wykład - referendum

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 616
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
wykład - referendum - strona 1 wykład - referendum - strona 2 wykład - referendum - strona 3

Fragment notatki:

4. Sejm i Senat. Referendum- część I- parlament. Struktura, skład i organizacja:
a) zasada autonomii parlamentu- wyłączność do podejmowania pewnych wewnętrznych rozstrzygnięć:
- w aspekcie formalnym- autonomia regulaminowa
- w aspekcie materialnym- stworzenie izbom i parlamentarzystom niezbędnych gwarancji swobodnego wykonywania ich zadań konstytucyjnych - autonomia personalna (ustalania składu wew organów), budżetowa (decydowanie o budżecie wew), terytorialna (zarządzanie własnym terenem), jurysdykcyjna ( wyłączność decyzji w sprawach immunitetowych i dyscyplinarnych)
b) działanie parl reguluje prawo parlamentarne, orzecznictwo oraz obyczaje. c) regulamin reguluje *organizację wew, *porządki prac, *tryb powoływania i działalności organów parl, *sposób wykonywania konstytucyjnych i ustawowych obowiązków organów państwowych wobec danej izby (ale tylk proceduralnie, ustawa musi ustanawiać te obowiązki) - uchwalane jako uchwała (bo autonomia- bez 2 izby i prezydenta, tylko kontrola TK), a nie ustawa. Nie są więc źródłem prawa powszechnego, tylko źródłem wew. Wszystko zatem, co dotyka osób spoza parl, wymaga ustawy- dlatego ustawa o komisji śledczej (bo wzywanie osób trzecich), ustawa o statusie posła i senatora (bo określa obowiązki wobec nich)
I Zgromadzenie narodowe:
= sporne, czy jest oddzielnym organem czy tylko wspólnym posiedzeniem
Art. 114. Konstytucji
W przypadkach określonych w Konstytucji (art. 130- przysięga prezydenta, 131- uznanie trwałej niezdolności zdrowotnej prezydenta, 145- postawienie prezydenta przed Trybunał Stanu+ przemówienie prezydenta do ZN) Sejm i Senat, obradując wspólnie pod przewodnictwem Marszałka Sejmu lub w jego zastępstwie Marszałka Senatu, działają jako Zgromadzenie Narodowe. Zgromadzenie Narodowe uchwala swój regulamin.
II Dwuizbowość:
Art. 95.
1. Władzę ustawodawczą w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują Sejm i Senat. 2. Sejm sprawuje kontrolę nad działalnością Rady Ministrów w zakresie określonym przepisami Konstytucji i ustaw.
= 2 odrębne i samodzielne organy, nigdzie nie pada słowo „Izba”. Model z Konstytucji Marcowej. = prawdziwa 2- izbowość- w federacjach, gdzie wyższa izba reprezentuje jednostki terytorialne. W Polsce obie izby reprezentują naród
= Senat- izba refleksji- by było dobre prawo- ma wyłapywać błędy. = niesymetryczne- kontrola rządu tylko przez Sejm+ w ustawodawstwie przewaga Sejmu
III Kadencja:
a) = w konstytucji kadencja musi być określona co do dnia; - 2 zasadnicze systemy- od wyborów do zarządzenia nowych, z przerwą międzykadencyjną na czas kampanii wyborczej od zarządzenia wyborów do wyborów lub


(…)

… Sejmowi, bezp lub pośr):
Konstytucja:
Art. 102.
Nie można być równocześnie posłem i senatorem.
Art. 103. Niepołączalność
1. Mandatu posła nie można łączyć z funkcją Prezesa Narodowego Banku Polskiego, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka i ich zastępców, członka Rady Polityki Pieniężnej, członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, ambasadora…
… „rozwiązanie”, tylko skrócenie- bo nigdy nie ma przerwy międzykadencyjnej
3. Sejm może skrócić swoją kadencję uchwałą podjętą większością co najmniej 2/3 głosów ustawowej liczby posłów. Skrócenie kadencji Sejmu oznacza jednoczesne skrócenie kadencji Senatu. Przepis ust. 5 stosuje się odpowiednio. => zawsze, z każdego powodu; jedyne ograniczenie- nie może się rozwiązać w ciągu stanu wyjątkowego i 90 dni po nim. 4. Prezydent Rzeczypospolitej, po zasięgnięciu opinii Marszałka Sejmu i Marszałka Senatu, może w przypadkach określonych w Konstytucji zarządzić skrócenie kadencji Sejmu. Wraz ze skróceniem kadencji Sejmu skrócona zostaje również kadencja Senatu. => gdy nieuchwalenie budżetu w ciągu 4 miesięcy (może rozwiązać) lub nieutworzenie rządu w 3 próbach (musi)
Skutki skrócenia kadencji:
5. Prezydent Rzeczypospolitej, zarządzając skrócenie kadencji Sejmu, zarządza jednocześnie wybory do Sejmu i Senatu i wyznacza ich datę na dzień przypadający nie później niż w ciągu 45 dni od dnia zarządzenia skrócenia kadencji Sejmu. Prezydent Rzeczypospolitej zwołuje pierwsze posiedzenie nowo wybranego Sejmu nie później niż na 15 dzień po dniu przeprowadzenia wyborów. 6. W razie skrócenia kadencji Sejmu stosuje się odpowiednio przepis ust. 1.
IV Zasada dyskontynuacji w wymiarze kadencji
=> nie ma jej w żadnym dokumencie wyrażonej, ale jest wykorzystywana, choć sporne jest, czy ma charakter normatywny. => by nie obciążać nowego parlamentu zaległościami starego. => jedyny wyjątek- Ustawa o komisji śledczej:
Art. 20.
1. W przypadku gdy komisja nie zakończyła swojej działalności przed końcem kadencji Sejmu…
… rozpatrzone przez Sejm następnej kadencji. 2. W przypadku określonym w ust. 1 Marszałek Sejmu rozpatrującego sprawozdanie, po zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu i Konwentu Seniorów, wskazuje posła sprawozdawcę.
V I posiedzenie sejmu:
a) Art. 109 ust 2- zwołuje je Prezydent w ciągu 30 dni od dnia wyborów, a jak przedterminowe- w ciągu 15 dni. => ten czas potrzebny na wyłonienie koalicji. - I posiedzeniu przewodniczy marszałek senior powołany przez Prezydenta spośród najstarszych wiekiem posłów. Ślubowanie, wybór marsząłka i wicemarszałków. - rząd składa dymisję; VI Sposób funkcjonowania parlamentu:
=> współcześnie sesyjność (zwoływane przez głowę państwa- zatem jej wpływ) lub permanencja (co oznacza brak wpływu czynnika zew). W Polsce- to 2. a) Permanencja i posiedzenia:
Art. 109.
1. Sejm i Senat obradują…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz