Rachunek zysków i strat - Działalność operacyjna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 224
Wyświetleń: 2744
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rachunek zysków i strat - Działalność operacyjna - strona 1 Rachunek zysków i strat - Działalność operacyjna - strona 2 Rachunek zysków i strat - Działalność operacyjna - strona 3

Fragment notatki:

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Zgodnie z Uor w ramach rachunku zysków i strat można wyróżnić następujące rodzaje działalności:
Podstawowa działalność operacyjna.
Pozostała działalność operacyjna.
Działalność finansowa i inwestycyjna. Zdarzenia nadzwyczajne.
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego.
Zgodnie z Uor istnieje możliwość prezentacji wyniku na podstawowej działalności operacyjnej w jednym z dwóch wariantów:
W wariancie kalkulacyjnym
W wariancie porównawczym
Rysunek 1 Segmenty rachunku zysków i strat
Podstawowa działalność operacyjna Wynik ze sprzedaży Pozostała działalność operacyjna + Wynik z pozostałej działalności operacyjnej = Wynik z działalności operacyjnej Działalność finansowa + Wynik z działalności finansowej = Wynik z działalności gospodarczej Zdarzenia nadzwyczajnie + Wynik zdarzeń nadzwyczajnych = Wynik finansowy brutto Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego - Podatki i opłaty = Wynik finansowy netto Tabela 1. Podstawowa działalność operacyjna
Rachunek zysków i strat (dla jednostek innych niż banki i zakłady ubezpieczeń) Wariant porównawczy Wariant kalkulacyjny Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi
Przychody netto ze sprzedaży produktów
Zmiana stanu produktów
(zwiększenie wartość dodatnia, zmniejszenie- wartość ujemna)
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
Koszty działalności operacyjnej
Amortyzacja
Zużycie materiałów i energii
Usługi obce
Podatki i opłaty
Wynagrodzenia
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
Pozostałe koszty rodzajowe
Wartość sprzedanych towarów i materiałów
Zysk (strata) ze sprzedaży (A- B)
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
Wartość sprzedanych towarów i materiałów
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)
Koszty sprzedaży
Koszty ogólnego zarządu
Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-G)
Pozostałe przychody i koszty operacyjne powstają w wyniku działalności pośrednio związanej z działalnością operacyjną jednostki. Zalicza się do nich w szczególności przychody i koszty związane:

(…)

… nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny aktywów, w tym także środków pieniężnych na inne cele niż nabycie lub wytwo­rzenie środków trwałych, środków trwałych w budowie albo wartości niemate­rialnych i prawnych
Z otrzymanymi dotacjami i subwencjami oraz dopłatami
Tabela 2. Pozostała działalność operacyjna (kontynuacja numeracji wg wariantu porównawczego)
Pozostałe przychody operacyjne
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Dotacje
Pozostałe przychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
II. Aktualizacja aktywów niefinansowych
Inne koszty operacyjne
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
Do ewidencji pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych wykorzystane mogą być dwa podstawowe konta „Pozostałe przychody operacyjne" i „Pozo­stałe koszty operacyjne". Tabela 3. Działalność inwestycyjna i finansowa (kontynuacja numeracji wg wariantu porównawczego)
Przychody finansowe
I. Dywidendy i udziały w zyskach- w tym od jednostek powiązanych
II. Odsetki- w tym od jednostek powiązanych
III. Zysk ze zbycia inwestycji
IV. Aktualizacja wartości inwestycji
V. Inne
Koszty finansowe
Odsetki do zapłacenia- w tym dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne
I. Zysk (strata) brutto z działalności gospodarczej (F+G-H)
Do przychodów finansowych należy zaliczyć przychody z tytułu:
Dywidend i udziałów w zyskach
Sprzedaży aktywów finansowych
Dyskonta weksli
Odsetek od udzielonych pożyczek i od środków na rachunkach bankowych, z wyjątkiem środków działalności socjalnej
Dodatnich różnic kursowych
Do kosztów…
… związanej z działalnością operacyjną jednostki. Zalicza się do nich w szczególności przychody i koszty związane:
Z działalnością socjalną
Ze zbyciem środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niema­terialnych i prawnych, a także z utrzymaniem i zbyciem nieruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych zaliczanych do inwestycji
Z odpisaniem należności i zobowiązań przedawnionych, umorzonych…
…, powodzi, kradzieży z włamaniem) i koszty związane z usuwaniem tych szkód. Do zysków nadzwyczajnych można zaliczyć odszkodowania otrzymane od zakładów ubezpieczeń z tytułu szkód w składnikach aktywów powstałych wskutek zdarzeń losowych, a także przychody netto ze sprzedaży składników majątkowych, które uległy uszkodzeniu na skutek zdarzeń losowych.
Tabela 4. Zdarzenia nadzwyczajne (kontynuacja numeracji…
… finansowych zalicza się koszty:
Odsetek z tytułu zwłoki
Odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów
Aktualizacji wyceny aktywów finansowych
Dyskonta weksli
Sprzedaży aktywów finansowych
Ujemnych różnic kursowych
Zgodnie z Uor przez zyski i straty nadzwyczajne należy rozumieć straty i zyski powstające na skutek zdarzeń trudnych do przewidzenia, poza działalnością operacyjną jednostki i niezwiązane z ogólnym…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz