Wykład - monitoring wód powierzchniowych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 882
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - monitoring wód powierzchniowych - strona 1 Wykład - monitoring wód powierzchniowych - strona 2

Fragment notatki:

Zarządzanie gospodarką wodną dr hab. Inż. Izabela Zimoch
Wykład 5
MONITORING WÓD POWIERZCHNIOWYCH:
4. W przypadku stwierdzenia na podstawie rozpoznania oddziaływań antropogenicznych obecności w wodach substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego lube prawdopodobieństwa ich obecności, zakres badań prowadzonych w monitoringu diagnostycznym rozszerza się o te substancje; w przypadku stwierdzenia ich obecności, badania, z wyjątkiem kadmu i rtęci, należy prowadzić z częstotliwością jeden raz na miesiąc, aż do stwierdzenia braku obecności tych substancji na poziomie przekraczającym próg oznaczalności. 5. Zakres i częstotliwość badań prowadzonych w monitoringu operacyjnym określa się, uwzględniają wyniki badań uzyskane w ramach monitoringu diagnostycznego.
6. Zakres i częstotliwość badań prowadzonych w monitoringu badawczym określa się każdorazowo w razie konieczności zidentyfikowania zanieczyszczeń przypadkowych lub spowodowanych awarią. § 7. 1. Przy wyznaczaniu punktów poboru próbek do badań wód powierzchniowych uwzględnia się kryteria obejmujące warunki wyboru oraz lokalizację i ilość punktów w obrębie badanego cieku naturalnego, jeziora lub sztucznego zbiornika wodnego.
2. Monitorowaniem obejmuje się wody powierzchniowe, które spełniają co najmniej jeden z następujących warunków: posiadają zlewnie o powierzchni większej niż 2 500 km2;
posiadają zlewnie o powierzchni mniejszej niż 2 500 km2, lecz są ważne ze względu na dynamikę przepływu wody;
przekraczają lub stanowią granice państwa;
stanowią podstawę oszacowania wielkości ładunków zanieczyszczeń przekraczających granice państwa lub wprowadzanych do środowiska morskiego Bałtyku.
3. Lokalizacja i liczba punktów poboru próbek do badań wód w obrębie badanego cieku, jeziora lub sztucznego zbiornika wodnego ma zapewnić: reprezentatywność wpływu zagrożeń wywołanych przez punktowe i rozproszone źródła zanieczyszczeń;
przeprowadzenie oceny wpływu oddziaływań punktowego źródła zanieczyszczeń;
przeprowadzenie oceny wpływu oddziaływań wielu punktowych źródeł zanieczyszczeń;
przeprowadzenie oceny wpływu oddziaływań wywieranych przez obszarowe źródła zanieczyszczeń.
MONITORING WÓD POWIERZCHNIOWYCH WYKORZYSTWANYCH DO ZAOPATRZENIA: Rozporządzenie Ministra Środowiska z 27.11.2002r. (DzU. Nr 204 poz 1728z 2002
W sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia
OBEJMUJE:
określenie metod referencyjnych wykonywania oznaczeń określonych w załączniku nr 3
podanie wymaganych parametrów charakteryzujących metody analityczne

(…)

… stężenia)
wyznacza się wartość średnią, przedział ufności, odchylenie standardowe i względne odchylenie standardowe uzyskanych wyników. ODTWARZALNOŚĆ: pozwala ocenić, czy metoda prowadzi do tych samych rezultatów w różnych laboratoriach z różnymi analitykami, na innym sprzęcie i w innych warunkach, z zachowaniem parametrów wymaganych w opisie metody
badania są prowadzone analogicznie jak w przypadku powtarzalności
wyznacza się wartość średnią, przedział ufności, odchylenie standardowe i względne odchylenie standardowe uzyskanych wyników.
DOKŁADNOŚĆ: zgodność między wartością rzeczywistą (zawartością, stężeniem), a wartością będącą wynikiem analizy
miarą dokładności metody analitycznej jest wielkość jej błędu systematycznego metoda niedokładna może być obarczona błędem systematycznym stałym (niezależnym od poziomu zawartości oznaczanego składnika) i zmiennym (zależnym od stężenia oznaczanego składnika)
powinna być oszacowana na podstawie minimum 9 wyników oznaczeń dla minimum trzech różnych poziomów stężeń z badanego zakresu (np. trzykrotne oznaczenie dla trzech poziomów) najczęściej wynik przedstawia się jako błąd bezwzględny lub względny. Szacowanie dokładności metody : przez analizę próbki o znanym stężeniu (np. certyfikowany materiał odniesienia) i porównanie wyników uzyskanych walidowaną metodą z wartością prawdziwą przez porównanie wyników uzyskanych walidowaną metodą z wynikami otrzymanymi metodą odniesienia, której dokładność jest znana
przez dodanie znanej ilości analitu do badanego produktu, a następnie jego oznaczenie sprawdzaną metodą. …

granica wykrywalności
granica oznaczalności.
SPECYFICZNOŚĆ: zdolność jednoznacznego określenia substancji analizowanej w obecności składników, które mogą być zawarte w próbce, np. substancji pomocniczych, zanieczyszczeń, itd.
zdolność rozróżniania związków o podobnej strukturze - (sprawdzenie tożsamości, badanie czystości, oznaczenie zawartości) badanie prowadzimy dla próbki zawierającej testowany…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz