Wyklad wprowadzajacy prawo europejskie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 154
Wyświetleń: 959
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wyklad wprowadzajacy prawo europejskie - strona 1 Wyklad wprowadzajacy prawo europejskie - strona 2 Wyklad wprowadzajacy prawo europejskie - strona 3

Fragment notatki:


Unia Europejska - wprowadzenie do przedmiotu. Rys historyczny integracji europejskiej. Charakter prawny Unii Europejskiej. System instytucjonalny Unii Europejskiej. Uwagi terminologiczne. Zakres przedmiotu „Prawo europejskie”. Wymagania egzaminacyjne. Literatura przedmiotu. Proces integracji europejskiej - podstawowe pojęcia Stopnie integracji Strefa wolnego handlu
Unia celna
Wspólny rynek
Unia gospodarcza i walutowa
Proces integracji europejskiej - rys historyczny Plan Schumana 9 maja 1950 r.
Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Węgla i Stali, 1951 r. wejście w życie 25 lipca 1952 r.
Europejska Wspólnota Obronna - Plan Rene Plevena, traktat z 1952 r., fiasko 1954 r. Europejska Wspólnota Polityczna - początek lat 50
Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą oraz Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, podpisane w 1957 r. wejście w życie 1 stycznia 1958 r. Zmiany instytucjonalne Konwencja o niektórych wspólnych instytucjach Wspólnot Europejskich (dołączona do Traktatu EWG)
Traktat o fuzji 1965 r., wejście w życie 1967 r.
Powstanie Rady Europejskiej - znaczenie szczytu z 1974 r.
Pierwsze wybory do PE - 1979 r.
Rozwój terytorialny UE 1 stycznia 1973 r.
1 stycznia 1981 r.
1 stycznia 1986 r.
1 stycznia 1995 r.
1 maja 2004 r.
1 stycznia 2007 r.
Nowelizacje traktatów założycielskich Jednolity Akt Europejski - wejście w życie 1987 r. Poszerzenie kompetencji PE - wprowadzenie procedury współpracy, rozszerzenie zakresu procedury zgody Utworzenie prawnych podstaw funkcjonowania Rady Europejskiej oraz EWP Wprowadzenie pojęcia rynku wewnętrznego Włączenie nowych dziedzin: ochrona środowiska, badania i rozwój technologiczny, spójność polityki gospodarczej i socjalnej państw członkowskich Traktat o Unii Europejskiej 1992 r., wejście w życie 1 list opada 1993 r. Utworzenie struktury filarowej: Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa (II filar) oraz Wymiar Sprawiedliwości i Sprawy Wewnętrzne (III filar) Dalsze wzmocnienie roli PE przez wprowadzenie procedury współdecydowania i udział w powoływaniu członków KE Powołanie nowych organów m.in. RPO UE, Komitetu Regionów, Komitetu Społeczno-Ekonomicznego, EBC Wprowadzenie instytucji obywatelstwa UE Nowe obszary działalności: sieci transeuropejskie, ochrona konsumenta, kultura, ochrona zdrowia, edukacja, kształcenie, szkolenie zawodowe.

(…)

Karcie Praw Podstawowych, umocnienie ochrony praw podstawowych w Unii Europejskiej oraz wprowadzenie podstawy prawnej do przystąpienia UE do EKPCZ
Reforma instytucji
Wzmocnienie spójności UE jako struktury integracyjnej przez określenie wspólnych celów, wartości, wzmocnienie legitymacji działań UE
Wzmocnienie roli parlamentów narodowych - kontrola przestrzegania zasady pomocniczości, monitorowanie…
…; zapewnianie, poprzez odpowiedni nadzór, niestosowania materiałów jądrowych do celów innych niż planowane; wykonywanie przyznanego jej prawa własności specjalnych materiałów rozszczepialnych; zapewnia powszechną możliwość zbytu i dostęp do najlepszych rozwiązań technicznych poprzez tworzenie wspólnego rynku specjalistycznych materiałów i sprzętu, swobodny przepływ kapitału do celów inwestycji w sferze…
… w prawach członka UE (art. 354 TFUE) (zob. art. 353 TFUE)
Organizacje międzynarodowe
Międzypaństwowe
Pozarządowe
Ponadnarodowa organizacja międzynarodowa
4. Podmiotowość organizacji międzynarodowej
Osobowość prawna UE: art. 47 TUE
Podmiotowość w prawie krajowym art. 335 TFUE
Atrybuty podmiotowości prawnomiędzynarodowej: m.in. zawieranie umów międzynarodowych, prawo legacji, członkostwo w organizacjach…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz