Wykład - Wspólna polityka regionalna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 448
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Wspólna polityka regionalna - strona 1 Wykład - Wspólna polityka regionalna - strona 2 Wykład - Wspólna polityka regionalna - strona 3

Fragment notatki:

EKONOMIA INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ dr Iwona Pawlas Wykład 6
Wspólna polityka regionalna
Polityka Strukturalna Polityka Spójności
Inicjatywy Wspólnoty
Polityka Strukturalna
od 1988
na mocy zapisów jednolitego Aktu europejskiego
realizowana przy pomocy 4 funduszy strukturalnych
skierowana do regionów w krajach członkowskich WE/UE, które spełniają określone warunki
Cechy Polityki Strukturalnej na lata 2000-2006
Pomoc regionom zapóźnionym tj. regionom, w których PKB per capita górnictwo, hutnictwo, przemysł włókienniczy oraz stoczniowy).
Pomoc nakierowana na przeciwdziałanie bezrobociu, adresowana so regionów, gdzie stopa bezrobocia 110% średniej stopy bezrobocia w UE.
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
infrastruktura
inwestycje nacelowane na kreowane nowych lub zachowanie starych miejsc pracy
wspiera lokalne inicjatywy rozwojowe
wspiera aktywność małych i średnich przedsiębiorstw
finansuje B+R i nowe technologie
Europejski Fundusz Socjalny
szkolenia i porady zawodowe dla pracowników zagrożonych bezrobociem i bezrobotnych
szkolenia nauczycieli, instruktorów, urzędników
oddziałuje na jakość i ilość kapitału ludzkiego zaangażowanego w badania, naukę, technologie
Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnych
konwersja, dywersyfikacja, reorientacja i dostosowanie potencjału produkcyjnego wsi
promocje i inwestycje w jakości towarów rolnych i leśnych
rozwój i poprawa wiejskiej infrastruktury
Instrument Finansowy Wspiera Rybołówstwo
rozwój infrastruktury rybackiej
przeorientowanie struktury społeczno-gospodarczej na terenie objętym rybołówstwem
Zasady polityki strukturalnej
Zasada koncentracji; skupienie maksymalnej części środków Unii w regionach znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji
Zasada partnerstwa; współdziałanie pomiędzy Komisją Europejską a odpowiednimi władzami publicznymi na szczeblu krajowym, regionalnym, lokalnym
Zasada programowania; skupienie się na trwałym rozwiązywaniu problemów danego regionu z uwzględnieniem wieloletniego horyzontu czasowego i planowania
Zasada dodatkowości; (uzupełniania, ko-finansowania, współfinansowania) polega na uzupełnianiu funduszy UE środkami poszczególnych państw. Oznacza to, że UE nigdy nie finansuje projektu w 100%


(…)

… nigdy nie finansuje projektu w 100%
Polityka Spójności
jeden fundusz tj. Fundusz Spójności In. Fundusz Kohezji
działa na mocy zapisów Traktatu z Maastricht
początkowo zakładano, że będzie realizowana w latach 1993-1999
do uzyskania pomocy z Funduszu Spójności uprawnione są kraje, w przypadku których PKB per capita jest mniejszy niż 90% średniego PKB per capita w UE
pierwotnie z Funduszu Spójności korzystały 4 kraje: Grecja, Hiszpania, Irlandia, Portugalia
Fundusz Spójności współfinansuje inwestycje z zakresu ochrony środowiska oraz infrastruktury transportowej (tylko projekty o wartości powyżej 10mln euro, projekty o zasięgu krajowym, akceptacja projektu w Komisji Europejskiej)
Obowiązuje zasada współfinansowania tj. UE nigdy nie daje 100% środków potrzebnych na realizacje projektu
Inicjatywy Wspólnotowe
EQUAL…
…; program mający na celu znalezienie przejawów dyskryminacji i nierówności na rynku pracy (zwłaszcza między kobietami i mężczyznami) oraz promujący integrację społeczną i zawodową imigrantów
INTERREG III; program dotyczący wzmocnienia współpracy transgranicznej, międzyregionalnej i międzynarodowej. Ma służyć zrównoważonemu rozwojowi i integracji całego terytorium
UE
URBAN; działa w ramach projektów…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz