Wykład - rola i struktura NBP w systemie bankowym

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 483
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - rola i struktura NBP w systemie bankowym - strona 1 Wykład - rola i struktura NBP w systemie bankowym - strona 2 Wykład - rola i struktura NBP w systemie bankowym - strona 3

Fragment notatki:

ROLA I STRUKTURA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO W SYSTEMIE BANKOWYM
SPIS TREŚCI
Rys historyczny.
Cele i zadania oraz pozycja instytucjonalna NBP.
Organy NBP.
Działalność emisyjna .
Kształtowanie polityki pieniężnej.
Realizacja polityki pieniężnej. Narzędzia polityki pieniężnej NBP
Ewolucja polityki rezerwy obowiązkowej NBP
Refinansowanie banków przez NBP
Operacje otwartego rynku
Polityka stóp procentowych NBP
Realizacja polityki pieniężnej - pierwsze doświadczenia
Zarządzanie rezerwami dewizowymi i polityka kursowa
Kształtowanie standardów i organizowanie rozliczeń finansowych.
Obsługa bankowa rządu i jego instytucji.
Regulacje i nadzór bankowy
11)Struktura organizacyjna.
12) Bilans i rachunek wyników.
1. RYS HISTORYCZNY
W całym systemie finansowym państwa główną rolę odgrywa bank central­ny. Pierwsze banki centralne miały charakter prywatny. Najstarszy Bank Szwedzki otrzymał przywilej od państwa wypuszczenia biletów bankowych w 1657 r., zaś Bank Anglii w 1694 r. Bank Polski został założony w 1828 r. W Stanach Zjednoczonych funkcję banku centralnego spełnia System Rezerwy Federalnej (SRF), stworzony dopiero w 1913 r. Składa się on z Rady Guberna­torów i 12 Regionalnych Banków Rezerwy Federalnej, które tworzą nadzór nad wszystkimi bankami komercyjnymi. Rada Gubernatorów składa się z 7 guber­natorów mianowanych przez prezydenta na okres do 14 lat oraz 9 przedstawicie­li banków regionalnych, rotacyjnie zmienianych co kilka lat.
Pierwotnie banki centralne były uprawnione do emitowania biletów ban­kowych do wysokości kapitału zakładowego. Były one zobowiązane przez pań­stwo do wymieniania swych biletów na każde żądanie na monetę srebrną lub złotą. Dlatego wszyscy odnosili się z pełnym zaufaniem do biletów bankowych. Podstawowym celem polityki banku centralnego było dążenie do utrzymania stałej wartości pieniądza w kraju, czyli tzw. stałego parytetu pieniądza krajowe­go do złota lub do innej waluty zagranicznej. Ten stan

(…)

…,
szczegółowych zasad tworzenia, utrwalania, przekazywania i przechowywania dokumentów rozliczeniowych,
sposobów przeprowadzania rozrachunków międzybankowych.
W Polsce wyróżnia się takie formy rozliczeń bezgotówkowych, jak:
polecenie przelewu,
polecenie zapłaty,
czek rozrachunkowy,
akredytywa,
karty kredytowe,
rozliczenia planowe oraz okresowe rozliczenia saldami.
Jak mówi umowa rachunku bankowego, określona…
… Pożyczkową (PKKP)jako namiastkę banku centralnego dla obszaru Generalnego Gubernatorstwa Warszawskiego. Pod koniec 1916 r. PKKP rozpoczęła emitowanie marek polskich, gwarantowa­nych przez Bank Rzeszy Niemieckiej. PKKP była ponadto uprawniona do gromadzenia depozytów i udzielania pożyczek oraz wykonywania innych czynności bankowych. Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę w 1918 r. PKKP przeszła pod zarząd…
…, jednolitej jednostki pieniężnej - marki polskiej. PKKP nie zdołała natomiast poradzić sobie z narastaniem hiperinflacji, któ­ra w ciągu kilku lat doprowadziła do dewastacji systemu pieniężnego, opar­tego na marce polskiej. Konieczne stało się przeprowadzenie gruntownej reformy pieniężnej oraz ustanowienie banku centralnego, odpowiadającego nowym wymaganiom, a zwłaszcza potrzebie stabilizacji pieniądza…
… zajęte przez członków Rady w głosowaniu podle­gają ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym po upływie 6 tygo­dni, ale nie później niż 3 miesiące od daty podjęcia uchwały. W ten sposób czyni się zadość obowiązkowi informowania społeczeństwa o decyzjach Rady przy zachowaniu poślizgu czasowego, częstokroć niezbędnego dla skutecz­ności podejmowanych uchwał, dotyczących polityki pieniężnej.
Organem…
…. Oddziały­wanie stopą lombardową na podaż pieniądza ma charakter pośredni. Wysokie koszty tego kredytu mają na celu przeciwdziałanie nadmiernej akcji kredyto­wej banków komercyjnych, grożącej pogorszeniem lub utratą ich płynności.
Oddziaływanie na podaż pieniądza stopą rezerw obowiązkowych polega na wykorzystywaniu jej wpływu na mnożnik kreacji pieniądza. Wzrost tego wskaźnika (wzrost stopy rezerw obowiązkowych…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz