Wykład - prawo pracy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 525
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - prawo pracy - strona 1 Wykład - prawo pracy - strona 2 Wykład - prawo pracy - strona 3

Fragment notatki:

Stosunek pracy to stosunek prawny, w którym pracownik obowiązany jest do osobistego i zgodnego z poleceniami pracodawcy świadczenia pracy określonego rodzaju i na określonym stanowisku, a pracodawca do stworzenia warunkow umożliwiających jej wykonywania oraz wyplaty wynagrodzenia i świadczen dodatkowych; cechą stosunku pracy jest podporządkowanie pracownika pracodawcy w toku świadczenia pracy( pracownik ma obowiązek przestrzegac porządku pracy w zakładzie i wykonywac polecenia przełożonych) oraz osobiste świadczenie.
Nawiązanie stosunku pracy następuje poprzez
- umowę o pracę
- powołanie
- wybor
- mianowanie
- spółdzielczą umowę o pracę)
Podstawowym obowiązkiem pracownika, który wynika ze stosunku pracy, jest świadczenie pracy na rzecz pracodawcy; obowiązek ten konkretyzuje umowa o prace(określa stanowisko pracowniak, porządek organizacyjny danego zakładu pracy, czas i miejsce pracy, przełożonego i konkretne obowiązki); pracownik ma wykonywa prace sumiennie i stosowac się do przepisow bhp i wyogow bezpieczeństwa; pracodawca ma obowiązek zaplaty wynagrodzenia za prace(wysokość wynagrodzenia ustalają przepisy albo umowa) i podlega ona szczególnej ochronie
Z wynagrodzenia mogą być potracone
1) zaliczki na podatek dochodowy
2) składki na cele emerytalne
3) należności alimentacyjne na podstawie tytułów wykonawczych (mniejsze niż 3/5 wynagrodzenia)
4) inne należności na podstawie tytułów wykonawczych (mniej niż ½)
5) zaliczki pieniężne (mniej niż ½)
6) kary pieniężne)
Pracodawca ma obowiązek szanować pracownika, zapewnic mu bezpieczeństwo i higieniczne warunki pracy, także udzielać urlopu
Umowa o prace może być zawarta na:
czas nieokreślony czas określony(zawarcie jej po raz 3 skutkuje zawarciem umowy na czas nieokreślony, jeżeli przerwa była krótsza niż 1 miesiąc)
czas wykonywania określonej pracy
i może być poprzedzona okresem próbnym
stosunek pracy nawiązuje się w terminie ustalonym w umowie, albo z datą rozpoczęcia pracy
Rozwiązanie umowy:
na mocy porozumienia stron
wskutek wypowiedzenia umowy przez jedną ze stron (przy umowie na czas nieokreślony lub okres próbny; prawo przysluguje pracodawcy i pracownikowi; przy umowie o prace na czas dłuższy nić 6 miesięcy strony mogą zamieścić klauzule umożliwiającą wypowiedzenie; okres wypowiedzenia umowy wynosi 3 dni robocze przy okresie probnym 2 tyg lub 2 tyg przy okresie 3 miesiące; czas nieokreślony - okr wypowiedzenia 2 tyg, gdy zatrudnienie 6 miesięcy, 3 miesiące, gdy zatrudnienie 3 lata; do czasu zatrudnienia wlica się zatrudnienie u poprzedniego pracodawcy w jednakowym zakresie stosunku pracy, 3-miesieczny okres wypowiedzenia może być skrocony do 1 miesiaca przy upadłości lub likwidacji pracodawcy, pracownik ma prawo do odszkodowania za pozostala czesc okresu wypowiedzenia; pracownikowi przysluguje zwolnienie na poszukiwania pracy, nie można wypowiedziec pracy osobie, której brakuje nie wiecej niż 2 lata do wieku emerytalnego, która jest na urlopie, a także która jest na zwolnieniu lekarskim; o zwolnieniu zakląd pracy musi poinformowac na piśmie; pracownik może odwołać się od zwolnienia do sadu rejonowego(może orzec bezskuteczno wypowiedzenia, albo przywraca pracownika do pracy na poprzednich warunkach lub zasądza odszkodowanie); pracownikowi przywróconemu do pracy przysługuje wynagrodzenie za czas bez pracy(nie wiecej niż 2 miesiące) lub za caly czas bez pracy(ciąża, urlop macierzyński); pracownik powinien zglosci się w zakładzie pracy w ciągu 7 dni


(…)

… młodocianego nastepuje w celu przygotowania zawodowego, chyba ze posiada on kwalifikacje, zakład pracy ma zapewnic młodocianym opieke i pomoc w przystosowaniu do pracy, młodociani maja obowiązek się dokształcac(do 18 roku życia); czas pracy: do 16 lat - < 6 h na dobę; od 16 lat - < 8; zabronione jest zatrudnianie w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej; do czasu pracy wlicza się czas nauki, niezależnie…
aresztowania pracownika
Każdemu pracownikowi(fizycznemu i umysłowemu) przysluguje platny urlop wypoczynkowy, udzielony w całości:
18 dni roboczych - po roku pracy
20 dni - po 6 latach pracy
26 dni - po 10 latach pracy
Do okresu pracy wlicza się czas nauki w szkole, z wyjątkiem podstawówki
Z tytulu ukończenia:
zasadniczej lub równorzędnej szkoly zawodowej - nie wiecej niż 3 lata
średniej szkoly zawodowej…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz