nadzwyczajne = zysk/strata finansowa (zysk/strata brutto, wynik finansowy brutto) - dodatkowe obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego (podatek dochodowy bieżący i odroczony, inne obowiązkowe obciążenia) = zysk/strata netto (wynik finansowy netto). WARIANT KALKULACYJNY przychody netto - koszty sprzedanych produktów i towarów = zysk/strata na sprzedaży brutto - koszty sprzedaży + koszty ogólne zarządu = zysk/strata brutto na sprzedaży + pozostałe przychody operacyjne - pozostałe koszty operacyjne = zysk/strata…
… wyników może być sporządzany stosownie do potrzeb dla dowolnego okresu (dzień, miesiąc, kwartał, rok). Rachunek zysków i strat może być wg uznania sporządzającego przedstawiany w postaci porównawczej lub kalkulacyjnej. Różnią się one sposobem ujęcia kosztów. W wariancie porównawczym koszty są pogrupowane wg rodzaju. W rachunkowości obowiązuje zasada współmierności przychodów i kosztów. Nie stosuje…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz