Wykład - Polityka rynku pracy w UE i w Polsce

Nasza ocena:

3
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1015
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Polityka rynku pracy w UE i w Polsce - strona 1 Wykład - Polityka rynku pracy w UE i w Polsce - strona 2 Wykład - Polityka rynku pracy w UE i w Polsce - strona 3

Fragment notatki:

Polityka społeczna
dr Arkadiusz Przybyłka
WYKŁAD V
Polityka rynku pracy w UE i w Polsce:
Programy pasywne: Programy aktywne:
UE (63%)
Zasiłki dla bezrobotnych
Wcześniejsze emerytury
Polska (84%)
Zasiłki dla bezrobotnych
Wcześniejsze emerytury (finansowane przez ZUS)
UE (37%)
Publiczne służby zatrudnienia i administracji
Szkolenie i przekwalifikowanie bezrob.
Subsydiowanie regularnego zatrudnienia w sektorze prywatnym
Pomoc dla bezrobotnych tworzących własne firmy
Programy dla bezrob. niepełnosprawnych
Polska (16%)
Urzędy Pracy (pośrednictwo i doradztwo)
Szkolenia i przekwalifikowania bezrob.
Prace interwencyjne
Roboty publiczne
Pożyczki na tworzenie małych przedsiębiorstw
Aktywizacja zawodowa absolwentów
Programy specjalne (długookresowe bezrob. młodzieży i kobiet)
Polityka rynku pracy zmierza do:
Ograniczenia rozmiarów bezrobocia (cel zatrudnieniowy)
Zmniejszenie niedopasowań strukturalnych na rynku pracy (cel strukturalny)
Podniesienie produktywności siły roboczej (cel produkcyjny)
Socjalnego zabezpieczenie osób dotkniętych zwolnieniami i integracji zawodowej bezrobotnych mających szczególne trudności na rynku pracy (cel socjalny)
Koszty związane z bezrobociem
Bezpośrednie ekonomiczne:
Wydatki z funduszu pracy
Wydatki z funduszu pomocy społecznej


(…)

… społeczeństwa (…) obejmując równego typu poczynania tak jak zróżnicowane są czynniki wpływające na stan zdrowia populacji.
Zdrowie publiczne jest to nauka i sztuka zapobiegania chorobom, przedłużanie życia i promowania zdrowia poprzez organizację zbiorowych wysiłków.
Formowanie polityki zdrowia to proces tworzenia zasad wg, których:
Ma być organizowany system zaspokajania potrzeb zdrowotnych
Ma odbywać…
… godności
Cele:
Niwelowanie nierówności zdrowotnych z zapewnieniem wszystkim równych szans i ochrony zdrowia
Umocnienie zdrowia, zapobieganie chorobom, zgonom i niepełnosprawności
Taka organizacja procesu leczenia, by zapewnione były zarówno troska o chorego jak i zachowanie jego godności osobistej
Uwarunkowania polityki zdrowotnej:
Polityczne - układ sił partyjnych w organie władzy ustawodawczej, pozycja władzy wykonawczej, programy i orientacje różnych partii politycznych i miejsce w nich problemów zdrowotnych
Ekonomiczne - ogólna sytuacja gospodarcza, trendy wzrostowe lub recesyjne, stan zamożności społeczeństwa, inflacja, poziom bezrobocia
Demograficzne i zdrowotne - będące następstwem dotychczasowych trendów dotychczasowych i realizowanej wcześniej polityki zdrowotnej
Choroba to stan ograniczający…
… kadrowe i rzeczowe, poziom i wzory konsumpcji świadczeń zdrowotnych, wiążące się z wielkością dostępnych zasobów finansowych
Zasoby rzeczowe tj. wielkość. Rozmieszczenie i odpowiedniość celów infrastruktury
Kryteria efektywności funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej:
Dostępność opieki zdrowotnej
Brak związany z dwoma grupami czynników: - z charakterystyką systemu
- z charakterystyką użytkowników…
… z funduszu pracy
Wydatki z funduszu pomocy społecznej
Wydatki na utrzymanie instytucji
Wydatki na wcześniejsze emerytury i świadczenia przedemerytalne
Pośrednie
Ulgi i zwolnienia finansowe w regionach o szczególnym zagrożeniu bezrobociem
Luka podatkowa - ubezpieczeniowa spowodowana wystąpieniem osób bezrobotnych
Luka czynników wytwórczych
Koszty bezrobocia w szarej strefie gospodarki
Straty związane…
… ciała i poszczególnych jego odcinków, objętość tkanki, budowę kości i mięśni, przeciętne trwanie życia
Negatywne opisujące: umieralność, śmiertelność, zachorowalność, chorobowość, inwalidztwo, absencję chorobową
Pośrednie:
Mierniki charakteryzujące środowisko życia człowieka opisujące: spożycia dóbr i usług, poziom dochodu narodowego i uprzemysłowienia, gęstość zaludnienia, wykształcenie, zatrudnienie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz