Wykład - precyzja i dokładność metod analitycznych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1659
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu

Fragment notatki:

Zarządzanie gospodarką wodną dr hab. Inż. Izabela Zimoch
Wykład 6
PRECYZJA I DOKŁADNOŚĆ METOD ANALITYCZNYCH: a) metoda dokładna i precyzyjna b) metoda precyzyjna ale mało dokładna c) metoda mało precyzyjna ale dokładna d) metoda mało dokładna i mało precyzyjna
ZAKRES: przedział między minimalną i maksymalną zawartością (stężeniem) substancji aktywnej w badanej próbie, w którym metoda analityczna ma odpowiednią liniowość, dokładność i precyzję. Minimalny zakres stosowania metody analitycznej powinien wynosić (kryteria akceptacji): dla zawartości substancji głównej- od 80% do 120% deklarowanej ilości analitu w badanej próbie
w przypadku oznaczania zanieczyszczeń zakres powinien wynosić od 10% do 120% maksymalnej dopuszczalnej zawartości zanieczyszczeń określonej w specyfikacji. GRANICA WYKRYWALNOŚCI (DL):
jest to najmniejsza ilość (stężenie) badanej substancji w próbce, które może być wykryta, lecz niekoniecznie oznaczona z odpowiednią dokładnością. GRANICA OZNACZALNOŚCI (QL): jest to najmniejsza ilość (stężenie) badanej substancji w próbce, jaka może być ilościowo oznaczona z odpowiednią precyzją i dokładnością. DL = QL = S - odchylenie standardowe ślepej próby
b - nachylenie prostej kalibracji
LINIOWOŚĆ: zdolność do uzyskiwania wyników pomiaru analitycznego wprost proporcjonalnych do stężenia (zawartości) substancji oznaczanej w próbce, w określonym zakresie - zgodnie z wyznaczonym równaniem matematycznym y = ax+b zależność między obu zmiennymi charakteryzuje współczynnik korelacji r: (0-brak korelacji, 0-0,1-korelacja nikła; 0,1-0,3-korelacja słaba, 0,3-0,5 - korelacja przeciętna, 0,5-0,7 - korelacja wysoka, 0,7-0,9 - korelacja bardzo wysoka; 0,9-1 korelacja prawie pełna)
liniowość wykazuje się przez analizę próbek o stężeniach analitu, obejmujących deklarowany zakres stężeń metody
należy wykonać badanie minimum 5-ciu serii wzorców (3-6 powtórzeń), których stężenia obejmują 80-120% stężenia spodziewanego w próbce. Kryterium akceptacji:
w przypadku oznaczania substancji głównej współczynnik r powinien być większy od 0,995, w przypadku oznaczania zanieczyszczeń powinien być większy od 0,98.

(…)

… uzdatniania fizycznego i chemicznego, w szczególności utlenienia, koagulacji, flokulacji, dekantacji, filtracji i dezynfekcji (chlorowania końcowego)
Kategoria A3 - woda wymagająca wysokosprawnego uzdatniania fizycznego i chemicznego, w szczególności utlenienia, koagulacji, flokulacji, dekantacji, filtracji, adsorpcji na węglu aktywnymi dezynfekcji (ozonowania, chlorowania końcowego)
Określa częstotliwość…
… od 0,995, w przypadku oznaczania zanieczyszczeń powinien być większy od 0,98. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA Z 27.11.2002r. (DzU. Nr 2004 poz 1728z 2002:
Przepisów rozporządzenie nie stosuje się do wód:
pochodzących z ujęć ze źródeł samoczynnego, naturalnego i skoncentrowanego wypływu wód podziemnych na powierzchnię terenu
pochodzących z ujęć wód infiltracyjnych powstałych w wyniku infiltracji wód…
…, że stężenie dotyczy substancji powierzchniowo czynnych reagujących z błękitem metylowym - detergenty anionowe. W rozporządzeniu bardzo niejasno określono metodę oznaczania OWO. Oznaczenie to składa się z 2 etapów utlenienie zw. org. do CO2, a następnie detekcja wytworzonego CO2. Podana metoda- spektrofotometria w podczerwieni - dotyczy jedynie II etapu. Brak natomiast określenia metody dla I etapu utlenienia…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz