Wykład - Wizja miast XXI wieku - Nowa Karta Ateoska, Karta Lipska i Agenda

Nasza ocena:

3
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1323
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Wizja miast XXI wieku - Nowa Karta Ateoska, Karta Lipska i Agenda - strona 1 Wykład - Wizja miast XXI wieku - Nowa Karta Ateoska, Karta Lipska i Agenda - strona 2 Wykład - Wizja miast XXI wieku - Nowa Karta Ateoska, Karta Lipska i Agenda - strona 3

Fragment notatki:

Wykład VII
14 maja 2013
09:51
Wizja miast XXI wieku - Nowa Karta Ateoska, Karta Lipska i Agenda
Terytorialna
1. Geneza i cele Nowej Karty Ateoskiej (NKA.)
• Świadome nawiązanie do przesłania "starej" Karty Ateoskiej z 1933r.
• NKA opracowana przez Europejską Radę Urbanistów z myślą o nowej Europie i jej miastach Lizbona 2003
• Cele ERU/NKA
- Przyczynianie się do budowania jednej Europy przez promowanie ideałów europejskich
mających odniesienie przestrzenne oraz przez przedstawienie zwłaszcza w planowaniu
przestrzennym, konstruktywnych rozwiązao
- Organizowanie wymiany doświadczeo i wiedzy pomiędzy urbanistami pracującymi w Europie,
a także identyfikowanie i ocenianie tendencji rozwojowych miast europejskich oraz
prezentowanie wizji ich przyszłości
2. NKA -m wizja przyszłości miast europejskich
• Jako sieci miast, które:
- Zachowują bogactwo i zróżnicowanie kulturowe wynikające z ich długiej historii i umiejętnie
łączą swą teraźniejszośd i przyszłośd z przeszłością
- Są powiązane w sieci o wielorakim znaczeniu i funkcjach
- Są twórcze i konstrukcyjne , ale jednocześnie są zdolne do współpracy i wzajemnie się
uzupełniają
- Przyczyniają się w decydującym stopniu do dobrobytu i wygodnego życia ich mieszkaoców
- Łączą harmonijnie środowisko zurbanizowane ze środowiskiem przyrodniczym
3. NKA - Spójne miasto
• Spójność w czasie - historyczna ciągłość
- Współcześnie miasta są zagrożone przez rozlewającą się urbanizację, tworzenie się "continum"
miejskiego, pasm urbanizacji
- Klasyczne miasto - ośrodek cywilizacji staje się tylko częścią sieci pasm urbanizacji
- Wizja przyszłości miast powinna przeciwdziaład skutkom tych negatywnych tendencji
• Spójność społeczna
- Równowaga społeczna - między dobrem wspólnym, wymaganiami różnych społeczności oraz
wolnością jednostki w jej wyborach przestrzennych
- Zaangażowanie społeczne - interwencje władz i inicjatywy oddolne na rzecz grup słabszych,
wykluczonych, w tym na rzecz integracji imigrantów
- Wielokulturowe bogactwo - miasta europejskie staną się na nowo wielokulturowe, potrzeba
ochrony wielokulturowości europejskiej
- Związki międzypokoleniowe - proces starzenia się ludności i jego odzwierciedlenie w
infrastrukturze, przestrzeniach i usługach miejskich
- Tożsamośd społeczna - tworzenie się nowej tożsamości miejskiej
- Ruchliwośd i środki transportu - większa mobilnośd ludzi dzięki nowym technologiom
transportu i ICT
- Usługi - więcej powszechnie dostępnych usług
• Spójność ekonomiczna
- Globalizacja i regionalizacja - specjalizacja regionalna, lokalizacja działalności w gospodarce
wiedzy, znaczenie rzadkich, wyrafinowanych produktów i renomowanych miejsc ich
wytworzenia lub konsumpcji
- Przewagi konkurencyjne
• Spójność środowiska
- Bilans ekologiczny - roztropne korzystanie z zasobów i oszczędne gospodarowanie zasobami
naturalnymi, ochrona miast przez zanieczyszczeniami i degradacją środowiska, efektywnośd
Planowanie przestrzenne Strona 1
naturalnymi, ochrona miast przez zanieczyszczeniami i degradacją

(…)

… Strona 2
10.

-
Zrównoważone miasto europejskie (Karta Lipska, 1990)
Założenia polityki przestrzennej dla miast europejskich:
Kreacja i zachowanie przestrzeni publicznych wysokiej jakości
Modernizacja sieci infrastrukturalnych
Podniesienie efektywności energetycznej miast
Oddolne polityki dotyczące innowacji i edukacji
Wsparcie dla podupadłych dzielnic
11.

Kierunki działania UE na rzecz…
… kontaktu z
dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym
- Energetyka - nowe formuły energii z czystych i odnawialnych źródeł, sprawne systemy
wytwarzania i dystrybucji energii
4. NKA - synteza przestrzenna
• W wyniku starannego planowania przestrzennego i działao politycznych wzmocnią się sieci
powiiązao funkcjonalnych w miastach i ich otoczeniu
• Miasto spójne obroni swoje aktywne centrum, a sieci łączności…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz