Ustawowy rachunek zysków i strat

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 868
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ustawowy rachunek zysków i strat - strona 1 Ustawowy rachunek zysków i strat - strona 2

Fragment notatki:

Ustawowy rachunek zysków i strat Wariant kalkulacyjny. A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym od jednostek powiązanych Ü Przychody netto ze sprzedaży produktów
ÛÜ Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym jednostkom powiązanym ÛÜ Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
ÛÜ Wartość sprzedanych towarów i materiałów C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A - B) D. Koszty sprzedaży E. Koszty ogólnego zarządu F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C - D - E) G. Pozostałe przychody operacyjne ÛÜ Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
ÛÜ Dotacje
ÛÜ Inne przychody operacyjne H. Pozostałe koszty operacyjne ÛÜ Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
ÛÜ Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
ÛÜ Inne koszty operacyjne Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F + G - H) J. Przychody finansowe ÛÜ Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
-od jednostek powiązanych
ÛÜ Odsetki, w tym:
-od jednostek powiązanych
ÛÜ Zysk ze zbycia inwestycji
ÛÜ Aktualizacja wartości inwestycji
ÛÜ Inne K. Koszty finansowe ÛÜ Odsetki, w tym:
-dla jednostek powiązanych
ÛÜ Strata ze zbycia inwestycji
ÛÜ Aktualizacja wartości inwestycji
ÛÜ Inne L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I + J - K) M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I. - M.II.) ÛÜ Zyski nadzwyczajne
ÛÜ Straty nadzwyczajne N. Zysk (strata) brutto (L ± M) O. Podatek dochodowy P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) R. Zysk (strata) netto (N - O - P) Podobnie jak bilans, również rachunek wyników można przedstawić w skróconej formie,
syntetycznej, pomijając wszystkie zerowe lub nieistotne wielkości (łączy się je z innymi
zbliżonymi pozycjami rachunku).
Bilans i rachunek wyników, jak wspomniano wcześniej, przedstawiają finansowy obraz
przedsiębiorstwa z punktu widzenia majątku firmy, jego finansowania oraz zyskowności
prowadzonej działalności.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz