Prawo cywilne a pokrewne gałęzie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 35
Wyświetleń: 665
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo cywilne a pokrewne gałęzie - strona 1 Prawo cywilne a pokrewne gałęzie - strona 2

Fragment notatki:

Prawo cywilne a pokrewne gałęzie/ dyscypliny prawa: prawo pracy, rodzinne, handlowe.
*Gałęzie prawa
To spójne i uporządkowane zespoły norm prawnych, regulujących kategorie stosunków społecznych. Gałąź prawa reguluje stosunki społeczne, do których się odnosi w sposób pełny, dlatego jej normy stosują się do podanego jej stosunku prawnego bezpośrednio, wg porządku określonego jej strukturą wewnętrzną.
Gałęzie prawa wyróżnia się na podstawie m.in. tradycji kultury prawnej, zmieniających się stosunków społecznych, ogólnych celów państwa, decyzji prawodawcy. Kompleksowe regulacje prawne
To zespoły norm odnoszące się do jednego przedmiotu-stosunku społeczno-prawnego- należą do kilku gałęzi. *Dyscypliny naukowe i dydaktyczne
Dyscyplina naukowa to zespół działań poznawczych ewentualnie wytwór tego rodzaju działań w postaci zespołu twierdzeń odpowiednio uzasadnionych.
Dyscypliny dydaktyczne- skorelowane z dyscyplinami naukowymi, przejawiają się w programie nauczania prawa.
Prawo cywilne jest powszechnie uznaną i skodyfikowaną gałęzią prawa, będącej przedmiotem odrębnej dyscypliny naukowej i dydaktycznej. Stanowi trzon prawa prywatnego.
Wg kodeksu cywilnego prawo cywilne reguluje stosunki cywilnoprawne.
Metoda regulacji prawa cywilnego
- uznanie autonomicznej pozycji wzgl siebie podmiotów tego stosunku prawnego, w związku z zcym jednej stronie nie przysługuje kompetencja do władczego kształtowania sytuacji prawnej drugiej strony- cecha ta pozwala odróżnić prawo cywilne od publicznoprawnych gałęzi prawa(pr administr., finansowe, karne, procesowe)
- nie maja doniosłości faktyczne relacje podmiotów, np nierówność wynikająca z przewagi ekonomicznej.
- odpowiedzialność odszkodowawcza- chroni interesy stron
- rodzaj aktu normatywnego, w którym znajdują się odpowiednie przepisy prawne
-spory są rozstrzygane przez sądy w trybie określonym w KPC
Przedmiot regulacji- majątkowy przedmiot
Zakres prawa cywilnego:
-nie należą do prawa cywilnego normy publicznoprawne
-normy prywatnoprawne - istnieją inne gałęzie prawa grupujące normy prywatnoprawne, a z pr cywilnym łączy je wspólna metoda regulacji, a różni zakres zastosowania, swoiste zadania i własne instytucje ogólne.
Prawo cywilne stanowi część ogólną innym gałęziom prawa prywatnego. *prawo pracy
Regulowane przez Kodeks pracy, który obejmuje normy prywatno- i publicznoprawne. Ustawodawca określił relacje norm regulujących stosunek pracy do prawa cywilnego- w sprawach nieuregulowanych przepisany prawa pracy stosuje sie przepisy KC.

(…)

… cywilnego- w sprawach nieuregulowanych przepisany prawa pracy stosuje sie przepisy KC. Zakresem prawa cywilnego nie są objęte określone powyżej stosunki pracy.
*prawo rodzinne
Reguluje stosunki osobiste, co stanowi przedmiot odrębnej gałęzi prawa. Normy prawa rodzinnego należą do prawa prywatnego. Prawo rodzinne stanowi integralną część prawa cywilnego.
*prawo handlowe
Jest odrębną gałęzią prawa prywatnego…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz