Wykład - Stały Międzynarodowy Trybunał Karny

Nasza ocena:

3
Pobrań: 238
Wyświetleń: 861
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Stały Międzynarodowy Trybunał Karny - strona 1 Wykład - Stały Międzynarodowy Trybunał Karny - strona 2 Wykład - Stały Międzynarodowy Trybunał Karny - strona 3

Fragment notatki:

Stały Międzynarodowy Trybunał Karny
Międzynarodowy Trybunał Karny z siedzibą w Hadze- pierwszy w historii ludzkości stały sąd międzynarodowy powołany do sądzenia pojedynczych osób oskarżanych o popełnienie najcięższych zbrodni, które miały miejsce po 1 lipca 2002 roku. Statut: Statut MTK został przyjęty przez Komisję PM w 1994 r. ZO powołało ad hoc Komisje, która zajęła się tą sprawą i w 1995 r. przedstawiła raport ZO. Kolejnym etapem było powstanie Komitetu Przygotowawczego, który zaproponował zwołanie konferencji dyplomatycznej w tej sprawie. Obradowała ona w Rzymie i 17 lipca 1998 r przyjęła Statut MTK, który wszedł w życie 1 lipca 2002 r.
Jurysdykcja: zakres przedmiotowy:
zbrodnie ludobójstwa,
zbrodnie przeciwko ludzkości,
zbrodnie wojenne,
zbrodnia agresji (będzie wykonywał jurysdykcję gdy tylko def. agresji zostanie przyjęta, na chwilę obecną w 1974 ZO przyjęło rezolucję, w której stwierdziło, że agresją jest użycie siły zbrojnej przeciwko innemu państwu w sposób niezgodny z KNZ),
zbrodnie przeciwko wymiarowi sprawiedliwości - krzywoprzysięstwo, zastraszanie w celu złożenia fałszywych zeznań, przekupstwo, itd.
zakres podmiotowy: osoby fizyczne, które ukończyły 18 rok życia w chwili popełnienia czynu,
zakres miejscowy:
zbrodnie popełnione na terytorium państwa- strony
zbrodnie popełnione przez obywatela państwa- strony, także na terytorium państwa niebędącego stroną Statutu,
zbrodnie niepopełnione ani przez obywatela państwa- strony, ani na terytorium państwa- strony, gdy RB zleci MTK zajęcie się tą sprawą (tak było z Darfurem).
zakres czasowy:
wyłącznie zbrodnie popełnione po wejściu w życie Statutu, a więc po 1 lipca 2002 r.,
a także od chwili wejścia w życie Statutu w państwach, które przystąpiły do niego po 1 lipca 2002 r., chyba, że państw postanowi inaczej.
Prawo stosowane przez MTK:
Statut MTK, Elementy definicji zbrodni - akt prawny, który powstał na podstawie art. 9 Statutu, uszczegóławiający zbrodnie, reguły procesowe i dowodowe,
odpowiednie traktaty oraz zasady i reguły PM, np. Konwencja w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa,
w razie braku dwóch powyższych - ogólne zasady prawa wyinterpretowane z krajowych systemów prawnych,
Wyrok: MTK orzeka o winie lub niewinności wyrokiem na piśmie, co do zasady jednomyślnie lub większością głosów. Wyrok ogłasza się publicznie w obecności oskarżonego. Każdy sędzia może wydać swoją opinię do wyroku. Zarówno oskarżonemu i jego obrońcy jak i Prokuratorowi przysługuje odwołanie do Wydziału Odwoławczego.

(…)

… lub nie było bezstronne i niezależne,
Nullum crimen sine lege: nie można pociągnąć kogoś do odpowiedzialności za czyn, który w chwili popełnienia nie był zbrodnią w myśl Statutu,
Nullum poena sine leg, katalog kar jest określony w Statucie:
kara dożywotniego pozbawienia wolności, kara pozbawienia wolności do lat 30, grzywny, przepadek korzyści pochodzących pośrednio lub bezpośrednio ze zbrodni,
Lex retro non agit…
… przed sądem krajowym za czyn, za który został ukarany przez Trybunał;
Trybunał nie może sądzić żadnej osoby, która została już skazana przez inny sąd prawomocnie, z wyjątkiem dwóch sytuacji:
Postępowanie prowadzone w celu uchronienia osoby oskarżonej;
Postępowanie nie było prowadzone w sposób niezależny i bezstronny;
Art. 22 NULLUM CRIMEN SINE LEGE (nie ma zbrodni bez ustawy)
Nikt nie może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej za czyn, który w chwili jego popełnienia nie był zbrodnią;
Art. 23 NULLA POENA SINE LEGE (żadna kara bez ustawy)
Trybunał może wymierzyć karę jedynie przewidzianą w statucie;
Art. 77 i 78 to katalog kar:
Dożywotnie pozbawienie wolności;
Na czas oznaczony do lat 30;
Grzywna lub przepadek korzyści;
Art. 24 LEX RETRO NON AGIT (prawo nie działa wstecz)
Nie można pociągnąć nikogo…
… do odpowiedzialności karnej za przestępstwo popełnione przed dniem wejścia w życie statutu;
Art. 25 INDYWIDUALNA ODPWOEDZIALNOŚĆ KARNA
Odpowiedzialność indywidualna - za to, co się zrobiło;
Ust. 3. Formy sprawne (współoprastwo, usiłowanie, pomocnictwo…);
Art. 27 ZASADA IRRELEWANTNOŚCI FUNKCJI PUBLICZNEJ
Ponoszenie odp. Karnej nie może uniknąć osoba, która pełni funkcję publiczną, w tym przypadku nie ma to żadnego…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz