Wykład - Polityka fiskalna (podatkowa)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 238
Wyświetleń: 392
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Polityka fiskalna (podatkowa) - strona 1 Wykład - Polityka fiskalna (podatkowa) - strona 2 Wykład - Polityka fiskalna (podatkowa) - strona 3

Fragment notatki:

Makroekonomia dr Izabela Szupejko
Wykład 6
Polityka fiskalna (podatkowa):
ekspansywna (stymulacyjna) - oddziaływanie w kierunku wzrostu globalnego popytu, np. przez zwiększenie wydatków państwa na inwestycje. Prowadzi do zwiększenia zatrudnienia, dochodów, popytu globalnego, wzrostu cen i produkcji - zgodnie z klasycznym schematem. Wynik tej polityki to deficyt budżetu państwa (wydatki inwestycyjne, obniżenie podatków VAT, akcyza - towar tańszy).
Restrykcyjna - ograniczająca globalny popyt, państwo dąży do zwiększenia dochodów budżetu oraz ograniczenia wydatków. Zwiększenie podatków prowadzi do zmniejszenia globalnego popytu (wydatków konsumpcyjnych) i w efekcie inwestycji. W wyniku tego obniża się poziom zatrudnienia i produkcji oraz następuje zahamowanie wzrostu cen.
Wnioski: recesja powoduje wystąpienie deficytu, boom - nadwyżki budżetowej. Boom - ożywienie, zwiększenie podatków od przedsiębiorstw, osób fizycznych, ostudzenie popytu. Deficyt nie może przekroczyć 3% wartości jego aktywów, dochodów (UE).
Zmniejszenie (finansowanie) deficytu budżetowego poprzez wykorzystanie:
pożyczki wewnętrzne - obligacje, bony skarbowe
pożyczki zagraniczne - kredyt zagraniczny w bankach zagranicznych prywatnych lub państwowych, trzeba dać gwarancje (zabezpieczenie), żeby móc zaciągnąć ten kredyt:
pod zastaw papierów wartościowych
pożyczki gwarantowane przez rząd danego państwa, weksle, obligacje innych państw, zagraniczna waluta.
kredyt w banku narodowych - zewn.
dochody płynące z prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych 1991 roku - 8,5 tys. przedsiębiorstw państwowych, obecnie 1,5 tys., polska gospodarka jest w okresie transformacji, dochody ze sprzedaży przedsiębiorstw państwowych pokrywały deficyt, jednak to źródło kiedyś się wyczerpie.
Polityka dochodów:
Polega na zastosowaniu polityki informacyjnej w współpracy. Leży w gestii rządu i parlamentu. Ich rola polega na ustaleniu pewnych zasad polityki dochodów, jak też określeniu pewnych wytycznych w zakresie ustalania cen, zamrożenia cen oraz zasad indeksacji. Rodzaj stosowanych instrumentów zależy od przyjętej strategii:
pierwsza - polega na przekonywaniu do działania zgodnego z ogólnogosp. wielkościami orientacyjnymi i wytycznymi. Rząd próbuje wpłynąć na decyzje poszczególnych grup społecznych nie ograniczając ich władzy w zakresie podejmowanych decyzji. Wspólne działanie w innym celu nadrzędnego - stabilizacji. Aby zrealizować tą politykę (informacyjną) rząd ma możliwości:
może apelować do społeczeństwa lub grup społecznych o działanie zgodne z celami polityki stabilizacyjnej
drogą kontaktów nieformalnych wpływać na żądania w zakresie dochodów


(…)

… produkcji towarów i usług - towary produkowane (wytwarzane) w przemyśle, rolnictwie i usługach - przeważająca część dóbr na rynku to usługi (70%), przemysł (20%) i rolnictwo (do 10%)
postęp techniczny (wynalazki, odkrycia naukowe) - im większy postęp techniczny tym trudniej znaleźć pracę, postęp techniczny jest konkurencyjny popytowi na prace.
Podaż pracy - liczba osób, które oferują swoją prace w określonym czasie przy określonych płacy realnej.
Krzywe podaży
Nachylenie dodatnie
Czynniki wpływające na podaż pracy:
Demograficzne
Przyrost naturalny - różnica między liczbą osób przychodzący i odchodzących z tego świata
Saldo migracji - różnica między liczbą osób emigrujących z naszego kraju a liczbą osób imigrujących do naszego kraju za pracą
Struktura ludności według wieku - podział ludności na wiek
…:
dowiedziona w praktyce nieskuteczność
niezgodność z zasadami gospodarki rynkowej
kosztowna administracja
Zagraniczna polityka gospodarki:
Narzędzia tej polityki to: polityka kursu walutowego, gospodarki dewizami, celna i kontyngentów. Moja one pomocniczy charakter, zadaniem tej polityki jest zabezpieczenie gospodarki przed niepożądanym wpływem zagranicy. Podmiotami są: rząd i bank centralny. Rząd ustala zasady polityki walutowej, zasady przepływu towarów i rozliczeń z zagranicą, zasady polityki celnej.
Problemy rynku pracy i bezrobocia
Popyt na prace i czynniki wypływające na popyt na prace
Podaż pracy i czynniki wpływające na podaż pracy
Równowaga na rynku pracy
Stopa bezrobocia
Zależność, stopa bezrobocia - stopa inflacji - krzywa Philipsa
Aktywne i pasywne narzędzia walki państwa z bezrobociem
Popyt…
…, kwestia wyboru.
Ekonomiczne
Wysokość płacy realnej
Wysokość płacy minimalnej - ustalana przez państwo (w tym roku 900 zł brutto)
System opieki społecznej państwa, który ustala m. in. zasiłki rodzinne i inne świadczenia socjalne
Działalność związków zawodowych - negocjują płace z pracodawcami
Wysokość podatków od dochodów - wyższe podatki zniechęcają do pracy
Osoby bezrobotne jest to nadwyżka siły…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz