Wykład - bezrobocie w Polsce

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 896
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - bezrobocie w Polsce - strona 1 Wykład - bezrobocie w Polsce - strona 2 Wykład - bezrobocie w Polsce - strona 3

Fragment notatki:

Makroekonomia
Dr Helena Przybyła
Wykład 7
BEZROBOCIE : w ujęciu ekonomicznym Bezrobotni to ludzie w wieku zdolności do pracy mający ta zdolność ale z różnych powodów nie mogący znaleźć pracy . Bezrobotni są częścią ludności w wieku produkcyjnym .
LUDNOŚCI W WIEKU PRODUKCYJNYM / Lp / ZASOBY SIŁY ROBOCZEJ / Sr / BIERNI ZAWODOWO / NSr /
/ aktywni zawodowo/ / emeryci , renciści /
ZATRUDNIENI / Z / BEZROBOTNI / B / Zasoby siły roboczej to osoby w wieku produkcyjnym , które są zdolne do pracy i gotowe do jej podjęcia . Współczynnik aktywności zawodowej : Az = Sr - zasoby siły roboczej Lp - ludność w wieku produkcyjnym Wartość współczynnika zależy np. od płacy im większa płaca - więcej osób chce tą pracę .
Wykształcenia Model rodziny Możliwości znalezienia pracy Siła robocza / Sr / jest sumą zatrudnionych i bezrobotnych .
Sr = Z + B -- B = Sr - Z B = Az x Lp - Z - tak się liczy bezrobocie Wskaźnik stopy bezrobocia B B = Sr x 100 / % / Metody pomiaru bezrobocia :
I . Metoda wykorzystywana w statystyce organizacji pracy bezrobotni to osoby zdolne do pracy i gotowe do jej podjęcia pozostające bez pracy i nie uczące się w szkołach z wyjątkiem szkół wieczorowych i zawodowych zarejestrowane w urzędzie pracy , jeżeli ukończył 18 lat , nie ukończył 60- kobiety , 65 - mężczyźni nie nabyły praca do emerytury wojskowej / wojskowi /
nie są właścicielami , posiadaczami gospodarstwa rolnego nie prowadzą poza rolniczej działalności gospodarczej II. Metoda wykorzystywana w badaniach aktywności ekonomicznej ludności / BAEL / do bezrobotnych zalicza się osoby spełniające trzy warunki jednocześnie w okresie badanego tygodnia nie pracowały nawet godzinę
aktywnie poszukują pracy są gotowe podjąć pracę w badanych lub następnym tygodniu Bezrobocie - zasoby i strumienie na rynku pracy

(…)

… w sektorze prywatnym Zakres i formy polityki społecznej i zatrudnienia zależą od :
tradycji danego społeczeństwa osiągniętego poziomu rozwoju
dynamiki wzrostu gospodarczego podziału dochodu narodowego siły i aktywności związków zawodowych oraz związków pracodawców władzy państwowej Polityka zatrudnienia :
I . Aktywna II. Pasywna I . Aktywna polityka państwa na rynku pracy - rodzaje :
makroekonomiczna…
… kwalifikacji oraz ich zdobywania usługi pośrednictwa pracy świadczone przez biura pracy II . Pasywna polityka zatrudnienia - formy : Zasiłki dla bezrobotnych
Jednorazowe odszkodowania dla osób zwolnionych z pracy
Dodatki związane z wcześniejszym przechodzeniem na emeryturę Przedłużanie okresu kształcenia Wprowadzenie obowiązkowej służby wojskowej
Wysyłanie kobiet na urlop związany z wychowaniem dzieci…
… - jest to bezrobocie nieuniknione , występujące w każdym typie gospodarki
rynkowej .Aby je obniżyć potrzebna jest informacja o rynku pracy / szybka / , likwidacja zasiłków dla bezrobotnych również zmniejszyłoby bezrobocie frekcyjne .
Bezrobocie dobrowolne - występuje gdy określona liczba osób nie chce podjąć pracy z powodu nie odpowiadających warunków lub innych względów.
Bezrobocie sezonowe - wahania z produktu , występujące z powodów naturalnych np. rolnictwo , budownictwo , transport. Te trzy formy to bezrobocie nieuniknione albo normalne . Wynosi od 3- 4,5 % to przyjmuje się że jest pełne zatrudnienie , równowaga między popytem a podażą .
Bezrobocie przymusowe ma miejsce , gdy określona liczba osób poszukuje pracy , chce pracować przy jakiejkolwiek pracy , ale nie może znaleźć pracy .
Niewystępowanie bezrobocia przymusowego oznacza istnienie ogólnej równowagi na rynku pracy przy przewadze popytu nad podażą siły roboczej .
Bezrobocie chronione - dotyczy osób , które z różnych powodów np. stan zdrowia , przeszłość polityczna nie mają szans w warunkach konkurencji na otrzymanie pracy , gdy ją utracą z przyczyn niezależnych od siebie .
Bezrobocie strukturalne - powstaje w rezultacie niedopasowania struktury podaży siły…
… prowadzenia aktywnej polityki społecznej i zatrudnienia .
Wiąże się to z rozwiązywaniem w odpowiedni sposób takich kwestii jak :
gwarantowana płaca minimalna minimum socjalne
wymiar i rodzaje rent i emerytur , zasiłków rodzinnych dla bezrobotnych , chorobowych wymiaru czasu pracy zakres i odpłatność opieki zdrowotnej
dostępność edukacji tworzenie miejsc pracy w sektorze publicznym subsydiowanie zatrudnienia…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz