Wykład - Religia Majów

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 637
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Religia Majów - strona 1 Wykład - Religia Majów - strona 2 Wykład - Religia Majów - strona 3

Fragment notatki:

Majów religia
stawiciele licznych plemion z Nad˝du i Al-Hid˝azu, aby mu si´ poddaç i przyjàç islam.
W efekcie tych wydarzeƒ P∏w. Arabski zosta∏
ostatecznie zjednoczony pod sztandarem nowej religii. W tym czasie rozpocz´∏y si´ tak˝e
pierwsze wypady muzu∏manów na sàsiednie tereny, które zaowocowa∏y w nadchodzàcych dziesi´cioleciach zmasowanà ekspansjà
arabsko-muzu∏maƒskà na tereny Bliskiego
Wschodu i pn. Afryki. W 632, na krótko
przed Êmiercià, M. odby∏ swà ostatnià pielgrzymk´ do Mekki, zw. pielgrzymkà po˝egnalnà, ustanawiajàc w ten sposób kszta∏t
had˝d˝u. M. zmar∏ niespodziewanie, nie pozostawiajàc ˝adnych wskazówek co do nast´pstwa po sobie; wywo∏a∏o to spór o inwestytur´, a nieco póêniej roz∏am w ∏onie
wspólnoty muzu∏maƒskiej na szyitów i sunnitów. Mimo ˝e islam nie uznaje kultu Êwi´tych, M. jest szczególnie czczony przez muzu∏manów, co znajduje swe odbicie g∏.
w ró˝nych formach islamu lud., zw∏. podczas
Êwi´ta Urodzin Proroka (Id al-Maulid an-Nabawi, obchodzone przez sunnitów 12. dnia rabi
al-awwal, 3. miesiàca kalendarza muzu∏maƒskiego, a przez szyitów — 17. dnia rabi al-awwal). Wyrazem, a byç mo˝e jednym z powodów tej czci jest nakaz naÊladowania ˝ycia
Proroka (imitatio Muhammadi) przez wszystkich wyznawców islamu. Oprócz nie ca∏kiem
ortodoksyjnych form oddawania czci prorokowi islamu istniejà te˝ inne dozwolone, a nawet zalecane przez prawo muzu∏maƒskie, jak
odwiedzanie jego grobu w Medynie, co stanowi ostatni, nadobowiàzkowy element had˝d˝u. Analogicznie do „najpi´kniejszych imion
Boga” istnieje w islamie 99 oprac. w póênym
Êredniowieczu „szlachetnych imion” (al-asma
asz-szarifa) M., których liczba z czasem rozros∏a si´ do 201.
M a j ó w r e l i g i a . Majowie, Indianie
Ameryki Ârodk., zamieszkiwali tereny obecnego Meksyku (stany Tabasco i Chiapas, oraz
p∏w. Jukatan), Gwatemali, Belize, Salwadoru
i Hondurasu; pos∏ugiwali si´ j´zykami maja.
W okresie prekolumbijskim stworzyli wysoko
rozwini´tà cywilizacj´, której poczàtki si´gajà
okresu preklas. (ok. 2000 p.n.e.–250 n.e.), wg
chronologii przyj´tej dla kultur Mezoameryki.
Z tego okresu pochodzà pierwsze Êwiadectwa
sformalizowanego systemu rel. w kulturze Majów. Wówczas na terenach ob. Gwatemali, Belize i wsch. cz´Êci Meksyku pojawi∏y si´ pierwsze wielotysi´czne oÊrodki i monumentalna
architektura sakralna, gdzie rzàdzàca elita inscenizowa∏a spektakularne ceremonie i rytua∏y
majàce na celu zapewnienie urodzaju i pomyÊlnoÊci podleg∏ych jej spo∏ecznoÊci. Z póênego
okresu preklas. (ok. 400 p.n.e.–250 n.e.) pochodzà Êwiadectwa kultu niektórych bóstw
Religia
Majów
Stela z Copán
(Honduras)
fot. D. Gowin
czczonych jeszcze w momencie hiszp. konkwisty. Mimo ˝e w okresie klas. (od ok. 250 do
900–1000 n.e.) Majowie tworzyli liczne miasta-paƒstwa pozostajàce w sferach wp∏ywów
kilku hegemonów, system wierzeƒ i rytua∏ów
Religia
Majów
Kalendarz Majów
fot. L. Charewicz
519
Majów religia
Religia
Majów
Piramida ze świątynią
Wielkiego Jaguara
w Tikal (Gwatemala)
fot. A. Pieƒkos
Religia
Majów
Dom ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz