Wykład - Rozwiązywanie sporów w ONZ

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 581
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Rozwiązywanie sporów w ONZ - strona 1 Wykład - Rozwiązywanie sporów w ONZ - strona 2

Fragment notatki:

Rozwiązywanie sporów w ONZ
Wśród celów ONZ wymienia się załatwianie i rozstrzyganie sporów lub sytuacji mogących prowadzić do naruszenia pokoju w drodze pokojowej według zasad sprawiedliwości i prawa międzynarodowego. KNZ pozostawia jednocześnie państwom swobodę wyboru środków - zgodnie więc z art. 33 wymienia się: rokowania, badania, mediacje, koncyliacje, rozjemstwo, rozstrzygnięcia sądowe, odwołanie się do organów lub układów regionalnych. Ale swoboda ta jest ograniczona kompetencjami RB - na której spoczywa główna odpowiedzialność za utrzymanie pokoju. Należy również pamiętać, że każdy członek ONZ ma prawo zwrócenia ZO lub RB uwagi na sytuację, której dalsze trwanie mogłoby zagrażać pokojowi lub bezpieczeństwu. To prawo przysługuje także państwu niebędącemu członkiem ONZ, pod warunkiem, że jest on strona tego sporu i zgadza się na pokojowe jego rozwiązanie. RB - ma prawo zbadać spór lub sytuację zagrażająca pokojowi. W każdej fazie sporu RB powinna wziąć pod uwagę środki jakie zostały już zastosowane. Jeżeli zostanie stwierdzone, że są to spory o charakterze prawnym, to powinny one zostać przekazane do MTS. Jeżeli żadne pokojowe metody nie przyniosły rezultatu, spor powinien zostać przekazany do RB, która zadecyduje według uznania o metodzie rozwiązania. Co więcej RB może:
bez względu na poprzednie postanowienia na podstawie art. 40 można przyjąć środki tymczasowe,
A jeżeli stwierdzi istnienie zagrożenia lub naruszenia pokoju:
na podstawie art. 41 środki nie polegające na użyciu siły (sankcje gospodarcze, dyplomatyczne, transportowe)
na podstawie art. 42 upoważnienie lub samodzielnie podjęcie działań polegających na użyciu sił.
ONZ nie zna przypadków wojny legalnej, w których strony nie byłyby zobowiązane do pokojowego rozstrzygania sporów. W ścisłym związku z regulacją rozwiązywania sporów pozostaje system głosowania w RB - aby podjąć decyzje potrzebna jest większość 9/15, a w tych dziewięciu głosach mieścić się muszą głosy wszystkich stałych członków. Brak jednomyślności może doprowadzić do zahamowania decyzji. ZO - także zostało zobowiązane do omawiania spraw dotyczących pokoju i bezpieczeństwa i do wydawania zaleceń w tej materii. Jeżeli jednak zaistnieje konieczność podjęcia jakiejś akcji - ZO jest zobowiązane do oddania sprawy RB. Należy jednak pamiętać o zasadach NZ - czyli o zakazie nieinterwencji w sprawy wewnętrzne, przy czym interwencja ta jest możliwa gdy zagrożony jest światowy pokój i bezpieczeństwo. Co więcej państwa trzecie zobowiązane zostały di przestrzegania zasad KNZ. Istnieje także możliwość brania udziału państw członkowskich w obradach RB bez prawa głosowania, jeżeli stwierdzi się, że materia w sposób szczególny dotyczy tego państwa. To samo dotyczy tez państw nie będących członkami ONZ/
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz