Wykład - przenoszenie usług

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 910
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - przenoszenie usług - strona 1 Wykład - przenoszenie usług - strona 2 Wykład - przenoszenie usług - strona 3

Fragment notatki:

OUTSOURCING I PRZENOSZENIE USŁUG W DOBIE GLOBALIZACJI ORAZ INFORMATYZACJI
Przenoszenie produkcji dóbr materialnych (pół-przetworzonych i gotowych) pomiędzy krajami o różnym wyposażeniu i cenach czynników wytwórczych jest procesem toczącym się od ponad czterdziestu lat i wydatnie wspierającym rozwój globalizacji w sferze ekonomicznej. Natomiast outsourcing i delokalizacja wytwarzania usług rozwinęły się na dużą skalę w ciągu ostatnich dziesięciu lat, w powiązaniu z przemianami zachodzącymi w globalizacji - przede wszystkim pod wpływem postępu technicznego. Zasadniczym czynnikiem dynamizującym delokalizację produkcji usługowej (niematerialnej) stało się wykorzystanie informacyjnych i komunikacyjnych technologii (IKT), zarówno w sektorze informacyjnym, jak też w tradycyjnych gałęziach przemysłu i usług (istniejących przed powstaniem sektora informacyjnego). Chodzi tu nie tylko o „nasycenie” produktów i procesów produkcyjno-handlowych informacjami, wiedzą i technologiami informacyjnymi. Bardzo ważne jest również to, iż szerokie zastosowanie IKT w zarządzaniu, organizowaniu i koordynowaniu działań przedsiębiorstw może uruchomić głębokie i kompleksowe przemiany w ich funkcjonowaniu i działalności, także w ekspansji na rynku globalnym. Chociaż podstawą procesu przenoszenia produkcji usług w skali międzynarodowej są przemiany na poziomie mikroekonomicznym, ich agregacja i kumulowanie się nabiera coraz większego znaczenia makroekonomicznego. Zmiana miejsca produkcji i przeniesienie jej za granicę skutkuje zmianami w wykorzystaniu czynników wytwórczych w różnych krajach i uruchomieniem przepływów towarów (niematerialnych i materialnych) oraz czynników wytwórczych ponad granicami państw. Ponieważ na ogół przenoszenie produkcji generuje korzystne efekty mikro- i makroekonomiczne dla krajów ją przyjmujących, to również Polska jest zainteresowana pozyskaniem outsourcingu nowoczesnych usług i realizacją zamówień zagranicznych firm, szczególnie w oparciu o transfer kapitału i nowoczesnych technologii.
W centrum rozważań poświęconych outsourcingowi i przenoszeniu produkcji opartych na IKT usług znajdują się przede wszystkim mikroekonomiczne aspekty tego procesu, a w mniejszym stopniu jego implikacje makroekonomiczne. Ponieważ główną grupę przedsiębiorstw przenoszących wytwarzanie nowoczesnych usług stanowią korporacje transnarodowe (KTN), toteż zasadne jest wyeksponowanie ich zagranicznej ekspansji. Na tle ogólnych ustaleń można sformułować wnioski odnoszące się do aktywizacji przenoszenia opartych na IKT usług do Polski, ze wskazaniem na istniejące problemy w tym zakresie.
1. Pojęcie i przebieg międzynarodowego outsourcingu usług
Rozwój międzynarodowego outsourcingu usług jest związany z wieloma czynnikami makro oraz mikroekonomicznymi, których konsekwencją stały się ilościowe i jakościowe zmiany w zakresie wydzielania i przekazywania na zewnątrz - do realizacji przez inne podmioty - różnego rodzaju usług tworzących wartość dodaną w przedsiębiorstwie. Zmiany te obecnie polegają na coraz szerszym przenoszeniu (delokalizacji) wykonania outsourcingu usług za granicę, w warunkach intensywnego wykorzystania IKT, przepływu informacji oraz komunikowania się przedsiębiorstw. Co istotne, nową jakością w tych procesach jest ścisłe ich powiązanie ze strategicznymi przeobrażeniami i modernizacją przedsiębiorstw, sektorów i gospodarek w oparciu o IKT, informacje i wiedzę.

(…)

… i kreatywność pracowników. Ponadto koszty transakcyjne działalności w Polsce mogą być mniejsze dzięki członkostwu w UE, a dalej obniżą się po wejściu w strefę euro. Delokalizacja działalności badawczej KTN do Polski - poprzez ZIB i kooperację - może w przyszłości generować tzw. korzyści zewnętrzne i stymulować rozwój gospodarki opartej na wiedzy w naszym kraju.
Delokalizacja usług z wykorzystaniem BIZ oznacza…
… jest też decyzja o przeniesieniu wytwarzania usług do dostawców w danym kraju (macierzystym) i/lub w innych krajach. Offshoring usług, czyli offsourcing, może być realizowany z wykorzystaniem trzech form: handlowej (zamówienie usługi u niezależnej firmy za granicą), kooperacyjnej (nawiązanie stałej współpracy w oparciu o umowę, np. podwykonawstwa) lub inwestycyjnej (ulokowanie bezpośrednich inwestycji zagranicznych - BIZ). Dwie pierwsze formy realizowane są z udziałem przedsiębiorstw lokalnych lub międzynarodowych (KTN) za granicą. Natomiast przeniesienie produkcji usług w wyniku lokat BIZ przez firmę A prowadzi do wykupu innej firmy świadczącej określone usługi lub do stworzenia nowego obiektu od podstaw (nowej filii zagranicznej). II etap polega na praktycznej realizacji offsourcingu usługi (w różnych formach) oraz szerzej - na rozwijaniu zagranicznej ekspansji firmy-zleceniodawcy offsourcingu. Realizacja III etapu przebiega w obcym kraju przyjmującym offsourcing, gdzie - z udziałem różnych podmiotów - następuje wykonanie określonej usługi przez dostawcę, którym może być firma z danego sektora (np. finansowego) lub z sektora usług biznesowych (np. telemarketing) czy informacyjnego (np. tworzenie…
… ma outsourcing umotywowany kosztowo, realizowany w odniesieniu do usług pomocniczych oraz usług biznesowych. Znaczenie dla działalności firmy mają rozbudowane relacje z klientami, gdzie też przedmiotem outsourcingu może szereg czynności, jak np. reklamacje, telemarketing. Ocenia się, że obecnie outsourcingiem objęte jest ok. 10% pracy biurowej w firmach, podczas gdy możliwe jest wydzielenie i eksternalizowanie…
…. dekoniunktura), politycznych i aktów terrorystycznych.
W sposób najbardziej kompleksowy można rozważać różne formy dostaw usług w ramach offsourcingu, uwzględniając charakterystykę przemieszczanych działań (w oparciu o IKT) oraz wysokość kosztów transakcyjnych w ich realizacji. Pomocny w wyjaśnieniu tych zagadnień może być wykres 3.
Wykres 3.
Kontinuum tworzenia informacji, wiedzy i wartości dodanej, a koszty…
… pozyskiwanie ich od miejscowych firm poprzez kooperację, zakup nowych rozwiązań technicznych, a nawet akwizycje innowacyjnych firm krajowych. Wysoki 55%-owy udział wspólnych projektów zrealizowanych we współpracy z partnerami w ogólnej liczbie wdrożonych innowacji zarejestrowano w firmie Royal Philips Electronics. Ponadto w tej firmie wiele badań służących innowacjom realizowane jest w kilkunastu własnych…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz