Wykład - W_adza, naród

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 504
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - W_adza, naród - strona 1 Wykład - W_adza, naród - strona 2

Fragment notatki:

Władza państwowa
Przez władzę rozumie się zazwyczaj taki stosunek społeczny między dwiema jednostkami, między jednostką a grupą lub między grupami, która polega na tym, że jedna ze stron tego stosunku może w sposób trwały i instytucjonalnie zagwarantowany zmuszać drugą do określonego postępowania, jeśli posiada środki zapewniające kontrolę tego postępowania. Zjawisko władzy było definiowane z różnych punktów widzenia:
definicja behawioralna - władza jest zjawiskiem uniwersalnym, właściwym każdej formie życia zbiorowego. Definicje te stwierdzają, że władza to możliwość narzucenia czyjeś woli na zachowanie innych osób w celu osiągnięcia jakiejś wartości (Max Weber);
definicja teologiczna - władza to spełnienie pewnych celów, osiągnięcie zamierzonych celów (Talcoot Parsons);
definicja instrumentalna - władza to możliwość stosowania przemocy;
definicja strukturalna - władza to pewnego rodzaju stosunek między rządzącymi, a rządzonymi;
definicja instytucjonalizowanego wpływu - władza to wynikająca z posiadanych kompetencji zdolność do narzucania i egzekwowania decyzji, wpływania na ludzi tak, aby zachowywali się w sposób oczekiwany i pożądany;
definicja ujmująca władzę w kategoriach konfliktu - władza to możliwość podejmowania decyzji regulujących rozdział dóbr w sytuacjach konfliktowych;
Władza polityczna to szczególny rodzaj władzy. Pojawia się ona wówczas, gdy przynajmniej jeden z podmiotów stosunku władzy ma realną możliwość podejmowania społecznie ważkich decyzji regulujących zachowania przede wszystkim wielkich grup ludzi, a także ma realną możliwość egzekwowania podjętych decyzji za pomocą przymusu państwowego.
Władza polityczna spełnia szereg funkcji:
funkcję integracyjną - hamuje tendencje odśrodkowe;
funkcję dystrybucyjną - pośredniczy w rozdziale dóbr;
funkcję ochronną - zapewnia spokój zewnętrzny i wewnętrzny;
funkcję strukturotwórczą - tworzy mechanizmy społeczne umożliwiające dostęp do rządzenia różnym grupom społecznym; Trzy rodzaje władzy politycznej:
władza sprawowana - przedmiotowy i podmiotowy zakres decyzji podjętych przez podmiot władczy;
władza kontrolowana - zakres w jakim decyzje podjęte przez podmiot władczy w określonym czasie, poddane zostały szeroko rozumianym środkom kontroli;
władza realna - zakres wykonania (respektowania) decyzji politycznych;
Podział władzy z uwagi na jej podstawy i sposób sprawowania:
władza faktyczna - nie usprawiedliwiona żadnymi normami, oparta na sile i przemocy;


(…)

… i zwierzchnikiem sił zbrojnych. Legislatywa (parlament) i egzekutywa (prezydent) pochodzą najczęściej z odrębnych wyborów powszechnych. Prezydent dobiera sobie ministrów bez względu na stanowisko parlamentu. Nie ponosi odpowiedzialności politycznej przed parlamentem, może być złożony z urzędu jedynie w wypadku naruszenia konstytucji czy popełnienia przestępstwa. Cechą charakterystyczną systemu prezydenckiego nie jest oddzielenie władz, ale rząd oddzielnych instytucji wspólnie sprawujących władzę. W praktyce dość często spotykanym systemem rządów jest system semiprezydencki (półprezydencki) łączący w sobie elementy systemu prezydenckiego i parlamentarno-gabinetowego. System ten charakteryzuje się tym, że prezydent, będąc głową państwa powoływany jest w wyborach powszechnych, podobnie jak parlament. Ponosi on odpowiedzialność konstytucyjną, powołuje premiera, a na jego wniosek ministrów. Rząd politycznie odpowiada przed parlamentem. Rząd nie pełni funkcji doradczych wobec prezydenta, natomiast w niektórych odmianach systemu semiprezydenckiego głowa państwa może zwoływać posiedzenia rady ministrów i im przewodniczyć
Władza samorządowa to samodzielne i niezależne zawiadywanie swoimi sprawami.
Samorząd dzieli…
… wykonujące określony zawód lub czynne w określonej gałęzi gospodarki. Stosownie do tego samorząd specjalny można podzielić na samorząd zawodowy (np. rada adwokacka) i samorząd gospodarczy (np. izba rzemieślnicza)
samorząd zakładowy - członkostwo ma charakter dobrowolny;
Różnorodność zadań podejmowanych przez współczesne państwo powoduje rozbudowę aparatu państwowego i wzrost liczby urzędników…
…. Dla uporządkowania ich działań wypracowane zostały szczególne formy organizacyjne w postaci struktur biurokratycznych. Struktura biurokratyczna jest wysoce zracjonalizowaną formą zorganizowania hierarchicznego administracji.
Społeczeństwo
Społeczeństwo - to historycznie ukształtowana wielość zbiorowości społecznych oraz ich instytucji wzajemnie od siebie uzależnionych, zintegrowanych przez instytucje społeczności…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz