Wykład - stopa zwrotu z inwestycji

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 665
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - stopa zwrotu z inwestycji - strona 1 Wykład - stopa zwrotu z inwestycji - strona 2

Fragment notatki:

Prosta stopa zwrotu (tzw. zwrot z inwestycji)
- to relacja średniorocznego zysku do kapitału finansującego początkowy nakład inwestycji (własny i obcy).
ROI= ZNśr/ Ni *100%
ROI- zwrot inwestycji
ZNśr- średnioroczny zysk netto
Ni- początkowe nakłady inwestycyjne
Średnioroczny zysk netto oblicza się według następującej formuły:
ZNśr= suma CF - NI / Ln
Suma CFi- suma strumieni pieniężnych
Ln- liczba lat eksploatacji przedsięwzięcia
Ni- nakłady inwestycyjne w i-tym okresie obliczeniowym
Prosta stopa zwrotu inwestycji- o tym, jaką część wyłożonego kapitału zwrócona zostanie średnio w roku przez zysk netto. Efektywność jest tym większa im wyższy jest wskaźnik stopy zwrotu.
Pełna ocena efektywności przedsięwzięcia w oparciu o prostą stopę procentową zwrotu jest możliwa poprzez porównanie obliczonej stopy zwrotu ze stopą graniczną, którą powinna być określona na poziomie rynkowej stopy procentowej.
Jako efektywne mogą być traktowane te warianty dla których stopa zwrotu jest co najmniej równa granicznej stopie procentowej.
ROI r9
Wady:
-musi być wyznaczona arbitralnie stopa ograniczona r9
-nie uwzględnia wartości zysku, a nie na przepływach pieniężnych (strumieniach). Tymczasem część kapitału trwale zaangażowanego w inwestycje jest wycofywane przez amortyzację
Tę ostatnią wadę można częściowo wyeliminować zastępując prostą stopę zwrotu- księgową stopę zwrotu.
Kszi= ZNi / Mni
Zni- zysk netto w i-tym okresie obliczeniowym
Mni- majątek trwały netto na początek i-tego okresu obliczeniowego
Kszi- ksiegowa stopa zwrotu w i- tym okresie obliczeniowym.
Wartość netto majątku trwałego w kolejnych latach maleje. Zmienia się również księgowa stopa zwrotu.
Chcąc określić księgową stopę zwrotu należy policzyć średnią arytmetyczną księgowych stóp zwrotu z całego analizowanego okresu (poszczególnych lat)
Ksz= suma Kszi / n
Ksz- księgowa stopa zwrotu
n- liczba okresów obliczeniowych
Również nie uwzględnia wartości pieniądza w czasie.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz