wykład VIII wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 833
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
wykład VIII wykład - strona 1 wykład VIII wykład - strona 2 wykład VIII wykład - strona 3

Fragment notatki:


16.04.2012r.
O ile w interesie przedsiębiorcy jest to aby agent reprezentował tylko jego firmę, o tyle w interesie agenta jest aby to on na danym rynku miał prawo do zawierania umów w imieniu przedsiębiorcy czyli posiadał status agenta wyłącznego.
Prawo RFN- brak przepisów w przedmiocie reprezentowania przez jednego agenta konkurencyjnych firm, orzecznictwo dopuszcza taką sytuację.
We Francji agent ma prawo do reprezentowania wielu przedsiębiorstw, bez obowiązku informowania o tym któregokolwiek ze zleceniodawców, tylko w drodze umowy strony mogą ograniczyć to prawo do np. danego rynku, danej klienteli bądź do jednego przedsiębiorcy. W myśl dekretu o agentach handlowych, agent nie może podejmować się reprezentowania przedsiębiorstwa konkurencyjnego dla jego zleceniodawców, bez zgody tych ostatnich. W myśl przepisów kodeksu cywilnego agent handlowy nie prawa do prowadzenia w tym samym okręgu i w tego samego rodzaju sprawach działań na rzecz kilku konkurencyjnych wobec siebie przedsiębiorstw.
Samodzielne przedstawicielstwo handlowe o charakterze pośrednim, w obrocie handlowym ma znacznie dłuższą tradycję niż przedstawicielstwo bezpośrednie. Przedstawicielem pośrednim jest komisant i spedytor. Komisant jest osobą działającą we własnym imieniu lub pod nazwą spółki na rachunek komitenta. W drodze umowy komisu, powstaje wewnętrzny stosunek prawny między komisantem (zawsze przedsiębiorca) a komitentem (osoba fizyczna, osoba prawna). We Francji ogólna koncepcja komisanta obejmuje tym pojęciem przedstawiciela pośredniego zarówno przy sprzedaży jak i zakupie towarów, jak i przy transporcie lądowym lub wodnym (komisant transportu- spedytor).
W RFN komisantem jest osoba, która zawodowo trudni się zakupem lub sprzedażą towarów lub papierów wartościowych we własnym imieniu na rachunek komitenta. Samodzielność przedstawicielstwa pośredniego wynika ze sposobu w jaki przedstawiciel występuje na rynku. Działanie we własnym imieniu decyduje o jego samodzielności w procesie nabywania praw i obowiązków, jak i o odpowiedzialności za oświadczenia woli składane wobec osób z którymi zawiera transakcję sprzedaży czy zakupu. Jeżeli status prawny ma byś statusem przedstawiciela handlowego to działalność musi prowadzić w formie przedsiębiorstwa może powstać tylko na podstawie umowy.
We Francji umowę komisu traktuje się jako rodzaj zlecenia.
W RFN jest kwalifikacja prawna umowy o dzieło (umowa konkretnego rezultatu) na mocy której ma być dokonana określona czynność prawna, w ramach załatwiania spraw osoby zamawiającej określony efekt pracy. Forma umowy jest dowolna ale przy czynnościach bankowych jak i spedycyjnych znaczenie będą miały ogólne warunki umów przygotowane przez komisantów, spedytorów. Czynności komisowe mają charakter

(…)

… z nich ma charakter jednorazowy. W przypadku większej ilości transakcji mamy do czynienia z agentem komisowym do którego obok przepisów umowy komisu stosuje się przepisy umowy agencyjnej. Istota przedstawicielstwa pośredniego wyraża się w ścisłym rozdzieleniu stosunków wewnętrznych (komitent- komisant, komisantos. trzecia).
W stosunkach zewnętrznych wyłącznym nosicielem praw i obowiązków umowy komisu i spedycji jest sam przedstawiciel pośredni. Stąd niezbędnym staje dokonanie niezbędnych czynności po stronie mocodawcy czyli komitenta aby mógł być zrealizowany cel gospodarczy umów i skutki czynności zewnętrznych przeszły na rachunek komitenta. O ile w prawie RFN jest klasyczne rozróżnienie obydwu stosunków, o tyle we Francji nie do końca przeprowadzono rozróżnienie miedzy nimi. W RFN wyróżnia się czynności wykonawcze którymi są umowy zawarte przez komisanta z osobami trzecimi, oraz czynności których celem jest przeniesienie w sferę interesów komitenta majątkowych skutków umów. Przy komisie sprzedaży sprawa własności rzeczy jest jednoznaczna- właścicielem jest komitent, aż do momentu przejścia prawa własności na nabywcę (osobę trzecią), stąd osobiści wierzyciele komisanta nie mogą skutecznie zaspokoić się z tej rzeczy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz