Wykład VII z podstaw prawa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 448
Wyświetleń: 994
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład VII z podstaw prawa - strona 1 Wykład VII z podstaw prawa - strona 2 Wykład VII z podstaw prawa - strona 3

Fragment notatki:


GAŁĘZIE PRAWA:
Podstawą podziału praw na gałęzie są:
Charakter stosunków pranych - dana dziedzina życia i prawa np. prawo konstytucyjne, karne, cywilne
Podmiot regulacji - kogo dotyczy np. regulacje dotyczące cudzoziemców, wojskowych Zakres terytorialny regulacji- prawo o zasięgu ogólnopaństwowym, prawo miejscowe.
Podział według kryterium metody regulacji:
Prawnocywilna
Prawnoadministracyjna
Prawnokarna/penalna „ius publicum est quod ad statum rei Romanae spectat, privatum, quod ad singulorum utilita tem” prawem publicznym jest to, które ma na względzie korzyść państwa rzymskiego, a prawe prywatnym jest to, które ma na względzie korzyść jednostek.
prawo prywatne - chroni przede wszystkim interesy jednostki, traktuje równorzędnie podmioty będące stronami stosunków prawnych, zaś środkiem ochrony prawnej jest upoważnienie do domagania się ochrony prawnej ze strony państwa a korzystanie z niego zależy od woli upoważnionego podmiotu.
prawo publiczne - chroni tak czy inaczej rozumiany interes ogółu, społeczności państwowej, między podmiotami stosunków prawnych zachodzą relacje podporządkowania jednego podmiotu kompetencji drugiego podmiotu tego stosunku, a środkiem ochrony jest sankcja wymierzana przez upoważnione organy państwa, mające obowiązek jej wymierzenia w sytuacjach określonych przez normy prawne. prawo wewnętrzne zalicza się normy prawne stanowione przez właściwe organy państwa w ustalony sposób. prawo międzynarodowe publiczne obejmuje normy prawne regulujące stosunki wzajemne pomiędzy państwami i organizacjami międzynarodowymi, a niekiedy innymi instytucjami o znaczeniu ponadpaństwowym. Zgodnie z kryterium dualistycznym gałąź prawa , to normy regulujące ten sam typ stosunków społecznych w oparciu o wspólną metodę regulacji. W ramach gałęzi prawa doktryna i praktyka prawnicza wyróżniają instytucje prawne . Są to normy regulujące jeden typ stosunków społecznych, właściwy dla danej gałęzi prawa. Podstawowy katalog gałęzi prawa obejmuje:
prawo państwowe (konstytucyjne)
prawo cywilne
prawo rodzinne prawo pracy
prawo administracyjne
prawo finansowe
prawo gospodarcze
prawo karne
prawo procesowe PRAWO KONSTYTUCYJNE:
zespół norm prawnych, których przedmiotem jest uregulowanie ustroju politycznego i społeczno - gospodarczego państwa.
Materia tej gałęzi prawa w szerokim rozumieniu - obejmuje te normy prawne, które określają: Podmiot władzy suwerennej w państwie i sposoby jej sprawowania - do kogo należy władza, określa jaka jest forma i charakter państwa,


(…)

…:
podatków, działalności banków, rynku pieniężnego, systemu ubezpieczeń, zasad rachunkowości
PRAWO KARNE - to zespół norm prawnych określających czyny społecznie szkodliwe, zwane przestępstwami, zasady odpowiedzialności za te czyny oraz kary, środki karne i zabezpieczające stosowane wobec ich sprawców.
W prawie karnym można wyróżnić 3 zakresy zagadnień:
prawo karne materialne normy procedury karnej prawo karne wykonawcze prawo karne skarbowe - dotyczy spraw związanych z naruszeniem interesów finansowych Skarbu Państwa lub organów samorządu terytorialnego. Normuje odpowiedzialność za przestępstwa i wykroczenia skarbowe oraz postępowanie w tych sprawach.
prawo karne wojskowe - wiąże się ono z kręgiem żołnierzy, zapewniając dyscyplinę i gotowość obroną sił zbrojnych. Odpowiedzialność karna żołnierzy…
… nierozerwalnie związane ze stosunkiem pracy. Prawo pracy normuje stosunki przygotowujące stosunek pracy, stosunek związany z realizacją pośrednictwa pracy i stosunki prawne nadzorujące właściwą realizację prawa pracy, a zatem wchodzą tu unormowania dotyczące powstania i ustania stosunku pracy, obowiązków i uprawnień pracownika i pracodawcy, czasu pracy, urlopu, ochrony pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy…
… karne wykonawcze prawo karne skarbowe - dotyczy spraw związanych z naruszeniem interesów finansowych Skarbu Państwa lub organów samorządu terytorialnego. Normuje odpowiedzialność za przestępstwa i wykroczenia skarbowe oraz postępowanie w tych sprawach.
prawo karne wojskowe - wiąże się ono z kręgiem żołnierzy, zapewniając dyscyplinę i gotowość obroną sił zbrojnych. Odpowiedzialność karna żołnierzy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz