Wykład - Rynek pracy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1211
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Rynek pracy - strona 1 Wykład - Rynek pracy - strona 2 Wykład - Rynek pracy - strona 3

Fragment notatki:

Gospodarowanie kapitałem ludzkim Wykład 3
Rynek pracy- relacje między podażą pracy (tj. liczbą osób zdolnych do pracy (tj. liczbą osób zdolnych do pracy i poszukujących jej przy danym wynagrodzeniu za pracę) a popytem na pracę (tj. ilościowym i jakościowym zapotrzebowaniem na ludzką zdolność do pracy - mierzoną liczbą miejsc pracy)
Podaż pracy zależy od:
-liczby i struktury ludności wg. wieku, płci i wykształcenia
-długości czasu pracy
-przeciętnej intensywności pracy
Popyt na prace zależy od:
-koniunktury gospodarczej
-przemian w strukturze gospodarczej
-wielkości i struktury naturalnych ubytków zasobów pracy
- stopnia dyspozycyjności zatrudnionych
-opłacalności substytucji pracy żywej pracą uprzedmiotowioną
-poziomu mechanizacji, automatyzacji i komputeryzacji
Brak równowagi na rynku pracy wyraża się niedoborem siły roboczej (rynek pracy pracowników) bądź bezrobociem (rynek pracy pracodawców) Pojęcie instytucji rynku pracy wprowadza się z ogólnej definicji instytucji, która oznacza, że jest to organizacja formalna pełniąca w spółce określone funkcje.
Przez instytucje rynku rozumieć będziemy kolektywy organizacje systemowo związane z kształtowaniem ładu strukturalnego społecznego odrębnie rynku pracy jak również związane z tym regulacje prawa.
Przez kształtowanie ładu strukturalnego rozumieć należy ogół zadań zmierzających do przywrócenia równowagi pomiędzy popytem a podażą pracy przy zmieniających się proporcjach strukturalnych. Strukturalnych. W kręgu tych zadań mieści się aktywne sterowanie rynkiem pracy w tym pośrednictwo pracy usługa formalna bezrobotnych i pracodawców.
Kształtowanie ładu społecznego/operacyjnego obejmuje wszelkiego rodzaju regulacje między pracobiorcami i pracodawcami.
Uwzględniając wyodrębnione rodzaje ładu można wskazać instytucje odpowiedzialne za ich przywrócenie i utrzymanie. Do pierwszej grupy możemy zaliczyć rząd , odpowiednie ministerstwo do spraw pracy, organy zatrudnienia .
dokończyć !!!!!!!! Instytucje rynku pracy w Polsce:
- publiczne służby zatrudnienia
-Ochotnicze Hufce Pracy
-agencje zatrudnienia
-instytucje szkoleniowe
-instytucje dialogu społecznego
-instytucje partnerstwa lokalnego
Zadaniem tych instytucji jest promowanie zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia i zajmowanie się aktywizacją bezrobocia w celu:
-osiągnięcia pełnego, produktywnego zatrudnienia
-rozwoju zasobów ludzkich


(…)

… realizacji zadań określonych ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i wspieranymi przez organy samorządu terytorialnego. Obecnie koniecznie jest prowadzenie przez władze publiczne dialogu i współpracy z partnerami społecznymi. Partnerzy społeczni to organizacje pracodawców związków zawodowych, samorządy zawodowe, organizacje pozarządowe, jednostki naukowe.
Obszary w których dialog powinien być w szczególności prowadzone to:
- w ramach działalności rad zatrudnienia -partnerstwa lokalnego
-uzupełniania i roznoszenia oferty usług publicznych służb zatrudnienia Agencje zatrudnienia
Są niepublicznymi jednostkami organizacyjnymi świadczonymi usług z zakresu pośrednictwa pracy, pośrednictwa do pracy za granicą u pracowników zagranicznych, prowadnictwa zawodowego, doradztwa personalnego i pracy tymczasowej. Na podstawie rodzaju wykonywanej usługi ten rodzaj instytucji, możemy podzielić na:
- Agencje pośrednictwa pracy - Agencje doradztwa personalnego - Agencje poradnictwa zawodowego
- Agencje pracy tymczasowej Polityka Rynku Pracy
Pełne zatrudnienie To stan pełnego i produktywnego wykorzystania zasobów siły roboczej lub jako pewien stan równowagi rynku pracy tj. taką sytuację w której każdy człowiek zdolny…
…- powszechnie stosowanie doktryn at-will employman oznaczającej, że pracodawca ma decydujący wpływ na sytuację pracownika (częsty brak pisemnych umów o pracę)
-Niski poziom płacy minimalnej z subminimum dla młodzieży
Strategia Lizbońska- szczyt rady europejskiej w Lizbonie marzec 2000 r.
Wymiary strategii Lizbońskiej:
I Gospodarczy
Przygotowanie przejścia do konkurencyjnej dynamicznej gosp. opartej na wiedzy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz